yYAXssKCQaUWZcXZ79RJTBLvo-c;SfREtjZ9NYeQnnVMC-CsZ9qN6L0 Finance, Economics, Globus, Brokers, Banks, Collateral-Oriano Mattei: Biv­ši kon­tra­o­ba­vje­šta­jac Voj­ske Ju­go­sla­vi­je Ra­do­van Alek­sić (55) ne­gi­rao je na sa­slu­ša­nju u tu­ži­la­štvu da ima ve­ze sa puc­nja­vom u ko­joj je ra­njen po­li­cij­ski in­spek­tor Pre­drag Šu­ko­vić. Alek­sić je pri­ve­den pri­je dva da­na, a u kri­vič­noj pri­ja­vi se na­vo­di da se sum­nji­či da je pu­cao na Šu­ko­vi­ća 11. ju­la u cen­tru Pod­go­ri­ce. Alek­sić je na sa­slu­ša­nju kod tu­ži­o­ca sa­op­štio da je tog da­na, kao i na­red­nih ne­ko­li­ko bio u Be­o­gra­du, i da za to po­sje­du­je ma­te­ri­jal­ne do­ka­ze, te da je u Cr­nu Go­ru do­šao 15. ju­la. Sa­mim tim, ka­ko je tvr­dio, ni­je mo­gao ima­ti ve­ze sa pred­met­nim do­ga­đa­jem, s ob­zi­rom na to da ni­je bio u Pod­go­ri­ci. On je tu­ži­o­cu ka­zao da je nje­go­vo hap­še­nje na­sta­vak kon­ti­nu­i­ra­nih pri­ti­sa­ka na nje­ga, ko­ji tra­ju od 1999. go­di­ne, ka­da je ra­dio u Voj­sci Ju­go­sla­vi­je. Nje­gov advo­kat Mi­lan Vu­jo­vić ka­zao je da je Alek­si­ću od­re­đe­no za­dr­ža­va­nje do 72 sa­ta, ka­da će bi­ti pri­ve­den is­tra­žnom su­di­ji..........

video

Loading...

martedì 4 ottobre 2016

Biv­ši kon­tra­o­ba­vje­šta­jac Voj­ske Ju­go­sla­vi­je Ra­do­van Alek­sić (55) ne­gi­rao je na sa­slu­ša­nju u tu­ži­la­štvu da ima ve­ze sa puc­nja­vom u ko­joj je ra­njen po­li­cij­ski in­spek­tor Pre­drag Šu­ko­vić. Alek­sić je pri­ve­den pri­je dva da­na, a u kri­vič­noj pri­ja­vi se na­vo­di da se sum­nji­či da je pu­cao na Šu­ko­vi­ća 11. ju­la u cen­tru Pod­go­ri­ce. Alek­sić je na sa­slu­ša­nju kod tu­ži­o­ca sa­op­štio da je tog da­na, kao i na­red­nih ne­ko­li­ko bio u Be­o­gra­du, i da za to po­sje­du­je ma­te­ri­jal­ne do­ka­ze, te da je u Cr­nu Go­ru do­šao 15. ju­la. Sa­mim tim, ka­ko je tvr­dio, ni­je mo­gao ima­ti ve­ze sa pred­met­nim do­ga­đa­jem, s ob­zi­rom na to da ni­je bio u Pod­go­ri­ci. On je tu­ži­o­cu ka­zao da je nje­go­vo hap­še­nje na­sta­vak kon­ti­nu­i­ra­nih pri­ti­sa­ka na nje­ga, ko­ji tra­ju od 1999. go­di­ne, ka­da je ra­dio u Voj­sci Ju­go­sla­vi­je. Nje­gov advo­kat Mi­lan Vu­jo­vić ka­zao je da je Alek­si­ću od­re­đe­no za­dr­ža­va­nje do 72 sa­ta, ka­da će bi­ti pri­ve­den is­tra­žnom su­di­ji..........

Slika
         
Privođenje Aleksića

Biv­ši kon­tra­o­ba­vje­šta­jac Voj­ske Ju­go­sla­vi­je Ra­do­van Alek­sić (55) ne­gi­rao je na sa­slu­ša­nju u tu­ži­la­štvu da ima ve­ze sa puc­nja­vom u ko­joj je ra­njen po­li­cij­ski in­spek­tor Pre­drag Šu­ko­vić. Alek­sić je pri­ve­den pri­je dva da­na, a u kri­vič­noj pri­ja­vi se na­vo­di da se sum­nji­či da je pu­cao na Šu­ko­vi­ća 11. ju­la u cen­tru Pod­go­ri­ce. Alek­sić je na sa­slu­ša­nju kod tu­ži­o­ca sa­op­štio da je tog da­na, kao i na­red­nih ne­ko­li­ko bio u Be­o­gra­du, i da za to po­sje­du­je ma­te­ri­jal­ne do­ka­ze, te da je u Cr­nu Go­ru do­šao 15. ju­la. Sa­mim tim, ka­ko je tvr­dio, ni­je mo­gao ima­ti ve­ze sa pred­met­nim do­ga­đa­jem, s ob­zi­rom na to da ni­je bio u Pod­go­ri­ci.
On je tu­ži­o­cu ka­zao da je nje­go­vo hap­še­nje na­sta­vak kon­ti­nu­i­ra­nih pri­ti­sa­ka na nje­ga, ko­ji tra­ju od 1999. go­di­ne, ka­da je ra­dio u Voj­sci Ju­go­sla­vi­je.
Nje­gov advo­kat Mi­lan Vu­jo­vić ka­zao je da je Alek­si­ću od­re­đe­no za­dr­ža­va­nje do 72 sa­ta, ka­da će bi­ti pri­ve­den is­tra­žnom su­di­ji.
– Nje­mu se na te­ret sta­vlja­ju kri­vič­na dje­la ubi­stvo u po­ku­ša­ju na šte­tu Pre­dra­ga Šu­ko­vi­ća, u sti­ca­nju sa ne­do­zvo­lje­nim dr­ža­njem oruž­ja. Osum­nji­če­ni je iz­nio od­bra­nu i ka­zao da ne­ma ve­ze sa pred­met­nim kri­vič­nim dje­lom. Od­re­đe­no mu je za­dr­ža­va­nje do 72 sa­ta, dok se ne iz­vr­še do­dat­na vje­šta­če­nja – re­kao je Vu­jo­vić.
On je ka­zao i da je nje­gov bra­nje­nik osum­nji­čen na osno­vu ano­nim­ne do­ja­ve, ko­ja je pro­sli­je­đe­na po­li­ci­ji.
– U vri­je­me iz­vr­še­nja tog dje­la Alek­sić je bio u Be­o­gra­du. Tu­ži­o­cu je re­kao da je sve ovo na­sta­vak op­struk­ci­je ko­ja se vr­ši pro­tiv nje­ga od 1999. go­di­ne, ka­da je u Nik­ši­ću bru­tal­no pre­bi­jen. Alek­sić je dr­ža­vlja­nin Sr­bi­je, ži­vi u Pod­go­ri­ci, gdje ima pri­vre­me­ni bo­ra­vak i pen­zi­o­ner je – is­ta­kao je Vu­jo­vić.
On je no­vi­na­ri­ma ka­zao i da Alek­sić ni­je čo­vjek sa sli­ke ko­ju je po­li­ci­ja ob­ja­vi­la na­kon puc­nja­ve u ko­joj je ra­njen Šu­ko­vić.
Alek­sić je uhap­šen u ne­dje­lju, u pri­je­po­dnev­nim ča­so­vi­ma, na gra­nič­nom pre­la­zu Do­bra­ko­vo. Ka­ko ne­zva­nič­no sa­zna­je­mo, on je kre­nuo u po­sje­tu bra­tu u Sje­ni­ci, ko­ji ima zdrav­stve­nih pro­ble­ma. Iste ve­če­ri je tre­bao da se vra­ti u Pod­go­ri­cu, gdje mu ži­vi su­pru­ga. Uhap­šen je na osno­vu lo­kal­ne po­tjer­ni­ce pod­go­rič­ke po­li­ci­je. Ta­ko­đe, Alek­sić ži­vi na re­la­ci­ji Be­o­grad–Pod­go­ri­ca, a u vri­je­me ka­da se de­sio kri­tič­ni do­ga­đaj ni­je bio u Cr­noj Go­ri. Pre­ma ne­zva­nič­nim in­for­ma­ci­ja­ma, Alek­sić je po­nu­dio ma­te­ri­jal­ne do­ka­ze ko­ji po­tvr­đu­ju da je 11. ju­la bio u Be­o­gra­du i da je u Cr­nu Go­ru do­šao tek par da­na ka­sni­je. Ta­ko­đe, ka­zao je da mu je čud­no da je za njim ras­pi­sa­na lo­kal­na po­tjer­ni­ca, a u me­đu­vre­me­nu je ne­sme­ta­no išao kroz Cr­nu Go­ru, po­li­ci­ja ga je le­gi­ti­mi­sa­la, ali ni­je pri­vo­đen.
– Vi­še dr­žav­no tu­ži­la­štvo u Pod­go­ri­ci, u sa­rad­nji sa Upra­vom po­li­ci­je Cr­ne Go­re, pri­ba­vi­lo je u iz­vi­đa­ju po­dat­ke ko­ji uka­zu­ju na po­sto­ja­nje osno­va sum­nje da je Ra­do­van Alek­sić, dr­ža­vlja­nin Re­pu­bli­ke Sr­bi­je, 11.7.2016. go­di­ne, upo­tre­bom va­tre­nog oruž­ja, po­ku­šao da li­ši ži­vo­ta Pre­dra­ga Šu­ko­vi­ća iz Pod­go­ri­ce. Pre­ma ovom li­cu je bi­la ras­pi­sa­na lo­kal­na po­tjer­ni­ca i isti će, na­kon što je na gra­nič­nom pre­la­zu Du­bra­ko­vo za­dr­žan, a po­tom i li­šen slo­bo­de, u za­kon­skom ro­ku biti do­ve­den u Vi­še dr­žav­no tu­ži­la­štvo u Pod­go­ri­ci ra­di sa­slu­ša­nja. To­kom po­stup­ka ovo tu­ži­la­štvo će utvr­di­ti sve bit­ne či­nje­ni­ce od zna­ča­ja za po­sto­ja­nje kri­vič­ne od­go­vor­no­sti Alek­si­ća i pot­pu­nog ra­svje­tlja­va­nja ovog slu­ča­ja – sa­op­šti­la je port­pa­rol­ka Vi­šeg dr­žav­nog tu­ži­la­štva Le­pa Me­de­ni­ca.
Ne­po­zna­ta oso­ba je 11. ju­la, oko 10.40, u Nje­go­še­voj uli­ci u cen­tru Pod­go­ri­ce is­pa­li­la vi­še hi­ta­ca na Pre­dra­ga Šu­ko­vi­ća. On je po­go­đen u pred­je­lu no­gu i za­do­bio je lak­še tje­le­sne po­vre­de. Šu­ko­vić je mje­sec da­na pri­je ra­nja­va­nja osu­đen na tri mje­se­ca za­tvo­ra, uslov­no na go­di­nu, zbog pri­jet­nji Du­šku Mar­ko­vi­ću, pot­pred­sjed­ni­ku Vla­de.
Šu­ko­vi­ćev na­pa­dač je imao na se­bi pla­vu ko­šu­lju krat­kih ru­ka­va i far­me­ri­ce, a ri­ječ je o oso­bi sta­ro­sne do­bi od 45 do 50 go­di­na.
– Po na­lo­gu nad­le­žnog tu­ži­o­ca iz­u­ze­ti su tra­go­vi ko­ji su upu­će­ni Fo­ren­zič­kom cen­tru ra­di vje­šta­če­nja. Ta­ko­đe, ski­nu­ti su i vi­deo-za­pi­si sa ka­me­ra na lo­ka­ci­ja­ma u prav­cu bjek­stva iz­vr­ši­o­ca kri­vič­nog dje­la, na ko­ji­ma je, ka­ko vje­ru­je­mo, sni­mljen. Šu­ko­vić je u do­ga­đa­ju za­do­bio tri pro­strel­ne ra­ne od pro­jek­ti­la iz va­tre­nog oruž­ja – dvi­je u pred­je­lu bu­ti­ne i jed­nu u pred­je­lu no­ge is­pod ko­lje­na, ko­ji su ka nje­mu, shod­no sa­zna­nji­ma, is­pa­lje­ni iz ne­po­sred­ne bli­zi­ne – ka­za­li su ta­da u po­li­ci­ji.
Pod­sje­ti­mo, Alek­sić je 1999. go­di­ne bru­tal­no pre­tu­čen pred svo­jim sta­nom u Nik­ši­ću. U to vri­je­me bio je na­čel­nik bez­bjed­no­sti Pod­go­rič­kog kor­pu­sa VJ. U na­pa­du je ko­ri­šće­no i va­tre­no oruž­je, a na­pa­da­či ni­ka­da ni­je­su ot­kri­ve­ni. Spe­ku­li­sa­lo se da su na­pad na Alek­si­ća iz­ve­le „cr­ne troj­ke” cr­no­gor­ske po­li­ci­je.
– U ve­zi sa hap­še­njem ofi­ci­ra KOS-a Alek­si­ća dva da­na pri­je to­ga kon­tak­ti­rao me je­dan biv­ši ofi­cir JNA, tra­že­ći in­ter­ven­ci­ju udru­že­nja, jer su, ka­ko tvr­di, iz Hr­vat­ske svim gra­nič­nim pre­la­zi­ma u Cr­noj Go­ri i Sr­bi­ji po­sla­te po­tjer­ni­ce za ve­li­kim bro­jem ofi­ci­ra JNA, ka­ko za oni­ma pro­tiv ko­jih je po­dig­nu­ta op­tu­žni­ca ta­ko i za oni­ma pro­tiv ko­jih ni­je. Ovo se, oči­gled­no, ra­di uoči iz­bo­ra ka­ko bi ak­tu­el­na vlast hap­še­nji­ma po­put Alek­si­će­vog pri­do­bi­la po ne­ga­tiv­nom od­no­su pre­ma JNA pre­po­zna­tlji­ve gla­sa­če. U ve­zi s tim, mo­lim da u ime udru­že­nja upo­zo­ri­te ofi­ci­re JNA da do dalj­njeg ne mr­da­ju iz Cr­ne Go­re, ni­ti da iz dru­gih dr­ža­va do­la­ze u Cr­nu Go­ru – ka­zao je pred­sjed­nik Udru­že­nja bo­ra­ca ra­to­va od 1990. go­di­ne Ra­dan Ni­ko­lić.D.Ž.


Šu­ko­vić ne­će da se iz­ja­šnja­va

Pre­drag Šu­ko­vić je ka­zao da ne mo­že da se iz­ja­sni oko bi­lo če­ga u ve­zi hap­še­nja Ra­do­va­na Alek­si­ća.
– Ni­ko me od nad­le­žnih ni­je oba­vi­je­stio o bi­lo če­mu – re­kao je Šu­ko­vić.
Na pi­ta­nje da li Alek­sić od­go­va­ra opi­su na­pa­da­ča i da li je imao mo­tiv da ga na­pad­ne, Šu­ko­vić je re­kao da ne že­li da se iz­ja­šnja­va o to­me.


Kla­sič­na pod­me­ta­či­na Đu­ka­no­vi­ća

Iz No­ve srp­ske de­mo­kra­ti­je su iz­ja­vi­li da vlast Mi­la Đu­ka­no­vi­ća ne pre­sta­je da po­sr­će i is­tra­ja­va na zlo­u­po­tre­bi mo­ći i kri­mi­nal­nom po­na­ša­nju i da je pod iz­go­vo­rom i ni­čim pot­kri­je­plje­nom sum­njom, bez ika­kvih re­le­vant­nih do­ka­za da je umi­je­šan u po­ku­šaj ubi­stva, već oči­gled­nim pod­me­ta­njem u su­sret iz­bo­ri­ma, vlast Mi­la Đu­ka­no­vi­ća uhap­si­la srp­skog pu­kov­ni­ka Ra­do­va­na Alek­si­ća. No­va do­da­je da bi pa­žnju jav­no­sti skre­nu­li sa sva­ko­dnev­nih ma­fi­ja­ških oba­ču­na po cr­no­gor­skim gra­do­vi­ma, sa dje­lo­va­nja i otvo­re­nog su­ko­ba dva DPS kla­na šver­ce­ra ci­ga­re­ta i dro­ge, vlast ko­ja je svje­sna svo­je od­la­ze­će po­zi­ci­je po­ku­ša­va da na sve na­či­ne spa­si ma­kar po­sa­du kad već ne mo­že da spa­si brod ko­ji ne­za­u­sta­vlji­vo to­ne. Ofi­cir Alek­sić je već tre­ći srp­ski ofi­cir ko­je­ga hap­si vlast Mi­la Đu­ka­no­vi­ća.
– Na­kon što je uhap­si­la i iz­ru­či­la Hr­vat­skoj ka­pe­ta­na boj­nog bro­da Pa­vla Pan­ti­ća, vlast Mi­la Đu­ka­no­vi­ća je, po po­tjer­ni­ci iste dr­ža­ve, uhap­si­la i iz­ru­či­la joj ge­ne­ra­la Bran­ka Đu­ki­ća. Za sa­da je ne­po­zna­to šta pla­ni­ra­ju sa pu­kov­ni­kom Alek­si­ćem, osim što je vi­še ne­go oči­gled­no da po­ku­ša­va­ju da mu, usred iz­bor­ne kam­pa­nje, mon­ti­ra­ju po­ku­šaj ubi­stva – na­vo­di se u sa­op­šte­nju.
No­va na­po­mi­nje da je ovo kla­sič­na zlo­u­po­tre­ba po­li­ci­je i Mi­ni­star­stva unu­tra­šnjih po­slo­va, ka­ko bi se po­ku­šao uga­si­ti ili ma­kar pri­kri­ti su­kob Du­ška Mar­ko­vi­ća, kao vo­đe kri­mi­nal­nog „moj­ko­vač­kog kla­na”, i Mi­la­na Ro­će­na, ko­ji pred­vo­di klan šver­ce­ra i di­stri­bu­te­ra dro­ge iz „Gran­da”, a ko­ji je, ina­če, ovih da­na pri­si­lio svo­je za­po­sle­ne i uni­for­mi­sao ih u cr­ve­ne DPS ma­ji­ce.
– Hap­še­njem pu­kov­ni­ka Alek­si­ća i stva­ra­njem afe­re oko nje­go­vog na­vod­nog slu­ča­ja vlast po­ku­ša­va da, u kon­tek­stu svo­je bru­tal­ne kam­pa­nje, po­no­vo ba­ci sjen­ku na Sr­bi­ju, Voj­sku Sr­bi­je i srp­ski na­rod u Cr­noj Go­ri. No­va srp­ska de­mo­kra­ti­ja ni­šta ne vje­ru­je dr­žav­nim or­ga­ni­ma Cr­ne Go­re i u vre­me­nu ka­da re­žim mon­ti­ra op­tu­žni­ce i su­di li­de­ri­ma De­mo­krat­skog fron­ta, Mi­lo Đu­ka­no­vić na­sto­ji da svim si­la­ma stvo­ri at­mos­fe­ru opa­sno­sti po Cr­nu Go­ru ko­ju, na­vod­no, je­di­no mo­gu da spa­su on i nje­go­va lo­pov­ska dru­ži­na – is­ti­ču iz No­ve.
Oni do­da­ju da su De­mo­krat­skom fron­tu ta­ko­đe do­bro po­zna­ti do­me­ti cr­no­gor­skog tu­ži­la­štva i nje­go­va sprem­nost da se sta­vi u slu­žbu „spa­sa­va­nja re­do­va Ra­ja­na”, od­no­sno Mi­la Đu­ka­no­vi­ća, ali čak ni ta­kva po­zi­ci­ja tu­ži­la­štva ne mo­že da za­u­sta­vi ne­za­u­sta­vlji­vo, ni­ti da spri­je­či ne­mi­nov­no – de­fi­ni­ti­van kraj i krah re­ži­ma Mi­la Đu­ka­no­vi­ća i nje­go­vih sa­te­li­ta.
– A kad do­đe vri­je­me pra­va i prav­de, vri­je­me slo­bo­de za sve, Mi­lo Đu­ka­no­vić i oni ko­ji pa­ku­ju afe­re po­put ove, šver­cu­ju ci­ga­re­te, dro­gu i oruž­je i pljač­ka­ju gra­đa­ne i ovu ze­mlju, na­ći će se na mje­stu na ko­jem pri­vre­me­no bo­ra­vi pu­kov­nik Alek­sić – za­klju­ču­je se u sa­op­šte­nju.


da "dan.me"

Nessun commento: