yYAXssKCQaUWZcXZ79RJTBLvo-c;SfREtjZ9NYeQnnVMC-CsZ9qN6L0 Finance, Economics, Globus, Brokers, Banks, Collateral-Oriano Mattei: MIODRAG LEKIC...... Veli­ka ko­a­li­ci­ja Ključ ra­du­je se da De­mo­krat­ski front ku­ca na otvo­re­na vra­ta, ti­me po­tvr­đu­ju­ći dane­će sa De­mo­krat­skom par­ti­jom so­ci­ja­li­sta, što smo mi ura­di­li 26. apri­la ove go­di­ne pot­pi­si­va­njem na­še de­kla­ra­ci­je, sa­op­štio je li­der Ve­li­ke ko­a­li­ci­je Ključ Mi­o­drag Le­kić. – „Ključ” i ovom pri­li­kom po­zi­va na ob­je­di­nja­va­nje svih gra­đan­skih, de­mo­krat­skih, pro­e­vrop­skih opo­zi­ci­o­nih sna­ga, uklju­ču­ju­ći i ma­nji­ne, da pri­je i po­sli­je 16.ok­to­bra sa­ra­đu­je­mo s glav­nim ci­ljem, a to je smje­na DPS-a sa vla­sti. U tom ci­lju, ovaj stav De­mo­krat­skog fron­ta po­zdra­vlja­mo upr­kos či­nje­ni­ci da su do ju­tros vo­di­li bru­tal­nu kam­pa­nju pro­tiv ko­a­li­ci­je Ključ – ka­zao je Le­kić za „Dan”. On je na­gla­sio da je ra­no go­vo­ri­ti o ka­dro­vi­ma. – Ni­je­su nas oku­pi­le fo­te­lje, a o to­me će­mo raz­go­va­ra­ti na­kon po­bje­de na iz­bo­ri­ma 16. ok­to­bra – re­kao je Le­kić. ....

video

Loading...

venerdì 7 ottobre 2016

MIODRAG LEKIC...... Veli­ka ko­a­li­ci­ja Ključ ra­du­je se da De­mo­krat­ski front ku­ca na otvo­re­na vra­ta, ti­me po­tvr­đu­ju­ći dane­će sa De­mo­krat­skom par­ti­jom so­ci­ja­li­sta, što smo mi ura­di­li 26. apri­la ove go­di­ne pot­pi­si­va­njem na­še de­kla­ra­ci­je, sa­op­štio je li­der Ve­li­ke ko­a­li­ci­je Ključ Mi­o­drag Le­kić. – „Ključ” i ovom pri­li­kom po­zi­va na ob­je­di­nja­va­nje svih gra­đan­skih, de­mo­krat­skih, pro­e­vrop­skih opo­zi­ci­o­nih sna­ga, uklju­ču­ju­ći i ma­nji­ne, da pri­je i po­sli­je 16.ok­to­bra sa­ra­đu­je­mo s glav­nim ci­ljem, a to je smje­na DPS-a sa vla­sti. U tom ci­lju, ovaj stav De­mo­krat­skog fron­ta po­zdra­vlja­mo upr­kos či­nje­ni­ci da su do ju­tros vo­di­li bru­tal­nu kam­pa­nju pro­tiv ko­a­li­ci­je Ključ – ka­zao je Le­kić za „Dan”. On je na­gla­sio da je ra­no go­vo­ri­ti o ka­dro­vi­ma. – Ni­je­su nas oku­pi­le fo­te­lje, a o to­me će­mo raz­go­va­ra­ti na­kon po­bje­de na iz­bo­ri­ma 16. ok­to­bra – re­kao je Le­kić. ....

Veli­ka ko­a­li­ci­ja Ključ ra­du­je se da De­mo­krat­ski front ku­ca na otvo­re­na vra­ta, ti­me po­tvr­đu­ju­ći dane­će sa De­mo­krat­skom par­ti­jom so­ci­ja­li­sta, što smo mi ura­di­li 26. apri­la ove go­di­ne pot­pi­si­va­njem na­še de­kla­ra­ci­je, sa­op­štio je li­der Ve­li­ke ko­a­li­ci­je Ključ Mi­o­drag Le­kić.
– „Ključ” i ovom pri­li­kom po­zi­va na ob­je­di­nja­va­nje svih gra­đan­skih, de­mo­krat­skih, pro­e­vrop­skih opo­zi­ci­o­nih sna­ga, uklju­ču­ju­ći i ma­nji­ne, da pri­je i po­sli­je 16.ok­to­bra sa­ra­đu­je­mo s glav­nim ci­ljem, a to je smje­na DPS-a sa vla­sti. U tom ci­lju, ovaj stav De­mo­krat­skog fron­ta po­zdra­vlja­mo upr­kos či­nje­ni­ci da su do ju­tros vo­di­li bru­tal­nu kam­pa­nju pro­tiv ko­a­li­ci­je Ključ – ka­zao je Le­kić za „Dan”.
On je na­gla­sio da je ra­no go­vo­ri­ti o ka­dro­vi­ma.
– Ni­je­su nas oku­pi­le fo­te­lje, a o to­me će­mo raz­go­va­ra­ti na­kon po­bje­de na iz­bo­ri­ma 16. ok­to­bra – re­kao je Le­kić.
Ka­ko „Dan” sa­zna­je, Ve­li­ka ko­a­li­ci­ja Ključ spo­ra­zum će na­red­nih da­na po­nu­di­ti De­mo­kra­ta­ma, So­ci­jal­de­mo­krat­skoj par­ti­ji, svim ma­njin­skim par­ti­ja­ma i osta­lim opo­zi­ci­o­nim su­bjek­ti­ma.
De­mo­krat­ski front ju­če je po­nu­dio „Klju­ču” spo­ra­zum, či­ji fak­si­mil „Dan” ob­ja­vlju­je, na osno­vu ko­jeg bi na­kon par­la­men­tar­nih iz­bo­ra 16. ok­to­bra for­mi­ra­li Vla­du bez De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta i Mi­la Đu­ka­no­vi­ća, ali i bez mi­ni­sta­ra ko­ji su do sa­da bi­li u Đu­ka­no­vi­će­vim vla­da­ma. Ka­ko je na kon­fe­ren­ci­ji za no­vi­na­re sa­op­štio član pred­sjed­ni­štva DF-a An­dri­ja Man­dić, spo­ra­zum bi, uko­li­ko ga Ve­li­ka ko­a­li­ci­ja Ključ pri­hva­ti, tre­ba­lo da bu­de pot­pi­san u ro­ku od 24 sa­ta.
– Na za­htjev da se ko­a­li­ci­ja Ključ ja­sno opre­di­je­li u od­no­su na po­sti­zbor­nu ko­a­li­ci­ju na­kon 16. ok­to­bra, do­bi­li smo od­go­vor od Sr­đa­na Mi­li­ća. On nas je oba­vi­je­stio da, ako že­li­mo da im do­sta­vi­mo po­nu­du, da to ura­di­mo od­mah i da će­mo od­mah do­bi­ti od­go­vor a ne da ih zo­ve­mo 16. ok­to­bra na­ve­če jer on­da od­go­vor mo­že bi­ti i dru­ga­či­ji. U pret­hod­nom pe­ri­o­du tra­ži­li smo ja­sne i pre­ci­zne od­go­vo­re ve­za­ne za po­na­ša­nje svih po­li­tič­kih ak­te­ra u no­ći 16. ok­to­bra, ka­da se pre­bro­je gla­so­vi i usta­no­vi da je naj­vi­še gla­so­va osvo­jio DF. Oba­vi­je­sti­li smo jav­nost da će­mo po­zva­ti sve pri­rod­ne part­ne­re da uče­stvu­ju u Vla­di ko­ju će us­po­sta­vi­ti DF sa po­li­tič­kim su­bjek­ti­ma ko­ji će DPS i Mi­la Đu­ka­no­vi­ća po­sla­ti u isto­ri­ju – is­ta­kao je Man­dić.
On je do­dao da je u pro­te­klom pe­ri­o­du bi­lo do­sta ne­po­zna­ni­ca na­kon što je dio opo­zi­ci­je od­lu­čio da uđe u Đu­ka­no­vi­ćev ka­bi­net i na iz­vje­sni na­čin po­dr­ži po­li­ti­ku Vla­de i iz­bor­ni pro­gram DPS-a iz 2012.go­di­ne.
– Pred­sjed­ni­štvo De­mo­krat­skog fron­ta je da­nas za­sje­da­lo i, kao od­go­vor na pi­ta­nje ko­a­li­ci­je Ključ i nji­hov za­htjev da od­mah po­ša­lje­mo na­šu po­nu­du, pred­lo­ži­li smo spo­ra­zum. Pred­lo­že­ni spo­ra­zum sa­sto­ji se sa­mo od prin­ci­pa na ko­ji­ma tre­ba da se for­mi­ra no­va vla­da. Pr­vi prin­cip je da će Vla­da bi­ti for­mi­ra­na bez DPS-a i Mi­la Đu­ka­no­vi­ća, a dru­gi da će od­lu­ka o učla­nje­nju Cr­ne Go­re u NA­TO bi­ti do­ni­je­ta na fer i slo­bod­nom re­fe­ren­du­mu.Tre­ći prin­cip je da ni­ko ne mo­že ima­ti imu­ni­tet od su­o­ča­va­nja sa prav­dom. Ta­ko­đe, u no­voj vla­di ne­će uče­stvo­va­ti mi­ni­stri iz Đu­ka­no­vi­će­vih vla­da. Opo­zi­ci­o­na li­sta ko­ja osvo­ji naj­vi­še gla­so­va na iz­bo­ri­ma će pred­lo­ži­ti kan­di­da­ta za pred­sjed­ni­ka Vla­de – sa­op­štio je Man­dić.
Od­go­va­ra­ju­ći na pi­ta­nja no­vi­na­ra, pre­ci­zi­rao je dio u po­nu­đe­nom spo­ra­zu­mu ko­ji se ti­če do­sa­da­šnjih čla­no­va Đu­ka­no­vi­će­vih vla­da.
– Mi smo gu­ta­li su­za­vac i bi­li pre­bi­ja­ni od ne­kih biv­ših mi­ni­sta­ra. Ne bi­smo že­lje­li da ta­kve oso­be sje­de u ka­bi­ne­tu ko­ji će pred­vo­di­ti lju­di iz DF-a – po­ja­snio je funk­ci­o­ner DF-a.
Ka­ko je do­dao, u DF-u ni­je­su že­lje­li da ko­le­ga­ma iz opo­zi­ci­je pred­la­žu ne­što što bi bi­lo sa­mo sa­stav­ni dio pro­gra­ma Fron­ta, već prin­ci­pe na osno­vu ko­jih će se for­mi­ra­ti no­va vla­da.
– No­va vla­da mo­ra bi­ti for­mi­ra­na u skla­du sa de­mo­krat­skim stan­dar­di­ma. Sva­ki po­li­tič­ki su­bjekt će pro­cen­tu­a­lno uče­šće u toj vla­di za­vri­je­dje­ti na osno­vu bro­ja osvo­je­nih man­da­ta. Pro­tiv nas je vo­đe­na pr­lja­va kam­pa­nja da na­vod­no na­pa­da­mo opo­zi­ci­ju. Mi ne na­pa­da­mo opo­zi­ci­ju, sa­mo tra­ži­mo part­ne­re ko­ji će na ja­snim prin­ci­pi­ma, bez DPS-a i Đu­ka­no­vi­ća, da for­mi­ra­ju no­vu vla­du dis­kon­ti­nu­i­te­ta –pod­vu­kao je Man­dić.
Za­klju­čio je da je ovo jed­na od naj­zna­čaj­ni­jih po­li­tič­kih po­nu­da ko­ju DF nu­di svim po­ten­ci­jal­nim pri­rod­nim part­ne­ri­ma na ovim iz­bo­ri­ma.
Pred­log spo­ra­zu­ma u ime DF-a pot­pi­sa­li su li­de­ri No­ve srp­ske de­mo­kra­ti­je, Po­kre­ta za pro­mje­ne i De­mo­krat­ske na­rod­ne par­ti­je An­dri­ja Man­dić, Ne­boj­ša Me­do­je­vić i Mi­lan Kne­že­vić i taj do­ku­ment je do­sta­vljen li­de­ri­ma kon­sti­tu­e­na­ta Ve­li­ke ko­a­li­ci­je Ključ.
V.R.

Nessun commento: