yYAXssKCQaUWZcXZ79RJTBLvo-c;SfREtjZ9NYeQnnVMC-CsZ9qN6L0 Finance, Economics, Globus, Brokers, Banks, Collateral-Oriano Mattei: Cr­no­go­rac Kri­sti­jan Đu­kić (26) uhap­šen je u Vi­ćen­ci, zbog sum­nje da je pla­ni­rao da ukra­de di­ja­man­te vri­jed­ne 300.000 eura. Đu­kić je, ka­ko pre­no­se ita­li­jan­ski me­di­ji, član ozlo­gla­še­ne kri­mi­nal­ne gru­pe „Pink Pan­ter”, ko­ja sto­ji iza ne­ko­li­ko kra­đa di­ja­ma­na­ta u Ita­li­ji, ali i u dru­gim ze­mlja­ma svi­je­ta. Osim Đu­ki­ću, li­si­ce na ru­ke sta­vlje­ne su i Mar­ku Mar­ti­ću (46) iz Bo­sne i Her­ce­go­vi­ne i Vla­di­mi­ru Pfe­i­re­ru (38) iz Slo­ve­ni­je. Oni su li­še­ni slo­bo­de na me­đu­na­rod­nom saj­mu di­ja­ma­na­ta ko­ji se odr­ža­va u Vi­ćen­ci.

video

Loading...

sabato 28 gennaio 2017

Cr­no­go­rac Kri­sti­jan Đu­kić (26) uhap­šen je u Vi­ćen­ci, zbog sum­nje da je pla­ni­rao da ukra­de di­ja­man­te vri­jed­ne 300.000 eura. Đu­kić je, ka­ko pre­no­se ita­li­jan­ski me­di­ji, član ozlo­gla­še­ne kri­mi­nal­ne gru­pe „Pink Pan­ter”, ko­ja sto­ji iza ne­ko­li­ko kra­đa di­ja­ma­na­ta u Ita­li­ji, ali i u dru­gim ze­mlja­ma svi­je­ta. Osim Đu­ki­ću, li­si­ce na ru­ke sta­vlje­ne su i Mar­ku Mar­ti­ću (46) iz Bo­sne i Her­ce­go­vi­ne i Vla­di­mi­ru Pfe­i­re­ru (38) iz Slo­ve­ni­je. Oni su li­še­ni slo­bo­de na me­đu­na­rod­nom saj­mu di­ja­ma­na­ta ko­ji se odr­ža­va u Vi­ćen­ci.

Cr­no­go­rac Kri­sti­jan Đu­kić (26) uhap­šen je u Vi­ćen­ci, zbog sum­nje da je pla­ni­rao da ukra­de di­ja­man­te
vri­jed­ne 300.000 eura. Đu­kić je, ka­ko pre­no­se ita­li­jan­ski me­di­ji, član ozlo­gla­še­ne kri­mi­nal­ne gru­pe „Pink Pan­ter”, ko­ja sto­ji iza ne­ko­li­ko kra­đa di­ja­ma­na­ta u Ita­li­ji, ali i u dru­gim ze­mlja­ma svi­je­ta. Osim Đu­ki­ću, li­si­ce na ru­ke sta­vlje­ne su i Mar­ku Mar­ti­ću (46) iz Bo­sne i Her­ce­go­vi­ne i Vla­di­mi­ru Pfe­i­re­ru (38) iz Slo­ve­ni­je. Oni su li­še­ni slo­bo­de na me­đu­na­rod­nom saj­mu di­ja­ma­na­ta ko­ji se odr­ža­va u Vi­ćen­ci.
Vo­đa kri­mi­nal­ne gru­pe ko­ja je tre­ba­lo da ukra­de sku­po­cje­ne di­ja­man­te je Mar­tić. Ita­li­jan­ski me­di­ji na­vo­de da je ovaj dr­ža­vlja­nin Bo­sne i Her­ce­go­vi­ne pri­je go­di­nu da­na uče­stvo­vao u kra­đi di­ja­ma­na­ta vri­jed­nih mi­li­on i dvje­sta hi­lja­da eura. Ka­ko je ta­da po­bje­gao ita­li­jan­skim po­li­caj­ci­ma, za njim je ras­pi­sa­na me­đu­na­rod­na po­tjer­ni­ca. Mar­tić se na­kon go­di­nu da­na vra­tio na isto mje­sto, me­đu­na­rod­ni sa­jam di­ja­ma­na­ta u Vi­ćen­ci gdje je pla­ni­rao no­vu kra­đu di­ja­ma­na­ta, ovog pu­ta te­šku 300.000 eura. Po­li­caj­ci ko­ji su obez­bje­đi­va­li sa­jam pri­mi­je­ti­li su sum­nji­vog mu­škar­ca, u uni­for­mi obez­bje­đe­nja, ko­jeg su po­tom pre­tre­sli i iden­ti­fi­ko­va­li. Utvr­đe­no je da se radi o Mar­ku Mar­tiću za ko­jim tra­ga­ju već go­di­nu da­na. Ne­du­go na­kon nje­go­vog pri­vo­đe­nja uhap­še­ni su i Đu­kić i Pfe­i­rer.
Nji­ma su li­si­ce na ru­ke sta­vlje­ne u tre­nut­ku ka­da su po­ku­ša­li da uđu na sa­jam. Ita­li­jan­ski po­li­caj­ci su prilikom pre­tre­sa kod osum­nji­če­nih pro­na­šli spe­ci­jal­ne klju­če­ve ko­ji se ko­ri­ste za ot­klju­ča­va­nje vi­tri­na u ko­ji­ma se na­la­ze sku­po­cje­ni di­ja­man­ti.
Pre­ma na­vo­di­ma ita­li­jan­skih me­di­ja, Đu­kić je do ovog hap­še­nja bio ne­po­znat ita­li­jan­skim is­tra­ži­te­lji­ma.
Va­lid­na do­ku­men­ta pri­li­kom hap­še­nja kod se­be je imao sa­mo Bo­sa­nac za ko­jim je po­li­ci­ja već go­di­nu da­na tra­ga­la. To je i olak­ša­lo ot­kri­va­nje nje­go­vog pla­na za no­vu pljač­ku.
Na­kon hap­še­nja usli­je­di­la je de­talj­na is­tra­ga po­li­ci­je. Utvr­đe­no je da je Mar­tić bio or­ga­ni­za­tor pla­ni­ra­ne kra­đe. On je na sa­jam do­šao ra­ni­je ka­ko bi pro­vje­rio te­ren i na­šao si­gu­ran na­čin za pljač­ku. Nje­go­vi po­ma­ga­či tre­ba­lo je da do­đu ne­što ka­sni­je ka­da bi im Mar­tić dao uput­stva ka­ko da ukra­du vri­jed­ni pli­jen.Đu­kić i Pfe­i­rer su ne­da­le­ko od mje­sta gdje se odr­ža­vao sa­jam osta­vi­li svo­je vo­zi­lo i do­ve­zli se tak­si­jem.
To­kom da­ljih pro­vje­ra po­li­ci­ja je pro­na­šla stan u ko­jem su sta­no­va­la sva tro­ji­ca uhap­še­nih. U tom sta­nu su pro­na­đe­na ori­gi­nal­na do­ku­men­ta, pa­so­ši uhap­še­nog Cr­no­gor­ca i Slo­ven­ca. Ta­ko­đe, pro­na­đe­no je još ne­ko­li­ko do­ka­za, me­đu ko­ji­ma i alat za obi­ja­nje i kra­đu.
Uhap­še­ni­ma je od­mah na­kon sa­slu­ša­nja u po­li­ci­ji od­re­đen pri­tvor.M.V.P.


Bo­san­ca če­ka ro­bi­ja

Na­kon pro­šlo­go­di­šnje kra­đe na saj­mu u Vi­ćen­ci ita­li­jan­ska po­li­ci­ja uhap­si­la je po­ma­ga­če osum­nji­če­nog Mar­ti­ća. U pi­ta­nju su dvo­ji­ca dr­ža­vlja­na Sr­bi­je, ko­ji su zbog tog dje­la osu­đe­ni na za­tvor­ske ka­zne. Sud je tom pre­su­dom od­lu­čio i da se njih dvo­ji­ca čim od­slu­že ka­zne pro­tje­ra­ju iz Ita­li­je.

da "dan.co.me"

Nessun commento: