yYAXssKCQaUWZcXZ79RJTBLvo-c;SfREtjZ9NYeQnnVMC-CsZ9qN6L0 Finance, Economics, Globus, Brokers, Banks, Collateral-Oriano Mattei: MONTENEGRO.... IL FAMOSO COLPO DI STATO CHE 20 SERBI AVREBBERO ARCHITETTATO IL GIORNO PRIMA DELLE ELEZIONI IN MONTENEGRO, SI FA SEMPRE PIU' MISTERIOSO E OGGI CI SI CHIEDE SE EFFETTIVAMENTE I 20 CITTADINI SERBI STAVANO PREPARANDO UN COLPO DI STATO O FORSE E' UNA BUFALA INCREDIBILE ORCHESTRATA DA CHI AVEVA INTERESSE A DESTABILIZZARE L'OPINIONE PUBBLICA E A INFLUENZARLA SUL VOTO IN MONTENEGRO ? .......

video

Loading...

lunedì 24 ottobre 2016

MONTENEGRO.... IL FAMOSO COLPO DI STATO CHE 20 SERBI AVREBBERO ARCHITETTATO IL GIORNO PRIMA DELLE ELEZIONI IN MONTENEGRO, SI FA SEMPRE PIU' MISTERIOSO E OGGI CI SI CHIEDE SE EFFETTIVAMENTE I 20 CITTADINI SERBI STAVANO PREPARANDO UN COLPO DI STATO O FORSE E' UNA BUFALA INCREDIBILE ORCHESTRATA DA CHI AVEVA INTERESSE A DESTABILIZZARE L'OPINIONE PUBBLICA E A INFLUENZARLA SUL VOTO IN MONTENEGRO ? .......

Da je is­tra­ga o te­ro­ri­sti­ma, ko­ju vo­di spe­ci­jal­ni tu­ži­lac Mi­li­vo­je Kat­nić, do­ži­vje­la krah, naj­bo­lje se
mo­že vi­dje­ti na pri­mje­ru osum­nji­če­nog Ste­fa­na Ve­li­mi­ro­vi­ća, ko­ji je, ka­ko se na­vo­di u tran­skrip­ti­ma tu­ži­la­štva, tre­ba­lo da uhap­si pre­mi­je­ra Mi­la Đu­ka­no­vi­ća, a ko­ji je pu­šten na slo­bo­du. Ve­li­mi­ro­vić je uhap­šen u su­bo­tu ve­če, a na slo­bo­du pu­šten u ne­dje­lju ve­če, i to u vri­je­me ka­da su pla­ni­ra­ni na­pa­di, iako je u tran­skrip­ti­ma ozna­čen kao oso­ba ko­ja je ko­mu­ni­ci­ra­la sa or­ga­ni­za­to­rom ak­ci­je Alek­san­drom Sin­đe­li­ćem i ko­ji je di­rekt­no tre­ba­lo da uče­stvu­je u hap­še­nju Đu­ka­no­vi­ća. I po­red to­ga što je Ve­li­mi­ro­vić (Ste­fan je je­di­ni sa tim pre­zi­me­nom ko­ji je uhap­šen), ak­tiv­no uče­stvo­vao, ka­ko se tvr­di, u spre­ma­nju te­ro­ri­stič­kih na­pa­da i u sa­moj ak­ci­ji hap­še­nja cr­no­gor­skog pre­mi­je­ra, nje­mu ni­je od­re­đen pri­tvor.
Sve ovo pod­gri­ja­va sum­nju da je dr­žav­ni udar u ne­dje­lju re­ži­ran, jer za­i­sta zvu­či ne­lo­gič­no da tu­ži­la­štvo pu­sti jed­nog od glav­no­o­sum­nji­če­nih, a za ko­ga se u tran­skrip­ti­ma, ko­je je ob­ja­vio je­dan me­dij, na­vo­di da je di­rek­to po­ve­zan sa or­ga­ni­za­to­rom ak­ci­je.
Da stvar bu­de još čud­ni­ja, Ve­li­mi­ro­vić je sa svo­jom gru­pom uhap­šen u su­bo­tu ve­če, a pu­šte­ni su na slo­bo­du u ne­dje­lju oko 22 ča­sa, iako je sat ka­sni­je na­vod­no bio pla­ni­ran te­ro­ri­stič­ki na­pad. Neo­bja­šnji­vo je da ih tu­ži­la­štvo pu­sti na slo­bo­du baš u to vri­je­me, a tvr­de da ni­je­su uhap­še­ni svi osum­nji­če­ni, što bi zna­či­lo da oni ipak mo­gu da iz­ve­du pla­ni­ra­ne na­pa­de. Za­i­sta, mno­go je ne­lo­gič­no­sti i kon­tra­dik­tor­no­sti tu­ži­la­štva u po­me­nu­tom pred­me­tu, što sve do­dat­no ba­ca sum­nju da je pla­ni­ran na­pad u no­ći iz­bo­ra.
Ima­ju­ći sve ovo u vi­du, za­i­sta čud­no zvu­či iz­ja­va Mi­li­vo­ja Kat­ni­ća da je šest osum­nji­če­nih pu­šte­no na slo­bo­du jer su od­u­sta­li od iz­vr­še­nja kri­vič­nog dje­la, ako se zna da je me­đu nji­ma i Ve­li­mi­ro­vić, za ko­jeg tu­ži­la­štvo tvr­di da je tre­ba­lo da uhap­si pre­mi­je­ra Đu­ka­no­vi­ća.
Po na­lo­gu tu­ži­la­štva uhap­še­no je 20 osum­nji­če­nih, a kako su mediji već objavili, na slo­bo­du su pu­šte­ni Ste­fan Ve­li­mi­ro­vić (25), Bo­jan Ko­va­če­vić (40), nje­gov si­no­vac G.K. (17), bra­ća Ni­ko­la (21) i Lu­ka (18) Đor­đe­vić i Vla­di­mir Bo­žo­vić (21).
U tran­skrip­ti­ma sni­mlje­nih raz­go­vo­ra iz­me­đu Sin­đe­li­ća i Ve­li­mi­ro­vi­ća ču­je se da se njih dvo­ji­ca do­go­va­ra­ju oko hap­še­nja Đu­ka­no­vi­ća u ne­dje­lju ve­če, na dan iz­bo­ra. Vr­lo za­ni­mljiv je po­da­tak da njih dvo­ji­ca o sve­mu pri­ča­ju u ši­fra­ma jer se pla­še da ih pri­slu­šku­ju, a on­da o na­vod­nom hap­še­nju Đu­ka­no­vi­ća go­vo­re otvo­re­no, po­mi­nju­ći i nje­go­vo ime i de­ta­lje u ve­zi sa tim či­nom.
Ima­ju­ći sve ovo u vi­du, ne­u­bje­dlji­vo zvu­či tvrd­nja glav­nog spe­ci­jal­nog tu­ži­o­ca Mi­li­vo­ja Kat­ni­ća da je po­me­nu­ta gru­pa ko­ri­sti­la so­fi­sti­ci­ra­ni na­čin ko­mu­ni­ka­ci­je, ako Sin­đe­lić i Ve­li­mi­ro­vić to­kom te­le­fon­skog raz­go­vo­ra otvo­re­no pri­ča­ju o upa­du u Skup­šti­nu i o hap­še­nju Mi­la Đu­ka­no­vi­ća. Pa­ra­dok­sal­no zvu­či da oni ko­ji spre­ma­ju te­ro­ri­stič­ki na­pad, hap­še­nje pre­mi­je­ra i broj­ne li­kvi­da­ci­je, ka­ko tvr­di tu­ži­la­štvo, le­žer­no o to­me go­vo­re u svo­jim te­le­fon­skim raz­go­vo­ri­ma.
Da se bla­ma­ža spe­ci­jal­nog tu­ži­la­štva na­sta­vlja, naj­bo­lje po­tvr­đu­je iz­ja­va po­ro­di­ce Ste­fa­na Ve­li­mi­ro­vi­ća da je on sa­mo vo­zio mom­ke kom­bi­jem iz Zu­bi­nog Po­to­ka do ma­na­sti­ra Ostrog i da je sju­tra­dan pu­šten na slo­bo­du.
– Nas še­sto­ri­ca oti­šli smo u Cr­nu Go­ru u su­bo­tu uju­tro kom­bi­jem ko­jim je upra­vljao Ste­fan Ve­li­mi­ro­vić. U ma­na­sti­ru smo pro­ve­li tri sa­ta i isto to­li­ko u Pod­go­ri­ci, gdje smo svra­ti­li da se Ste­fan od­mo­ri, a mi osvje­ži­mo i po­pi­je­mo pi­će. U su­bo­tu, oko 23.30 ča­sa, kre­nu­li smo ku­ći i na­kon po­la sa­ta put su nam pre­sje­kla dva po­li­cij­ska auta, i to se de­si­lo to­li­ko br­zo da ni­je­smo zna­li šta nam se de­ša­va. Re­kli su nam: „Uhap­še­ni ste” i od­u­ze­li mo­bil­ne te­le­fo­ne – is­pri­čao je me­di­ji­ma Vla­di­mir Bo­žo­vić.
Sa­slu­ša­ni su pu­šte­ni tek u ne­dje­lju u 22 ča­sa, iako su nad­le­žni­ma ob­ja­sni­li da su išli sa­mo pod Ostrog i da čak ni­je­su ni zna­li da su iz­bo­ri. Po­li­ci­ja ih je is­pra­ti­la do pre­la­za Dra­če­no­vac kod Ro­ža­ja.
Po na­lo­gu tu­ži­la­štva u pri­tvo­ru su za­dr­ža­ni: Kri­sti­na Hri­stić iz Be­o­gra­da, Bran­ka Mi­lić (58) iz No­vog Sa­da, Mi­lan Du­šić (59) zva­ni Pa­cov iz Be­o­gra­da, Dra­gan Mak­sić (50) iz Bu­ja­nov­ca na­sta­njen u Be­o­gra­du, Sr­bo­ljub Đor­đe­vić (52) iz Bu­ja­nov­ca, na­sta­njen u Be­o­gra­du, Alek­san­dar Ču­ro­vić (33) iz Šap­ca, Alek­san­dar Alek­sić (41) iz Šap­ca, Ni­ko­la Đu­rić (34) iz Šap­ca, Si­ni­ša Ćet­ko­vić (37) iz Šap­ca, De­jan Sta­no­je­vić (42) zva­ni Go­ri­la, Mi­loš Aći­mo­vić (26) iz Šap­ca, Ivi­ca Ma­tić (36) iz Šap­ca, Pe­ri­ca An­dić (39) iz Šap­ca, Bra­ti­slav Di­kić iz Ni­ša.D. ŽIV­KO­VIĆ


Tran­skript raz­go­vo­ra Sin­đe­li­ća i Ve­li­mi­ro­vi­ća

Dnev­ne no­vi­ne su ob­ja­vi­le tran­skript raz­go­vo­ra, ko­ji je u po­sje­du tu­ži­la­štva, iz­me­đu osum­nji­če­nih Sin­đe­li­ća i Ve­li­mi­ro­vi­ća. Je­di­ni uhap­še­ni u ovoj ak­ci­ji je Ste­fan Ve­li­mi­ro­vić, ko­ji je od­mah pu­šten na slo­bo­du.
Sin­đe­lić: I ko­or­di­ni­šeš sve (... ne­raz­go­vi­jet­no). Pa­met­no, bez sr­lja­nja. Ne­moj­te da pra­vi­te ni­ka­kvu pro­vo­ka­ci­ju, ni­ka­ko. Kad bi baš bi­lo da se mo­ra, on­da se in­ter­ve­ni­še. Daj Bo­že, mo­že da bu­de sve u re­du, da se ovaj Mi­lo po­mi­ri sa sud­bi­nom da je iz­gu­bio i da ne bu­de ni­šta.
Ve­li­mi­ro­vić: On da je pa­me­tan, dao bi od­mah vlast.
Sin­đe­lić: Baš. A ovi su re­kli ako do­đe do gu­žve i ako se on po­ja­vi da iza­đe slu­čaj­no na trg me­đu na­rod, na­gra­da se da­je ko ga uhva­ti. Bi­će­te na­gra­đe­ni da ga uhva­ti­te i sni­mi­te da ga uhap­si­te. Bu­kval­no da ga tu uhap­si­te.
Ve­li­mi­ro­vić: Da uhap­si­mo Mi­la?
Sin­đe­lić: Zna­či to... Bi­li bi na­gra­đe­ni do kra­ja.
Ve­li­mi­ro­vić: Re­ci mi ko­ja bi bi­la na­gra­da, bra­te?
Sin­đe­lić: Na­gra­da... Re­ci šta ho­ćeš?
Ve­li­mi­ro­vić: Va­ži, bra­te.
Sin­đe­lić: Vi­diš ti ka­kav sam ja čo­vek? Do re­či je ura­đe­no.
Ve­li­mi­ro­vić: Slu­šaj me, bra­te... Opro­sti mi ti. Znaš ka­ko i sam se se­ki­ram.
Sin­đe­lić: Pa znam i ja se se­ki­ram za vas, ne spa­vam zbog vas, ju­rim. Slu­šaj, uzeo sam vam onaj he­li­kop­ter (dron sa ka­me­rom za nad­gle­da­nje) da mo­že­te da iz­vi­đa­te.
Ve­li­mi­ro­vić: A kad će he­li­kop­ter? Kad ćeš to? To uju­tru?
Sin­đe­lić: Za­vr­ši šta imaš i kre­ni ova­mo... Ili ne­ko dru­gi. Ja ću da vam pre­dam i mo­to­ro­le i he­li­kop­te­re i sve.
Ve­li­mi­ro­vić: Zna­či, ja nje­mu sve to da dam i do­le da do­đem za he­li­kop­ter i za mo­to­ro­le.
Sin­đe­lić: Da, da... Sa­mo mi ja­vi kad kre­neš.


Vu­čić sa­op­šta­va po­dat­ke srp­ske is­tra­ge

Srp­ski pre­mi­jer Alek­san­dar Vu­čić iz­ja­vio je da je Sr­bi­ja po­če­la sa­rad­nju sa cr­no­gor­skim or­ga­ni­ma oko hap­še­nja srp­skih dr­ža­vlja­na u Cr­noj Go­ri pred iz­bo­re. Ka­ko na­vo­di, o ne­kim stva­ri­ma do ko­jih Cr­na Go­ra ni­je do­šla Sr­bi­ja je­ste u pro­te­klih 24 ča­sa i o to­me će jav­nost bi­ti oba­vi­je­šte­na. Vu­čić ka­že da će se on tim po­vo­dom naj­vje­ro­vat­ni­je da­nas obra­ti­ti jav­no­sti, kao i da će to ura­di­ti mo­žda i ne­ko od nad­le­žnih or­ga­na.
– Sr­bi­ja i Cr­na Go­ra će sa­ra­đi­va­ti, u to ne­ma ni­ka­kve sum­nje, re­kao je Vu­čić.


da "dan.co.me"

Nessun commento: