yYAXssKCQaUWZcXZ79RJTBLvo-c;SfREtjZ9NYeQnnVMC-CsZ9qN6L0 Finance, Economics, Globus, Brokers, Banks, Collateral-Oriano Mattei: BRABO MICUNOVIC...... o­tor­ski sud do­ni­je­će od­lu­ku u spo­ru ko­ji je Fon­da­ci­ja Lu­ke­tić po­kre­nu­la pro­tiv Ze­ta fil­ma AD, Op­šti­ne Bu­dva, fir­me MCG Mon­te­ne­gro i dr­ža­ve 23. de­cem­bra, po­tvr­đe­no je ju­če „Da­nu”. Pre­ma na­šim sa­zna­nji­ma, ko­tor­ski su­di­ja Pre­drag Kr­sto­ni­je­vić upu­tio je stran­ke u po­stup­ku ka­ko da pre­u­zmu od­lu­ku, na­ja­vlju­ju­ći pre­su­du za 23. de­cem­bar. Sud je ta­ko pri­lič­no eks­pre­sno pr­vo­ste­pe­no za­klju­čio spor ko­ji je fon­da­ci­ja po­kre­nu­la pro­tiv ove če­ti­ri stra­ne, a po­seb­no je in­di­ka­tiv­no što će Ze­ta film AD, či­ji je pred­sjed­nik Od­bo­ra di­rek­to­ra bi­zni­smen Bra­ni­slav Bra­no Mi­ću­no­vić, po pi­ta­nju imo­vin­sko-prav­nih spo­ro­va, mo­ći da kom­ple­ti­ra pro­ce­du­ru do­bi­ja­nja gra­đe­vin­ske do­zvo­le za grad­nju ho­te­la u cen­tru Bu­dve. ......

video

Loading...

martedì 13 dicembre 2016

BRABO MICUNOVIC...... o­tor­ski sud do­ni­je­će od­lu­ku u spo­ru ko­ji je Fon­da­ci­ja Lu­ke­tić po­kre­nu­la pro­tiv Ze­ta fil­ma AD, Op­šti­ne Bu­dva, fir­me MCG Mon­te­ne­gro i dr­ža­ve 23. de­cem­bra, po­tvr­đe­no je ju­če „Da­nu”. Pre­ma na­šim sa­zna­nji­ma, ko­tor­ski su­di­ja Pre­drag Kr­sto­ni­je­vić upu­tio je stran­ke u po­stup­ku ka­ko da pre­u­zmu od­lu­ku, na­ja­vlju­ju­ći pre­su­du za 23. de­cem­bar. Sud je ta­ko pri­lič­no eks­pre­sno pr­vo­ste­pe­no za­klju­čio spor ko­ji je fon­da­ci­ja po­kre­nu­la pro­tiv ove če­ti­ri stra­ne, a po­seb­no je in­di­ka­tiv­no što će Ze­ta film AD, či­ji je pred­sjed­nik Od­bo­ra di­rek­to­ra bi­zni­smen Bra­ni­slav Bra­no Mi­ću­no­vić, po pi­ta­nju imo­vin­sko-prav­nih spo­ro­va, mo­ći da kom­ple­ti­ra pro­ce­du­ru do­bi­ja­nja gra­đe­vin­ske do­zvo­le za grad­nju ho­te­la u cen­tru Bu­dve. ......

Ko­tor­ski sud do­ni­je­će od­lu­ku u spo­ru ko­ji je Fon­da­ci­ja Lu­ke­tić po­kre­nu­la pro­tiv Ze­ta fil­ma AD, Op­šti­ne Bu­dva, fir­me MCG Mon­te­ne­gro i dr­ža­ve 23. de­cem­bra, po­tvr­đe­no je ju­če „Da­nu”. Pre­ma na­šim sa­zna­nji­ma, ko­tor­ski su­di­ja Pre­drag Kr­sto­ni­je­vić upu­tio je stran­ke u po­stup­ku ka­ko da pre­u­zmu od­lu­ku, na­ja­vlju­ju­ći pre­su­du za 23. de­cem­bar. 
Sud je ta­ko pri­lič­no eks­pre­sno pr­vo­ste­pe­no za­klju­čio spor ko­ji je fon­da­ci­ja po­kre­nu­la pro­tiv ove če­ti­ri stra­ne, a po­seb­no je in­di­ka­tiv­no što će Ze­ta film AD, či­ji je pred­sjed­nik Od­bo­ra di­rek­to­ra bi­zni­smen Bra­ni­slav Bra­no Mi­ću­no­vić, po pi­ta­nju imo­vin­sko-prav­nih spo­ro­va, mo­ći da kom­ple­ti­ra pro­ce­du­ru do­bi­ja­nja gra­đe­vin­ske do­zvo­le za grad­nju ho­te­la u cen­tru Bu­dve.  
Skupština akcionara juče je ozvaničila pokretanje procedure za gradnju ekskluzivnog hotela u centru Budve. Podsjetimo, pred­u­ze­će Ze­ta film ra­ni­je je za­tra­ži­lo od Mi­ni­star­stva odr­ži­vog raz­vo­ja i tu­ri­zma (MORT) gra­đe­vin­sku do­zvo­lu za grad­nju luk­su­znog ho­te­la na mje­stu sta­re zgra­de Ze­ta fil­ma, na 100-ak me­ta­ra od bu­dvan­skog Sta­rog gra­da. Do­zvo­la je za­tra­že­na za grad­nju pri­mar­nog ugo­sti­telj­skog objek­ta za pru­ža­nje uslu­ga smje­šta­ja i uslu­ge pri­pre­ma­nje i uslu­ži­va­nje hra­ne i pi­ća, kon­do ho­tel sa pet zvje­zdi­ca. 
Pre­da­jom za­htje­va, za Ze­ta film AD po­sta­je ire­le­vat­no to što će no­va bu­dvan­ska vlast, uko­li­ko bu­de for­mi­ra­na, van sna­ge sta­vi­ti DUP „Bu­dva cen­tar”. 
Upr­kos to­me što imo­vin­sko-prav­ni spo­ro­vi pred su­do­vi­ma če­sto tra­ju pri­lič­no du­go, ov­dje je sve za­vr­še­no prak­tič­no za dvi­je go­di­ne i po­sli­je ne­ko­li­ko ro­či­šta, s tim da je su­di­ja stran­ke upu­tio na to da dan na­kon pre­su­de po­či­nju da te­ku ro­ko­vi za žal­bu. Rje­ša­va­njem ovog imo­vin­sko-prav­nog spo­ra Ze­ta film AD mo­že da po­kre­ne da­lje pro­ce­du­re bez pro­ble­ma, s tim da je po­seb­no va­žno da u ka­ta­stru za sve vri­je­me tra­ja­nja spo­ra ni­je za­bi­lje­žen te­ret tu­žbe ko­ju je Fon­da­ci­ja Lu­ke­ti­ća po­kre­nu­la. 
U tu­žbi fon­da­ci­je se, ina­če, na­vo­di da su shod­no ra­ni­joj ze­mlji­šno-knji­žnoj evi­den­ci­ji i sa­gla­sno rje­še­nju Op­štin­skog su­da u Ko­to­ru, sve ne­kret­ni­ne ko­je je po­sje­do­vao To­mo Lu­ke­tić upi­sa­ne su kao Fon­da­ci­ja To­ma Mi­ro­va Lu­ke­ti­ća i nje­go­ve že­ne Sta­ne za ško­lo­va­nje dje­ce iz Bu­dve i Pa­štro­vi­ća i ta­kav upis je po­sto­jao sve do va­že­nja ze­mlji­šnih knji­ga, od­no­sno pre­la­ska sa ze­mljo-knji­žne na ka­ta­star­sku evi­den­ci­ju. Tu­žbom se uka­zu­je da je u po­stup­ku pre­la­ska sa ze­mlji­šno-knji­žne na ka­ta­star­sku evi­den­ci­ju do­šlo do pro­mje­ne vla­sni­ka, to jest vr­še­na su upi­si­va­nja bez prav­ne osno­ve, pa je, ka­ko se na­vo­di, oba­vlje­na di­rekt­na po­vre­da upi­sa­nih vla­snič­kih pra­va. U od­go­vo­ru, tu­že­ne stra­ne su od­ba­ci­le ove na­vo­de. 
U skla­du sa od­lu­kom ru­ko­vod­stva Ze­ta fil­ma AD, od­lu­če­no je da ot­poč­ne iz­grad­nja objek­ta na ka­ta­star­skim par­ce­la­ma broj 2411 i 2412 KO Bu­dva ra­di re­a­li­za­ci­je in­ve­sti­ci­o­nog pro­jekt, to jest iz­grad­nje objek­ta. Ovla­šćen je Od­bor di­rek­to­ra da do­ne­se od­lu­ku o iz­bo­ru stra­te­škog part­ne­ra-in­ve­sti­to­ra, sa ko­jim će za­klju­či­ti ugo­vor o za­jed­nič­kom ula­ga­nju u re­a­li­za­ci­ji na­ve­de­ne in­ve­sti­ci­je. Da­to je i ovla­šće­nje iz­vr­šnom di­rek­to­ru Ze­ta fil­ma AD Pre­dra­gu Mi­ću­no­vi­ću da spro­ve­de po­stu­pak oda­bi­ra stra­te­škog part­ne­ra, te na­kon od­lu­ke od­bo­ra di­rek­to­ra o iz­bo­ru za­klju­či ugo­vor o part­ner­stvu ra­di iz­grad­nje objek­ta.
Pre­ma ra­ni­je iz­da­tim ur­ba­ni­stič­ko-teh­nič­kim uslo­vi­ma, Mi­ću­no­vi­će­vo pred­u­ze­će bi mo­glo da gra­di ho­tel od de­vet spra­to­va, od­no­sno 23.000 kva­dra­ta bru­to gra­đe­vin­ske po­vr­ši­ne.
Ur­ba­ni­stič­ko-teh­nič­ki uslo­vi, ko­ji su pr­vi ko­rak ka do­bi­ja­nju gra­đe­vin­ske do­zvo­le, pred­u­ze­ću iz Bu­dve da­ti su za iz­grad­nju pri­mar­nog ugo­sti­telj­skog objek­ta za pru­ža­nje uslu­ge smješt­aja i uslu­ge pri­pre­ma­nja i po­slu­ži­va­nja hra­ne i pi­ća.
Ze­ta film je 2014. go­di­ne pod­ni­je­la za­htjev vla­di­nom Sa­vje­tu za pri­va­ti­za­ci­ju da se na nje­nim par­ce­la­ma u Bu­dvi pra­vo ko­ri­šće­nja pre­tvo­ri u pra­vo svo­ji­ne. Sa­vjet za pri­va­ti­za­ci­ju, ko­jim je ta­da pred­sje­da­vao pred­sjedn­ik DPS-a Mi­lo Đu­ka­no­vić, uva­žio je za­htjev bu­dvan­skog pred­u­ze­ća.
Mi­ću­no­vić je 2013. go­di­ne i zva­nič­no po­stao pred­sjed­nik od­bo­ra di­rek­to­ra AD Ze­ta film.
Pod­sje­ti­mo, do pri­va­ti­za­ci­je pred­u­ze­će Ze­ta film se ba­vi­lo di­stri­bu­ci­jom fil­mo­va i upra­vlja­lo je bi­o­sko­pom. M.V.


Za­htjev za do­zvo­lu pre­da­li 18. novembra  

Pred­u­ze­će Ze­ta film AD 18. no­vem­bra ove go­di­ne pod­ni­je­lo je Mi­ni­star­stvu odr­ži­vog raz­vo­ja i tu­ri­zma za­htjev za iz­da­va­nje do­zvo­le, a akt je za­ve­den pod bro­jem UPI 105-996/1. Ka­ko se na­vo­di, za­htjev je pod­nio ovla­šće­ni pred­stav­nik Ze­ta fil­ma AD Ran­ko Vuk­če­vić. U re­so­ru odr­ži­vog raz­vo­ja od ta­da tra­ju prav­ne rad­nje i dru­ge pro­ce­du­re usa­gla­ša­va­nja, a oče­ku­je se da Mi­ni­star­stvo odr­ži­vog raz­vo­ja usko­ro od­go­vo­ri na za­htjev.


da "dan.co.me"

Nessun commento: