yYAXssKCQaUWZcXZ79RJTBLvo-c;SfREtjZ9NYeQnnVMC-CsZ9qN6L0 Finance, Economics, Globus, Brokers, Banks, Collateral-Oriano Mattei: A2A-EPCG-ACO DJUKANOVIC.... Na van­red­noj Skup­šti­ni ak­ci­o­na­ra Elek­tro­pri­vre­de, ko­ja je odr­ža­na ju­če, usvo­je­na je od­lu­ka o iz­ra­ža­va­nju za­in­te­re­so­va­no­sti za ula­zak u vla­snič­ku struk­tu­ru Rud­ni­ka uglja, a raz­ri­je­še­ni su sta­ri i iza­bra­ni no­vi čla­no­vi Od­bo­ra di­rek­to­ra. No­vi čla­no­vi bor­da, na pred­log Vla­de su pot­pred­sjed­nik op­šti­ne Nik­šić u ime DPS-a i biv­ši di­rek­tor nik­šić­ke fi­li­ja­le Pr­ve ban­ke Đo­ko Kri­vo­ka­pić, sa­vjet­nik pre­mi­je­ra Du­ška Mar­ko­vi­ća za ener­ge­ti­ku, Lju­bo Kne­že­vić, Sa­mir Ho­džić ko­ji oba­vlja du­žnost u plje­valj­skom Se­kre­ta­ri­ja­tu za stam­be­no-ko­mu­nal­ne po­slo­ve. Od sta­rih čla­no­va bor­da u ime Vla­de re­i­za­bran je do­sko­ra­šnji sa­vjet­nik biv­šeg pre­mi­je­ra Mi­la Đu­ka­no­vi­ća, Ran­ko Mi­lo­vić. Ita­li­jan­ska kom­pa­ni­ja A2A pred­lo­ži­la je no­ve -sta­re pred­stav­ni­ke: Fran­će­ska Be­če­li­ja, Ore­sta Bro­man­ti­ja i Ma­si­ma Ti­ber­ga. Od­lu­ka o za­in­te­re­so­va­no­sti za ula­zak u vla­snič­ku struk­tu­ru Rud­ni­ka usvo­je­na je na­kon što su ita­li­jan­ska kom­pa­ni­ja A2A, ko­ja u EPCG po­sje­du­je 41,7 od­sto ak­ci­ja, i brat biv­šeg pre­mi­je­ra Aco Đu­ka­no­vić 28. de­cem­bra pro­šle go­di­ne do­sta­vi­li za­jed­nič­ki pred­log, od­no­sno po­nu­du da EPCG ku­pi ak­ci­je ko­je Ita­li­ja­ni i Đu­ka­no­vić ima­ju u plje­valj­skom Rud­ni­ku uglja. A2A je vla­snik dva mi­li­o­na ak­ci­ja Rud­ni­ka, od­no­sno 39,49 od­sto, a Đu­ka­no­vić vla­snik 617.920 ak­ci­ja Rud­ni­ka, od­no­sno 12,2 od­sto, što ukup­no či­ni 51,69 od­sto ka­pi­ta­la.

video

Loading...

giovedì 2 febbraio 2017

A2A-EPCG-ACO DJUKANOVIC.... Na van­red­noj Skup­šti­ni ak­ci­o­na­ra Elek­tro­pri­vre­de, ko­ja je odr­ža­na ju­če, usvo­je­na je od­lu­ka o iz­ra­ža­va­nju za­in­te­re­so­va­no­sti za ula­zak u vla­snič­ku struk­tu­ru Rud­ni­ka uglja, a raz­ri­je­še­ni su sta­ri i iza­bra­ni no­vi čla­no­vi Od­bo­ra di­rek­to­ra. No­vi čla­no­vi bor­da, na pred­log Vla­de su pot­pred­sjed­nik op­šti­ne Nik­šić u ime DPS-a i biv­ši di­rek­tor nik­šić­ke fi­li­ja­le Pr­ve ban­ke Đo­ko Kri­vo­ka­pić, sa­vjet­nik pre­mi­je­ra Du­ška Mar­ko­vi­ća za ener­ge­ti­ku, Lju­bo Kne­že­vić, Sa­mir Ho­džić ko­ji oba­vlja du­žnost u plje­valj­skom Se­kre­ta­ri­ja­tu za stam­be­no-ko­mu­nal­ne po­slo­ve. Od sta­rih čla­no­va bor­da u ime Vla­de re­i­za­bran je do­sko­ra­šnji sa­vjet­nik biv­šeg pre­mi­je­ra Mi­la Đu­ka­no­vi­ća, Ran­ko Mi­lo­vić. Ita­li­jan­ska kom­pa­ni­ja A2A pred­lo­ži­la je no­ve -sta­re pred­stav­ni­ke: Fran­će­ska Be­če­li­ja, Ore­sta Bro­man­ti­ja i Ma­si­ma Ti­ber­ga. Od­lu­ka o za­in­te­re­so­va­no­sti za ula­zak u vla­snič­ku struk­tu­ru Rud­ni­ka usvo­je­na je na­kon što su ita­li­jan­ska kom­pa­ni­ja A2A, ko­ja u EPCG po­sje­du­je 41,7 od­sto ak­ci­ja, i brat biv­šeg pre­mi­je­ra Aco Đu­ka­no­vić 28. de­cem­bra pro­šle go­di­ne do­sta­vi­li za­jed­nič­ki pred­log, od­no­sno po­nu­du da EPCG ku­pi ak­ci­je ko­je Ita­li­ja­ni i Đu­ka­no­vić ima­ju u plje­valj­skom Rud­ni­ku uglja. A2A je vla­snik dva mi­li­o­na ak­ci­ja Rud­ni­ka, od­no­sno 39,49 od­sto, a Đu­ka­no­vić vla­snik 617.920 ak­ci­ja Rud­ni­ka, od­no­sno 12,2 od­sto, što ukup­no či­ni 51,69 od­sto ka­pi­ta­la.

Na van­red­noj Skup­šti­ni ak­ci­o­na­ra Elek­tro­pri­vre­de, ko­ja je odr­ža­na ju­če, usvo­je­na je od­lu­ka o iz­ra­ža­va­nju za­in­te­re­so­va­no­sti za ula­zak u vla­snič­ku struk­tu­ru Rud­ni­ka uglja, a raz­ri­je­še­ni su sta­ri i iza­bra­ni no­vi čla­no­vi Od­bo­ra di­rek­to­ra. No­vi čla­no­vi bor­da, na pred­log Vla­de su pot­pred­sjed­nik op­šti­ne Nik­šić u ime DPS-a i biv­ši di­rek­tor nik­šić­ke fi­li­ja­le Pr­ve ban­ke Đo­ko Kri­vo­ka­pić, sa­vjet­nik pre­mi­je­ra Du­ška Mar­ko­vi­ća za ener­ge­ti­ku, Lju­bo Kne­že­vić, Sa­mir Ho­džić ko­ji oba­vlja du­žnost u plje­valj­skom Se­kre­ta­ri­ja­tu za stam­be­no-ko­mu­nal­ne po­slo­ve. Od sta­rih čla­no­va bor­da u ime Vla­de re­i­za­bran je do­sko­ra­šnji sa­vjet­nik biv­šeg pre­mi­je­ra Mi­la Đu­ka­no­vi­ća, Ran­ko Mi­lo­vić. Ita­li­jan­ska kom­pa­ni­ja A2A pred­lo­ži­la je no­ve -sta­re pred­stav­ni­ke: Fran­će­ska Be­če­li­ja, Ore­sta Bro­man­ti­ja i Ma­si­ma Ti­ber­ga.
Od­lu­ka o za­in­te­re­so­va­no­sti za ula­zak u vla­snič­ku struk­tu­ru Rud­ni­ka usvo­je­na je na­kon što su ita­li­jan­ska kom­pa­ni­ja A2A, ko­ja u EPCG po­sje­du­je 41,7 od­sto ak­ci­ja, i brat biv­šeg pre­mi­je­ra Aco Đu­ka­no­vić 28. de­cem­bra pro­šle go­di­ne do­sta­vi­li za­jed­nič­ki pred­log, od­no­sno po­nu­du da EPCG ku­pi ak­ci­je ko­je Ita­li­ja­ni i Đu­ka­no­vić ima­ju u plje­valj­skom Rud­ni­ku uglja. A2A je vla­snik dva mi­li­o­na ak­ci­ja Rud­ni­ka, od­no­sno 39,49 od­sto, a Đu­ka­no­vić vla­snik 617.920 ak­ci­ja Rud­ni­ka, od­no­sno 12,2 od­sto, što ukup­no či­ni 51,69 od­sto ka­pi­ta­la.
– A2A S.p.A i Aco Đu­ka­no­vić sma­tra­ju da ade­kvat­na eva­lu­a­ci­ja vri­jed­no­sti ak­ci­ja do­vo­di do ci­je­ne od 6,5 eura po ak­ci­ji. Uko­li­ko ima­mo u vi­du da je u pret­hod­noj fi­nan­sij­skoj go­di­ni Rud­nik imao pro­fit od 4.919.137 eura i da je ne­to do­bit po ak­ci­ji, shod­no re­vi­zor­skom iz­vje­šta­ju za 2015, ko­ji je usvo­jen na skup­šti­ni ak­ci­o­na­ra 13. de­cem­bra 2016. iz­no­si 0,97 i da nu­di­mo upra­vljač­ki pa­ket, po­nu­đe­na ci­je­na je objek­tiv­na – na­ve­de­no je u pred­lo­gu, u ko­ji je „Dan” imao uvid.
U po­nu­di je na­gla­še­no da oče­ku­ju po­zi­ti­van od­go­vor na po­nu­du u ro­ku od 30 da­na, te da će u su­prot­nom raz­mo­tri­ti dru­ge al­ter­na­tiv­ne na­či­ne za ostva­ri­va­nje pro­fi­ta iz svo­jih udje­la u Rud­ni­ku.
A2A za svoj udio tra­ži 13 mi­li­o­na, a Đu­ka­no­vić 4,016 mi­li­o­na.
Za od­lu­ku o ula­sku u vla­snič­ku struk­tu­ru Rud­ni­ka ni­je­su gla­sa­li pred­stav­ni­ci kom­pa­ni­je A2A, zbog kon­flik­ta in­te­re­sa, već sa­mo dr­ža­ve, dok je pro­tiv bio pred­sjed­nik Udru­že­nja ma­njin­skih ak­ci­o­na­ra EPCG Va­si­li­je Mi­lič­ko­vić.
Na­kon što je van­red­na skup­šti­na fak­tič­ki da­la ze­le­no svje­tlo za ku­po­vi­nu ak­ci­ja Rud­ni­ka, od­no­sno pre­u­zi­ma­nje te kom­pa­ni­je, no­vi bord i me­nadž­ment su za­du­že­ni da na­sta­ve ak­tiv­no­sti na sa­gle­da­va­nju po­nu­de, po­seb­no u po­gle­du po­nu­đe­ne ci­je­ne i pri­pre­me ma­te­ri­jal za ko­nač­no iz­ja­šnje­nje nad­le­žnih kom­pa­nij­skih or­ga­na. Me­nadž­ment je ovla­šćen da an­ga­žu­je kva­li­fi­ko­va­nog kon­sul­tan­ta za utvr­đi­va­nje re­al­ne ci­je­ne ak­ci­ja, a ko­nač­nu od­lu­ku do­ni­je­će akup­šti­na ak­ci­o­na­ra.
Mi­lič­ko­vić je is­ta­kao da se ra­di o od­lu­ka­ma ko­je su po­gub­ne za EPCG, i po pi­ta­nju iz­bo­ra čla­no­va bor­da, ko­ji su, ka­ko je ka­zao, „ne­pi­sme­ni po pi­ta­nju ener­ge­ti­ke i pro­iz­vod­nje stru­je“, i po pi­ta­nju ot­ku­pa ak­ci­ja.
– To vri­je­đa zdrav ra­zum gra­đa­na i ma­njin­skih ak­ci­o­na­ra. Ako po­gle­da­te bi­o­gra­fi­ju čla­no­va Od­bo­ra ja­sno je da je dr­ža­va po­sta­vi­la svo­je kan­di­da­te i da je to či­sta po­li­tič­ka pri­ča. Sa­vjet­nik biv­šeg pre­mi­je­ra, sa­vjet­nik sa­da­šnjeg, biv­ši di­rek­tor Pr­ve ban­ke, zar to ne go­vo­ri o struk­tu­ri vla­sni­ka dr­žav­nog ka­pi­ta­la? Zar vam to ne go­vo­ri da su bra­ća Đu­ka­no­vić po­no­vo kre­nu­li da tr­gu­ju, a ovi lju­di to tre­ba da od­ra­de – re­kao je on.
Mi­lič­ko­vić je na­gla­sio da je kon­flikt in­te­re­sa pri­su­tan u sva­kom slu­ča­ju, jer ita­li­jan­ski part­ner, sam se­bi, a i dr­ža­vi pro­da­je ak­ci­je fir­me ko­ja je u fi­nan­sij­skom ha­o­su. Pre­u­zi­ma­nje vi­še od 30 od­sto ak­ci­ja Rud­ni­ka, sma­tra on, EPCG će ko­šta­ti pre­ko 30 mi­li­o­na. Tvr­di da su Đu­ka­no­vić i A2A u za­htje­vu, na­ve­li ne­i­sti­ni­te po­dat­ke o po­slo­va­nju u 2015.
– Acu ni­šta ne vje­ru­jem, ali vje­ru­jem iz­vje­šta­ju re­vi­zo­ra za 2015. u ko­jem je na­ve­de­no da je aku­mu­li­ra­ni gu­bi­tak Rud­ni­ka 17,2 mi­li­o­na, da du­gu­ju za po­re­ze i do­pri­no­se oko 11 mi­li­o­na i da se pro­tiv Rud­ni­ka vo­di 11 spo­ro­va, me­đu ko­ji­ma je tu­žba Op­šti­ne Plje­vlja od po­seb­nog fi­nan­sij­skog zna­ča­ja. Ru­ko­vod­stvo dru­štva sma­tra da ne­će na­sta­ti oba­ve­za za dru­štvo po tom osno­vu i zbog to­ga ni­je iz­vr­ši­lo re­zer­va­ci­ju po­te­ci­jal­nih gu­bi­ta­ka ko­ji mo­gu pro­i­za­ći po oko­nča­nju spo­ro­va. Sa ovim, do­la­zi se do 50 mi­li­o­na eura gu­bit­ka, što je su­mor­no – re­kao je Mi­lič­ko­vić.
On sma­tra da EPCG tre­ba da ima svo­ju lič­nu pro­iz­vod­nju uglja, ali da s ob­zi­rom na si­tu­a­ci­ju plje­valj­ski Rud­nik tre­ba uve­sti ste­čaj. Advo­kat Mi­loš Kom­ne­nić, u ime A2A ka­zao je da Mi­lič­ko­vić ne umi­je da či­ta fi­nan­sij­ske iz­vje­šta­je, te da su tač­ni na­vo­di za aku­mu­li­ra­ni gu­bi­tak, ali da je u pi­smu na­gla­še­no da je Rud­nik u 2015. ostva­rio ne­to pro­fit od oko pet mi­li­o­na. 
Do­ne­dav­ni pred­sjed­nik Od­bo­ra EPCG Sr­đan Ko­va­če­vić is­ta­kao je da ini­ci­ja­ti­vu za ula­zak u Rud­nik tre­ba ozbilj­no raz­mo­tri­ti, te da je to ve­li­ka šan­sa za kom­pa­ni­ju ko­joj je naj­ve­ći tro­šak upra­vo ugalj. 
– Ter­mo­e­lek­tra­na u Plje­vlji­ma je do sa­da bi­la de­be­lo ne­pro­fi­ta­bil­na, a je­di­no što se sa­da mo­že ura­di­ti je da se sma­nji tro­šak uglja - sma­tra Ko­va­če­vić ko­ji je re­kao i da od­la­zi iz EPCG i da ta kom­pa­ni­ja ne­ma ni­ka­kvu oba­ve­zu pre­ma nje­mu.
Mi­lič­ko­vić je tra­žio od­go­vor od Ko­va­če­vi­ća da li će no­vac za kon­sul­tant­ske uslu­ge ko­je je EPCG pla­ća­la A2A, a što je pred­met is­tra­ge spe­ci­jal­nog tu­ži­la­štva bi­ti vra­ćen Elek­tro­pri­vre­di. Ko­va­če­vić je ka­zao da je pred­stav­nik EPCG zbog po­vra­ća­ja tog nov­ca ne­dav­no bio u Spe­ci­jal­nom tu­ži­la­štvu.
– Pri­pre­mlje­na je in­for­ma­ci­ja i Od­bor di­rek­to­ra će mo­ra­ti da do­ne­se od­lu­ku u to­ku fe­bru­a­ra na ko­ji na­čin će se po­sta­vi­ti pre­ma tom slu­ča­ju. Sve je, mo­gu da ka­žem, pod kon­tro­lom, i vi­dje­će­mo ka­ko će se Od­bor iz­ja­sni­ti – re­kao je Ko­va­če­vić. B.Bra­šnjo


Funk­ci­o­ne­ri DPS-a bje­že sa po­zi­ci­ja

Iz­bor Đo­ka Kri­vo­ka­pi­ća u Od­bor EPCG do­ka­zu­je da je DPS svje­stan po­ra­za na pred­sto­je­ćim lo­kal­nim iz­bo­ri­ma, sa­op­šti­li su iz OO DF Nik­ši­ća. 
– To do­ka­zu­je da je po­če­la bje­ža­ni­ja i po­tra­ga za no­vim „uhlje­blje­njem“ vi­so­ko­po­zi­ci­o­ni­ra­nih ka­dro­va DPS-a iz nik­šić­ke lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve, svje­snih po­ra­za na iz­bo­ri­ma 12. mar­ta – na­ve­de­no je u sa­op­šte­nju u kom sto­ji i da, osim Kri­vo­ka­pi­ća, no­ve funk­ci­je tra­že i dru­gi ru­ko­vo­de­ći ka­dro­vi u ak­tu­el­noj nik­šić­koj vla­sti, od pred­sjed­ni­ka op­šti­ne do Ko­mu­nal­ne po­li­ci­je.


Na po­mo­lu no­va pljač­ka

Pred­sjed­ni­štvo DF-a sma­tra da je na po­mo­lu no­va za­jed­nič­ka pljač­ka Aca Đu­ka­no­vi­ća i ko­mu­nal­nog pred­u­ze­ća A2A u ukup­noj vri­jed­no­sti od 17 mi­li­o­na eura, dok je no­mi­nal­na ci­je­na ak­ci­je 4,2 eura.
– Gra­đa­ni tre­ba da zna­ju da je u pi­ta­nju, kao i do sa­da, do­go­vo­re­ni aran­žman. A2A je već spa­sa­va­la Pr­vu ban­ku, ali je pi­ta­nje efi­ka­sni­je or­ga­ni­zo­va­no­sti EPCG ili ula­ga­nje u raz­voj elek­tro-ener­get­skog sek­to­ra iz­o­sta­lo – na­ve­de­no je u sa­op­šte­nju.
U DF-u sma­tra­ju da gra­đa­ni tre­ba­ da do­bi­ju od­go­vo­re na pi­ta­nja: zbog če­ga Vla­da ni­je do­ni­je­la od­lu­ku o struk­tur­nom re­struk­tu­ri­sa­nju Rud­ni­ka i pri­pa­ja­nju EPCG, či­me se je­di­no mo­že po­sti­ći „si­ner­gi­ja i op­ti­mi­za­ci­ja ra­da ter­mo­e­ner­get­skog sek­to­ra, ka­ko se to kon­sta­tu­je u na­cr­tu od­lu­ke.
Po­sta­vlja se i pi­ta­nje da li je, s ob­zi­rom na to da je Rud­nik u du­bi­o­za­ma ozbilj­no do­ve­de­na u pi­ta­nje no­mi­nal­na vri­jed­nost ka­pi­ta­la od 21,4 mi­li­o­na i šta će EPCG mo­ći da ura­di kod sma­nje­nja tro­ško­va ra­da i ozdra­vlje­nja RUP-a, što ni­je­su mo­gli ra­ni­ji vla­sni­ci. Pi­ta­nje je i da li je sa­či­nje­na eks­pert­ska ana­li­za vla­snič­kog pre­u­zi­ma­nja i uko­li­ko je­ste, ka­kvi su re­zul­ta­ti. Is­ti­ču i da je bez ta­kve ana­li­ze od­lu­ka o pre­u­zi­ma­nju vi­še ne­go ri­zič­na i mo­že da bu­de štet­na po EPCG. Sma­tra­ju da je za­ni­mlji­va ulo­ga A2A, ko­ja pro­da­je sve svo­je ak­ci­je u RUP-u, kom­pa­ni­ji EPCG, u ko­joj je su­vla­snik.
– Je­di­nu pra­vu ko­rist iz či­ta­ve ove mal­ver­za­ci­je ima pr­va fa­mi­li­ja, od­no­sno njen naj­mar­kant­ni­ji pred­stav­nik, gra­đa­nin A. Đu­ka­no­vić – za­klju­ču­je se u sa­op­šte­nju.J.V.


EPCG će mo­ra­ti da pre­u­zme i osta­le di­o­ni­ce

Se­kre­tar dru­štva Mi­li­vo­je Vu­ja­čić po­ja­snio je da je struč­na ko­mi­si­ja za­htjev za ot­ku­pom ak­ci­ja oci­je­ni­la kao po­tre­bu EPCG, ka­ko bi se stvo­ri­la po­zi­tiv­na si­ner­gi­ja i pro­spe­ri­tet. 
– Uko­li­ko se stek­ne 30 i vi­še pro­ce­na­ta ak­ci­ja jed­nog ak­ci­o­nar­skog dru­štva on­da sti­ca­lac po od­red­ba­ma Za­ko­na o pre­u­zi­ma­nju ak­ci­o­nar­skih dru­šta­va mo­ra da ob­ja­vi oglas za pre­u­zi­ma­nje i ku­po­vi­nu osta­lih ak­ci­ja pod istim uslo­vi­ma. To bi zna­či­lo da EPCG mo­ra da bu­de sprem­na i na pre­u­zi­ma­nje Rud­ni­ka uglja i ci­je­log ter­mo- re­pro lan­ca u Cr­noj Go­ri – re­kao je Vu­ja­čić.


Uni­šti­li Rud­nik pa ga pro­da­ju dr­ža­vi

Po­sta­vlja­nje no­vih ka­dro­va na če­lo EPCG, či­ja je glav­na re­fe­ren­ca – bes­po­go­vor­na lo­jal­nost še­fu DPS-a, Pr­voj ban­ci i po­ro­di­ci Đu­ka­no­vić, na­sta­vak je pot­pu­nog uni­šta­va­nja na­šeg naj­ve­ćeg pred­u­ze­ća i gra­da Nik­ši­ća, is­ta­kao je funk­ci­o­ner po­kre­ta URA De­jan Mi­jo­vić.
– Uko­li­ko se ostva­ri na­um pre­u­zi­ma­nja ak­ci­ja kom­pa­ni­je A2A i Aca Đu­ka­no­vi­ća u Rud­ni­ku, od stra­ne EPCG po ci­je­ni od 6,5 eura, bi­će to jed­na od naj­ve­ćih pljač­ki dr­žav­ne imo­vi­ne u isto­ri­ji Cr­ne Go­re. Pa­ket ak­ci­ja ko­ji upit­no na ber­zi vri­je­di de­se­tak mi­li­o­na eura, A2A i Aco Đu­ka­no­vić nu­de Elek­tro­pri­vre­di za čak 17 mi­li­o­na eura – na­veo je Mi­jo­vić.
On is­ti­če da za ak­ci­je RUP-a, ko­je su se u pro­te­klih go­di­nu da­na na Mon­te­ne­gro­ber­zi ko­ti­ra­le od 2,375 eura do če­ti­ri eura po ak­ci­ji, prak­tič­no ni­je bi­lo in­te­re­so­va­nja, dok ih, pri­je tri mje­se­ca “ni­su po­če­li ku­po­va­ti do­bro in­for­mi­sa­ni igra­či vla­sti, po ci­je­na­ma ni­žim od tri eura.
– Je­dan od njih je, oči­gled­no, bio i Aco Đu­ka­no­vić, ko­ji je u me­đu­vre­me­nu po­ve­ćao svo­je ak­ci­o­nar­sko uče­šće u RUP sa 11,85 od­sto na 12,20 od­sto. Čak i pod pret­po­stav­kom da se ak­ci­je ot­ku­pe po naj­ve­ćoj ostva­re­noj tr­ži­šnoj ci­je­ni od 4 eura, kom­pa­ni­ja A2A bi (za svo­jih 39,49 od­sto ak­ci­ja) do­bi­la osam umje­sto 13 mi­li­o­na eura, dok bi Aco Đu­ka­no­vić (za 12,20 od­sto ak­ci­ja) do­bio 2.472.680 eura, umje­sto pred­lo­že­nih 4 mi­li­o­na eura – na­veo je Mi­jo­vić.
URA je po­zva­la spe­ci­jal­nog dr­žav­nog tu­ži­o­ca da is­pi­ta de­ša­va­nja oko EPCG, a po­zva­li su tu­ži­o­ca i ukup­nu jav­nost da pred­u­pri­je­de ne­vi­đe­nu pljač­ku.J.V.


da "dan.co.me"

Nessun commento: