yYAXssKCQaUWZcXZ79RJTBLvo-c;SfREtjZ9NYeQnnVMC-CsZ9qN6L0 Finance, Economics, Globus, Brokers, Banks, Collateral-Oriano Mattei: MONTENEGRO..... IO COMINCIO SERIAMENTE A PENSARE CHE 20 PERSONE SERBE ARRESTATE IL GIORNO 14 OTTOBRE IN MONTENEGRO, CON L'ACCUSA DI PREPARARE UN VERO E PROPRIO COLPO DI STATO E PREPARARE IL SEQUESTRO DEL PREMIER MILO DJUKANOVIC, SIA UNA GRANDE BUFALA ARCHITETTATA DA CHI AVEVA INTERESSE A DESTABILIZZARE L'OPINIONE PUBBLICA IL GIORNO PRIMA DELLE ELEZIONI CHE SI SONO TENUTE IN MONTENEGRO.... CHI AVEVA INTERESSE A TUTTO QUESTO ? CHI NE HA BENEFICIATO ? AGLI AFFETTI AI LAVORI DARE LA PROPRIA RISPOSTA.........

video

Loading...

lunedì 24 ottobre 2016

MONTENEGRO..... IO COMINCIO SERIAMENTE A PENSARE CHE 20 PERSONE SERBE ARRESTATE IL GIORNO 14 OTTOBRE IN MONTENEGRO, CON L'ACCUSA DI PREPARARE UN VERO E PROPRIO COLPO DI STATO E PREPARARE IL SEQUESTRO DEL PREMIER MILO DJUKANOVIC, SIA UNA GRANDE BUFALA ARCHITETTATA DA CHI AVEVA INTERESSE A DESTABILIZZARE L'OPINIONE PUBBLICA IL GIORNO PRIMA DELLE ELEZIONI CHE SI SONO TENUTE IN MONTENEGRO.... CHI AVEVA INTERESSE A TUTTO QUESTO ? CHI NE HA BENEFICIATO ? AGLI AFFETTI AI LAVORI DARE LA PROPRIA RISPOSTA.........

Biv­ši šef srp­ske žan­dar­me­ri­je Bra­ti­slav Di­kić sa­op­štio je Alek­san­dru Ze­ko­vi­ću, pred­sjed­ni­ku Sa­vje­ta
za gra­đan­sku kon­tro­lu ra­da po­li­ci­je, da su in­spek­to­ri po­ku­ša­li da mu pod­met­nu la­žno oruž­je. Tvr­di i da mu je po­li­ci­ja pod­met­nu­la klju­če­ve i te­le­fon ko­ji je pro­na­đen u vo­zi­lu na­kon što je uhap­šen. Ze­ko­vić je pri­je par da­na ob­i­šao uhap­še­ne u ak­ci­ji za po­ku­šaj te­ro­ri­zma, a je­dan broj tih li­ca se ža­lio i da ih je po­li­ci­ja tu­kla. On je na­kon su­sre­ta sa­či­nio iz­vje­štaj na se­dam stra­na, u ko­jem se de­talj­no na­vo­de okol­no­sti pod ko­ji­ma su ove oso­be uhap­še­ne.
U iz­vje­šta­ju se na­vo­di da je Di­kić ka­zao da ne­ma pri­mjed­bi na po­stu­pa­nje uni­for­mi­sa­ne po­li­ci­je i za­tvor­ske po­li­ci­je, te da su „pro­fe­si­o­nal­ni za raz­li­ku od po­li­ci­je u ci­vi­lu”.
– Po­ja­snio je da mu je pri­li­kom li­ša­va­nja slo­bo­de, po­što je ve­zan, slu­žbe­nik u ci­vi­lu, oko 52-53 go­di­ne, si­je­de ko­se, vi­si­ne 1,85–1,90 cm, na­vod­no vi­še pu­ta re­kao: „Ho­ćeš li da te za­li­je­pim”. Ka­že da mu ni­su sa­op­šte­na pra­va i da za­to ni­je pot­pi­sao do­ku­ment ko­ji se na to od­no­si. Imao je pri­mjed­be na sa­dr­žaj za­pi­sni­ka od­u­ze­tih pred­me­ta i stva­ri, ali ih, na in­te­re­so­va­nje Sa­vje­ta, ni­je unio već je, i po­red na­vod­nih pri­mjed­bi, isti pot­pi­sao – pi­še u iz­vje­šta­ju.
Da­lje se na­vo­di ka­ko je Di­kić imao pri­mjed­bu oko klju­če­va i te­le­fo­na ko­ji su mu, ka­ko ka­že, „pod­met­nu­ti od stra­ne po­li­cij­skog sa­rad­ni­ka”.
– Te­le­fon sam do­bio is­pred Del­ta si­ti­ja ne­po­sred­no pred hap­še­nje, a klju­če­ve je u auto uba­cio po­li­cij­ski sa­rad­nik pri­li­kom mog na­pu­šta­nja mo­tor­nog vo­zi­la, na­kon ko­jeg je usli­je­di­lo mo­je mo­men­tal­no hap­še­nje. Po­ziv da po­pi­je­mo ra­ki­ju u ku­ći ni­je­sam pri­hva­tio i ta­ko vje­ro­vat­no iz­bje­gao mo­guć­nost da bu­dem uhap­šen u objek­tu u ko­ji je do­pre­mlje­no oruž­je – na­veo je Di­kić.
U raz­go­vo­ru da­lje is­ti­če ka­ko je od pr­vog tre­nut­ka in­si­sti­rao da se ura­di de­ta­ljan te­le­fon­ski li­sting i da mu se omo­gu­ći po­li­graf­sko te­sti­ra­nje. Ta­ko­đe, na­veo je ka­ko je pro­tiv čet­nič­kih gru­pa­ci­ja, „a ka­mo­li da se do­vo­di u ve­zu sa nji­ma”.
– Na­gla­ša­vam da sam ak­ti­van u Pa­tri­ot­skom po­kre­tu Sr­bi­je i da se ne osje­ćam bez­bjed­no, jer mi si­gur­nost mo­že bi­ti ugro­že­na zbog ra­ni­jeg ra­da pro­tiv al­ban­skih te­ro­ri­sta. U Is­tra­žnom za­tvo­ru mi ne mo­gu bi­ti osi­gu­ra­ni uslo­vi ade­kvat­ni mom zdrav­stve­nom sta­nju. Ja sam oso­ba sa in­va­li­di­te­tom i bo­lu­jem od kar­ci­no­ma – is­pri­čao je Di­kić.
Osum­nji­če­ni Pe­ri­ca An­dić (39) iz Šap­ca, po za­ni­ma­nju ke­ra­mi­čar, ka­zao je da je pri li­ša­va­nju slo­bo­de spa­vao u so­bi, sa još tri ci­me­ra, u mo­te­lu „Ve­ne­ci­ja”.
– Vi­ka­li su gdje je oruž­je i bi­li su gru­bi, ali čim su vi­dje­li da ne­ma ni­šta po­pu­sti­li su i bi­li do­bri pre­ma na­ma. Sve vri­je­me na­kon to­ga bi­li su ko­rekt­ni. Ni­sam pru­žao ni­ka­kav ot­por. Kad su upa­li okre­nu­li su me li­cem ka po­du i ve­za­li. Ta­da me je ne­ki po­li­ca­jac pri­ti­snuo či­zmom ili ko­lje­nom na de­snoj stra­ni le­đa. Osje­ćao sam pri­ti­sak na re­bra. Od­go­vo­rio sam da ne­mam oruž­je. Uda­ri­li su me u gla­vu pi­što­ljem naj­ma­nje če­ti­ri pu­ta. Ni­je­sam se pro­ti­vio udar­ci­ma, već sam bio mi­ran i od­go­va­rao na pi­ta­nja. Tu­ži­o­cu sam se po­ža­lio i od­mah je na­re­dio da me od­ve­du u Ur­gent­ni cen­tar. Imao sam ogu­ljo­ti­ne po li­cu i no­su. Lje­ka­ru sam od­go­vo­rio na sva pi­ta­nja u ve­zi po­vre­da. Unio je to u iz­vje­štaj. Advo­kat mi je pred is­tra­žnim su­di­jom ot­ka­zao sa­rad­nju, jer ni­je že­lio da me bes­plat­no za­stu­pa. Ne znam šta će da­lje bi­ti, da li će od­re­di­ti ne­kog dru­gog, ali ne­mam nov­ca. U Cr­nu Go­ru sam do­pu­to­vao sa­mo zbog po­sje­te ma­na­sti­ru Ostrog. U te­le­fon­skom ime­ni­ku imao sam broj te­le­fo­na od Sin­đe­li­ća sa ko­jim sam us­po­sta­vio kon­takt pre­ko mre­že Fej­sbuk i sa ko­jim sam bio u kon­tak­tu po­vo­dom fil­ma o Rav­no­gor­skom po­kre­tu – tvr­di An­dić.
I osum­nji­če­ni Si­ni­ša Ćet­ko­vić (37), iz Šap­ca, mu­zi­čar–gi­ta­ri­sta, li­šen je slo­bo­de u mo­te­lu „Ve­ne­ci­ja”.
– Pri­ti­sli su me (po­li­ci­ja) uz zid i ve­za­li ru­ke. Vi­ka­li su „Gdje je oruž­je, gdje je oruž­je” i „Za­pam­ti­će­te vi Cr­nu Go­ru”. Ni­je­sam smio da gle­dam sem u zid, ali uda­ri­li su me ne­ko­li­ko pu­ta, mi­slim ukup­no tri, po gla­vi. Mom­ka po­red me­ne, Mi­lo­ša Aći­mo­vi­ća, mal­tre­ti­ra­li su zbog te­to­va­že. Uda­ra­li su ga. Čuo sam i dru­ge udar­ce i ja­u­ke. Ka­da su pre­tre­sli na­še stva­ri i so­bu pot­pu­no su se pro­mi­je­ni­li. Ša­li­li su se sa na­ma. Mom bra­tu od uja­ka Ivi­ci su re­kli: „Ivi­ca, sad će ti do­ći Ma­ri­ca”. Pr­vu iz­ja­vu dao sam bez pri­su­stva advo­ka­ta, jer ne­mam nov­ca da ga pla­tim – ka­že Ćet­ko­vić.
Osum­nji­če­ni Alek­san­dar Ču­ro­vić (33) iz Šap­ca, vo­zač sa­ni­te­ta u Op­štoj bol­ni­ci, is­ti­če da je u Cr­nu Go­ru do­šao iz vjer­skih raz­lo­ga.
– Upa­la je po­li­ci­ja, tra­ži­la je oruž­je. Ne­ke od nas su ba­ci­li na pod i ve­za­li. Pri­je ne­go sam ve­zan uda­ri­li su me pen­dre­kom po le­đi­ma. Ni­sam pru­žao ot­por. Sa­mo smo od­go­va­ra­li na nji­ho­va pi­ta­nja. Po­li­ca­jac ko­ji sta­jao iz­nad me­ne uda­rio me pi­što­ljem u li­ce. Štraj­ku­jem gla­đu i od­bio sam in­fu­zi­ju – re­kao je on.
Na po­stu­pa­nje po­li­ci­je ni­je imao pri­mjed­bu osum­nji­če­ni Dra­gan Mak­sić (50), iz Groc­ke, ke­ra­mi­čar po za­ni­ma­nju.
– In­spek­tor u ci­vi­lu dr­žao me je za ru­ku, dru­gi iza nje­ga či­tao je na­glas ime­na lju­di sa spi­ska i po­tvr­dio sam ka­da je pro­či­tao mo­je ime – po­ja­snio je Mak­sić.
Osum­nji­če­na Bran­ka Mi­lić (58) na­gla­si­la je da je u Cr­nu Go­ru do­šla da bi do­go­vo­ri­la pro­mo­ci­ju knji­ge i su­sre­la se sa „le­gen­dar­nim čet­nič­kim voj­vo­dom Č.D., ko­ji je pre­ži­vio stra­šna stra­da­nja”.
U pri­tvo­ru su Kri­sti­na Hri­stić, Bran­ka Mi­lić, Mi­lan Du­šić, Dra­gan Mak­sić, Sr­bo­ljub Đor­đe­vić, Alek­san­dar Ču­ro­vić, Alek­san­dar Alek­sić, Ni­ko­la Đu­rić, Si­ni­ša Ćet­ko­vić, De­jan Sta­no­je­vić, Mi­loš Aći­mo­vić, Ivi­ca Ma­tić, Pe­ri­ca An­dić i Bra­ti­slav Di­kić.
D.ŽIV­KO­VIĆ


Mar­ko­vić: Slu­čaj čist kao su­za

Vi­ce­pre­mi­jer i za­mje­nik pred­sjed­ni­ka DPS-a Du­ško Mar­ko­vić ka­zao je da su Sr­bi­ja i njen pre­mi­jer Alek­san­dar Vu­čić sna­žno po­sve­će­ni da se ovaj pred­met do­ve­de do kra­ja. Ko­men­ta­ri­šu­ći ra­ni­je Vu­či­će­ve iz­ja­ve o ovoj ak­ci­ji, re­kao je da su one pro­iz­vod ne­do­stat­ka in­for­ma­ci­ja.
– To što je po­mi­njao pre­zi­me Se­lji­maj po­ka­zu­je da su in­for­ma­ci­je ko­je je imao bi­le ne­va­lid­ne ili pod­met­nu­te. Ne bih se sa­da vra­ćao u to vri­je­me, jer je ta­kav kon­tekst. Ne vje­ru­jem da je po­sto­ja­la zla na­mje­ra. Iz da­na­šnje per­spek­ti­ve vi­di­mo da su pre­mi­jer Vu­čić i Sr­bi­ja sna­žno po­sve­će­ni da se ovaj pred­met iz­ve­de do kra­ja na prav­no va­ljan na­čin. Da­nas su u kon­tak­tu nad­le­žne agen­ci­je, sju­tra su sa­stan­ci tu­ži­la­šta­va gdje se pred­met za­o­kru­žu­je – ka­zao je Mar­ko­vić u emi­si­ji Ži­va isti­na.
Ka­ko je re­kao, ni­je do­bro što je po­ku­šaj na­pa­da sta­vljen u kon­tekst iz­bor­nog pro­ce­sa.
– I to, pri­je sve­ga, od onih ko­ji su do­ži­vje­li po­raz na iz­bo­ri­ma – re­kao je Mar­ko­vić.
Ka­ko je do­dao, slu­žbe Cr­ne Go­re i Sr­bi­je in­ten­ziv­no raz­mje­nju­ju in­for­ma­ci­je.
– Iz sve­ga pr­o­iz­i­la­zi da su stva­ri ve­o­ma ozbilj­ne – na­veo je Mar­ko­vić.
Ob­ja­snio je da je ot­kri­va­nje ak­ci­je po­če­lo is­klju­či­vo na na­šoj te­ri­to­ri­ji.
– Na tom ni­vou in­for­ma­ci­ja i u toj fa­zi ni­je bi­lo raz­lo­ga za sa­rad­nju sa bi­lo kim dru­gim. Za­to to ni­je od­raz ne­po­vje­re­nja pre­ma or­ga­ni­ma Sr­bi­je – tvr­di Mar­ko­vić.
Ka­ko je re­kao, ni­šta ne uka­zu­je na to da su vla­sti Sr­bi­je ima­le bi­lo ka­kvu do­dir­nu tač­ku sa ovim slu­ča­jem. Mar­ko­vić je od­go­vo­rio i na pi­ta­nje da li je re­al­no da ni u jed­nom pre­sret­nu­tom raz­go­vo­ru ni­je­su po­me­nu­ti po­li­tič­ki su­bjek­ti za či­ji ra­čun su uhap­še­ni an­ga­žo­va­ni.
– Ne mo­ra­ju uvi­jek po­li­ti­ča­ri bi­ti u di­rekt­noj spre­zi sa ne­kim ko ra­di u nji­ho­vo ime – re­kao je on.V.R.


Is­pi­ta­ti pre­ko­ra­če­nje ovla­šće­nja po­li­ca­ja­ca

Sa­vjet je re­gi­stro­vao u od­re­đe­nom bro­ju slu­ča­je­va na­vo­de li­ca li­še­nih slo­bo­de da su i po­red pot­pu­ne sa­rad­nje sa po­li­cij­skim slu­žbe­ni­ci­ma bi­li pred­met mo­gu­ćeg pre­ko­ra­če­nja ovla­šće­nja i ne­po­treb­nog po­ni­ža­va­ju­ćeg tret­ma­na. Na osno­vu ras­po­lo­ži­ve do­ku­men­ta­ci­je, u ko­ju je Sa­vjet imao uvid, kod ni­jed­nog li­ca ni­su re­gi­stro­va­ne ozbilj­ni­je, po­seb­no te­že tje­le­sne po­vre­de. Sa­vjet je uka­zao na mo­guć­nost po­kre­ta­nja od­go­va­ra­ju­ćih po­stu­pa­ka pred unu­tra­šnjom i gra­đan­skom kon­tro­lom po­li­ci­je. Sa­vjet za gra­đan­sku kon­tro­lu po­li­ci­je ne mo­že sa pot­pu­nom si­gur­no­šću po­tvr­di­ti da je kod oso­ba li­še­nih slo­bo­de, a sa ko­ji­ma su za­tvor­ske vla­sti omo­gu­ći­le kon­takt (sa njih ukup­no 13 je raz­go­va­rao pred­stav­nik Sa­vje­ta) is­po­što­va­na za­kon­ska oba­ve­za po­li­ci­je da od­mah, a naj­ka­sni­je u ro­ku od 24 ča­sa od ča­sa li­še­nja slo­bo­de, oba­vi­je­ste po­ro­di­cu oso­be li­še­ne slo­bo­de. Sva li­ca s ko­ji­ma je raz­go­va­ra­no su se po­hval­no iz­ra­zi­la na po­stu­pa­nje nad­le­žnog tu­ži­o­ca po pi­ta­nju oba­vje­šta­va­nja nji­ho­vih po­ro­di­ca.
– Sva li­ca, sem jed­ne oso­be, sla­bog su imov­nog sta­nja i do­di­je­ljen im je bra­ni­lac po slu­žbe­noj du­žno­sti pri­li­kom pr­vog sa­slu­ša­nja kod tu­ži­o­ca. Sa­mo jed­na pri­tvo­re­na oso­ba ima­la je eks­pli­cit­ne pri­mjed­be da joj po­li­ci­ja ni­je omo­gu­ći­la pri­stup advo­ka­tu – sto­ji u iz­vje­šta­ju.


Sa­zvan Bi­ro za ko­or­di­na­ci­ju bez­bjed­no­snih slu­žbi Sr­bi­je

Pred­sjed­nik Vla­de Sr­bi­je Alek­san­dar Vu­čić sa­zvao je za da­nas sjed­ni­cu Bi­roa za ko­or­di­na­ci­ju slu­žbi bez­bjed­no­sti. Na dnev­nom re­du je, iz­me­đu osta­log, mo­gu­ća umi­je­ša­nost srp­skih dr­ža­vlja­na u de­ša­va­nja u Cr­noj Go­ri, re­kao je za Tan­jug pot­pred­sjed­nik Vla­de i mi­ni­star unu­tra­šnjih po­slo­va Sr­bi­je Ne­boj­ša Ste­fa­no­vić.
– Po na­lo­gu pred­sjed­ni­ka Vla­de Sr­bi­je Alek­san­dra Vu­či­ća bi­će odr­ža­na sjed­ni­ca Bi­roa za ko­or­di­na­ci­ju slu­žbi bez­bjed­no­sti, na ko­joj će se raz­go­va­ra­ti o tri ve­o­ma va­žne te­me – re­kao je Ste­fa­no­vić.
Na sjed­ni­ci će, pre­ci­zi­rao je, bi­ti ri­je­či o mo­gu­ćoj umi­je­ša­no­sti dr­ža­vlja­na Sr­bi­je u ne­dav­na de­ša­va­nja u Cr­noj Go­ri, za­tim o dje­lo­va­nju stra­nih oba­vje­štaj­nih slu­žbi na te­ri­to­ri­ji Sr­bi­je i za­šti­ti na­ci­o­nal­nog su­ve­re­ni­te­ta, kao i o bor­bi pro­tiv ko­rup­ci­je i kri­mi­na­la.
– Oče­ku­jem da će br­zo i pra­vo­vre­me­no re­a­go­va­nje svih slu­žbi bez­bjed­no­sti, kao i do sa­da, da­ti re­zul­ta­te, a pre­mi­je­ru će­mo iz­ni­je­ti sve va­žne in­for­ma­ci­je do ko­jih smo do­šli u pret­hod­nih ne­ko­li­ko ne­dje­lja – is­ta­kao je Ste­fa­no­vić.V.R.

Nessun commento: