yYAXssKCQaUWZcXZ79RJTBLvo-c;SfREtjZ9NYeQnnVMC-CsZ9qN6L0 Finance, Economics, Globus, Brokers, Banks, Collateral-Oriano Mattei: MONTENEGRO... L'ENNESIMA FARSA MESSA IN ATTO DALLA VOLPE MILO DJUKANOVIC. UOMO FORTE IN MONTENEGRO DA OLTRE 20 ANNI.... MILO DJUKANOVIC CHE ORAMAI NON ERA PIU' PRESENTABILE A NESSUNO HA PENSATO BENE DI FARE UN PASSO INDIETRO CANDIDANDO A PREMIER DUSKO MARKOVIC CHE NON E' ALTRO UN PERSONAGGIO NATO PRIMA COME CAPO DELLA POLIZIA SEGRETA MONTENEGRINA E POI MINISTRO DEL GOVERNO DJUKANOVIC, TUTTO QUESTO GRAZIE A MILO DJUKANOVIC...... PERTANTO CAMBIA POCO O NULLA RISPETTO A PRIMA. CAMBIA SOLO LA FACCIATA MA IL PADRONE E' SEMPRE LO STESSO.... MILO DJUKANOVIC DETTO LA VOLPE....

video

Loading...

giovedì 27 ottobre 2016

MONTENEGRO... L'ENNESIMA FARSA MESSA IN ATTO DALLA VOLPE MILO DJUKANOVIC. UOMO FORTE IN MONTENEGRO DA OLTRE 20 ANNI.... MILO DJUKANOVIC CHE ORAMAI NON ERA PIU' PRESENTABILE A NESSUNO HA PENSATO BENE DI FARE UN PASSO INDIETRO CANDIDANDO A PREMIER DUSKO MARKOVIC CHE NON E' ALTRO UN PERSONAGGIO NATO PRIMA COME CAPO DELLA POLIZIA SEGRETA MONTENEGRINA E POI MINISTRO DEL GOVERNO DJUKANOVIC, TUTTO QUESTO GRAZIE A MILO DJUKANOVIC...... PERTANTO CAMBIA POCO O NULLA RISPETTO A PRIMA. CAMBIA SOLO LA FACCIATA MA IL PADRONE E' SEMPRE LO STESSO.... MILO DJUKANOVIC DETTO LA VOLPE....

Mi­ni­star­ka od­bra­ne Mi­li­ca Pe­ja­no­vićĐu­ri­šić ne oče­ku­je da će bi­ti član no­ve vla­de. Ona je to sa­op­šti­la
no­vi­na­ri­ma u Bri­se­lu ka­da je upi­ta­na da li oče­ku­je da će opet oba­vlja­ti du­žnost mi­ni­st­ra.
Po tvrd­nja­ma upu­će­nih u od­no­se u vr­hu DPS-a, na osno­vu ove nje­ne iz­ja­ve, ja­sno je da je Pe­ja­no­vić Đu­ri­šić, ne­za­do­volj­na či­nje­ni­com da ne­će bi­ti pre­mi­jer, do­ni­je­la od­lu­ku da se po­vu­če iz vo­de­će struk­tu­re u cr­no­gor­skoj vla­sti. O to­me go­vo­ri i či­nje­ni­ca da ona ni­je ni bi­la na iz­bor­noj li­sti DPS-a i da je, po svoj pri­li­ci, iz­i­gra­na jer se na­da­la da će pre­mi­jer Mi­lo Đu­ka­no­vić nju pred­lo­ži­ti za man­da­ta­ra za sa­stav no­ve vla­de.
Već du­že se go­vo­ri o ne­za­do­volj­stvu di­je­la funk­ci­o­ne­ra DPS-a ka­drov­skom po­li­ti­kom vr­ha stran­ke, ali to tek sa­da do­bi­ja kon­kret­ne obri­se.
Pe­ja­no­vić Đu­ri­šić je is­ta­kla da je ona bi­la u Vla­di da obez­bi­je­di da Cr­na Go­ra po­sta­ne dio NA­TO-a.
– Ne­mam ni­ka­kva oče­ki­va­nja. Ja sam mi­ni­star ko­ji je bio na pro­jek­tu, ko­ji je bio u Vla­di da obez­bi­je­di da Cr­na Go­ra po­sta­ne dio NA­TO-a. Za­i­sta mi­slim da sam svoj pro­je­kat ura­di­la ka­ko tre­ba – re­kla je Pe­ja­no­vić Đu­ri­šić.
Da nešto nije u redu na relaciji Đukanović - Pejanović Đurišić pokazuje i njena izjava da ministarstvo kojim rukovodi nije imalo saznanja o državnom udaru tokom izbornog dana u Crnoj Gori.
- Što se toga tiče, Vojska Crne Gore, odnosno, pitate me vjerovatno za Ministarstvo odbrane, nije imalo nikakvih saznanja na tu temu - kazala je Pejanović-Đurišić odgovarajući na novinarsko pitanje o saznanjima Vojske o navodnom planiranom terorističkom napadu na dan održavanja parlamentarnih izbora.
Ona ni­je že­lje­la da ko­men­ta­ri­še od­lu­ku DPS-a da man­da­tar za sa­sta­vlja­nje Vla­de bu­de Du­ško Mar­ko­vić, a ne pred­sjed­nik par­ti­je Mi­lo Đu­ka­no­vić.
– Pret­po­sta­vljam da je to od­lu­ka DPS-a. Kao što vi­di­te, ja sam ov­dje, ni­sam na sa­stan­ci­ma DPS-a, i ne bi­lo pri­stoj­no da to ko­men­ta­ri­šem iz Bri­se­la – re­kla je Pe­ja­no­vić Đu­ri­šić.
Glav­ni od­bor DPS-a ju­če je jed­no­gla­sno usvo­jio pred­log pred­sjed­ni­štva stran­ke da kan­di­dat za man­da­ta­ra za sa­stav no­ve vla­de bu­de za­mje­nik pred­sjed­ni­ka par­ti­je Du­ško Mar­ko­vić. Ka­ko je sa­op­šte­no na­kon sjed­ni­ce, Mi­lo Đu­ka­no­vić je is­ta­kao da je lič­no pred­lo­žio Mar­ko­vi­ća, uvje­ren u nje­go­ve pro­fe­si­o­nal­ne i ljud­ske kva­li­te­te, kao i u nje­go­vu sprem­nost da vo­di no­vu vla­du, ko­ja će se u na­red­nom pe­ri­o­du su­o­či­ti sa broj­nim iza­zo­vi­ma.
– Is­ta­kao je da je si­gu­ran u Mar­ko­vi­će­vu spo­sob­nost da kroz rad Vla­de do kra­ja do­ve­de in­te­gra­ci­o­ne pro­ce­se Cr­ne Go­re u NA­TO i Evrop­sku uni­ju, una­pri­je­di eko­nom­ski rast i stan­dard ži­vo­ta, na­sta­vi da obez­bje­đu­je fi­skal­nu odr­ži­vost bu­dže­ta, te da na­sta­vi da učvr­šću­je bez­bjed­nost i sta­bil­nost dr­ža­ve – sa­op­šti­li su iz DPS-a.
Đu­ka­no­vić je is­ta­kao da će kroz pu­ni po­li­tič­ki an­ga­žman na če­lu DPS-a pru­ža­ti sna­žnu po­dr­šku Mar­ko­vi­ću i bu­du­ćoj vla­di u svim tim pro­ce­si­ma, kao i da će se po­sve­ti­ti da­ljem ja­ča­nju par­tij­skih ka­pa­ci­te­ta u su­sret bu­du­ćim iz­bo­ri­ma i svim do­ga­đa­ji­ma ko­ji pred­sto­je.
Mar­ko­vić je na sjed­ni­ci ka­zao da je sa­da pred Vla­dom ko­ju će do­mi­nant­no či­ni­ti DPS te­žak i od­go­vo­ran po­sao da re­a­li­zu­je iz­bor­na obe­ća­nja.
– Da bi­smo u to­me uspje­li, ne smi­je­mo do­zvo­li­ti da se po­no­ve gre­ške ko­je su nam se do­ga­đa­le ka­da je ri­ječ o ka­drov­skim rje­še­nji­ma, manj­ku od­go­vor­no­sti i ne­kom­pe­tent­no­sti i neo­d­luč­no­sti u spro­vo­đe­nju vla­di­nih po­li­ti­ka. Ne­ma­mo ne­do­u­mi­ca ka­da je ri­ječ o stra­te­škim prav­ci­ma: evrop­ske i evro­a­tlant­ske in­te­gra­ci­je, ve­ća prav­na i bez­bjed­no­sna si­gu­r­nost, vi­še šan­si za za­po­šlja­va­nje, pri­je sve­ga mla­dih i obra­zo­va­nih lju­di, ri­ječ­ju – bor­ba za po­ve­ća­nje ži­vot­nog stan­dar­da svih gra­đa­na. To je i do sa­da bi­lo u fo­ku­su vla­di­nog pro­gra­ma, ta­ko će bi­ti i ubu­du­će – na­veo je Mar­ko­vić i po­ru­čio da se mo­ra ra­di­ti vi­še, struč­ni­je i od­go­vor­ni­je da bi se na svim tim po­lji­ma efi­ka­sni­je po­sti­za­li re­zul­ta­ti.
M.V.


Mar­ko­vi­ć je oličenje korumpiranog režima

Pred­sjed­ni­štvo De­mo­krat­skog fron­ta oci­je­ni­lo je da je, na­kon lo­ših re­zul­ta­ta na iz­bo­ri­ma, čak i Mi­lo Đu­ka­no­vić shva­tio da je po­stao pre­pre­ka i pro­blem, a ne pred­nost i rje­še­nje.
– Nje­go­va ko­rup­ci­ja i umi­je­ša­nost u or­ga­ni­zo­va­ni kri­mi­nal po­sta­li su pri­jet­nja ne sa­mo za nje­ga, već i za Cr­nu Go­ru, kao i za nje­ne in­sti­tu­ci­je, a nje­gov ma­fi­ja­ški ob­ra­čun na dan iz­bo­ra je još je­dan po­ka­za­telj to­ga. Smje­nji­va­nje Đu­ka­no­vi­ća sa vla­sti bio je pr­vi uslov uje­di­nje­ne opo­zi­ci­je i ovo je ogrom­na po­bje­da za sve nas. Dru­gi uslov je bio da za Mi­la Đu­ka­no­vi­ća, zbog ni­za te­ških kri­mi­nal­nih rad­nji ko­je je po­či­nio, ne­ma imu­ni­te­ta. Bez sum­nje, on mi­sli da će nje­go­vo po­vla­če­nje, uz obe­ća­nje imu­ni­te­ta, po­mo­ći DPS-u da bo­lje na­ma­mi ko­a­li­ci­o­ne part­ne­re u no­vu vla­du – oci­je­nje­no je u sa­op­šte­nju. Na­po­mi­nju da DF, uje­di­nje­na opo­zi­ci­ja i na­rod Cr­ne Go­re ni­su za­bo­ra­vi­li ulo­gu Du­ška Mar­ko­vi­ća kao de­sne ru­ke Mi­la Đu­ka­no­vi­ća.
– On pred­sta­vlja oli­če­nje istog ko­rum­pi­ra­nog re­ži­ma ko­ji su gla­sa­či ja­sno od­bi­li 16. ok­to­bra. De­mo­krat­ske sna­ge u Cr­noj Go­ri od­lič­no zna­ju ko je Du­ško Mar­ko­vić. Zna­ju nje­go­vu ru­žnu ulo­gu u po­li­tič­kom ži­vo­tu i vi­še­stru­ke zlo­u­po­tre­be taj­ne po­li­ci­je i kom­plet­nog re­pre­siv­nog i bez­bjed­no­snog apa­ra­ta, a sve u ci­lju od­bra­ne kri­mi­nal­nog re­ži­ma – pi­še u sa­op­šte­nju pred­sjed­ni­štva DF-a.


Te­nok: Osi­gu­ra­ti glat­ku tran­zi­ci­ju

Iz­vje­sti­lac Evrop­skog par­la­men­ta za Cr­nu Go­ru Čarls Te­nok re­kao je za „Dan” da je uvje­ren da je Cr­na Go­ra na­kon de­set go­di­na ne­za­vi­sno­sti do­volj­no zre­la i sna­žna de­mo­kra­ti­ja da bi osi­gu­ra­la glat­ku tran­zi­ci­ju ka no­voj vla­di pod vođ­stvom no­vog pre­mi­je­ra.
– Đu­ka­no­vić je uvi­jek bio do­bro­do­šao i uti­ca­jan li­der Cr­ne Go­re to­kom pro­te­klih 25 go­di­na. Nje­go­vu po­sve­će­nost evro­a­tlant­skoj in­te­gra­ci­ji tre­ba po­hva­li­ti i ko­ri­stim ovu pri­li­ku da mu po­že­lim sve naj­bo­lje. Na­kon ok­to­bar­skih iz­bo­ra, oče­ku­je­mo zva­nič­nu po­tvr­du re­zul­ta­ta i br­zo i efi­ka­sno us­po­sta­vlja­nje no­ve vla­de i ime­no­va­nje no­vog pre­mi­je­ra. Đu­ka­no­vi­će­va po­dr­ška ne­za­vi­sno­sti Cr­ne Go­re i du­gi niz go­di­na jav­nog an­ga­žma­na obez­bi­je­di­će mu mje­sto u isto­ri­ji kao jed­nom od osni­va­ča sa­vre­me­ne Cr­ne Go­re – sma­tra Te­nok.


da "dan.co.me"

Nessun commento: