yYAXssKCQaUWZcXZ79RJTBLvo-c;SfREtjZ9NYeQnnVMC-CsZ9qN6L0 Finance, Economics, Globus, Brokers, Banks, Collateral-Oriano Mattei: Glav­ni spe­ci­jal­ni tu­ži­lac Mi­li­vo­je Kat­nić sa­op­štio je da se pla­ši gro­zne smr­ti i da mu po­ne­kad do­đe da se zbog to­ga opa­še „no­be­lom” (prim. aut. di­na­mi­tom). On je u emi­si­ji „Ži­va isti­na”, go­vo­re­ći o svo­joj bez­bjed­no­sti ka­zao da je na­kon po­sled­njih pri­jet­nji ko­je je do­bio od No­vi­ce Kne­že­vi­ća upla­šen za svoj ži­vot. – Va­ma je ja­sno da mi je smr­ću pri­je­će­no i to od gra­đa­ni­na ko­ji se zo­ve No­le Kne­že­vić, ko­ji je lič­ni pri­ja­telj di­je­la ru­ko­vod­stva i član vr­hov­ne ko­man­de De­mo­krat­skog fron­ta. Da­nas po­sto­ji ozbilj­na opa­snost da ja za­vr­šim po, ne obe­ća­nju, već pri­jet­nji, što je ve­ći ste­pen, kao što je za­vr­šio Stam­bo­lić, a to zna­či živ ili po­lu­živ u ži­vi kreč što ­je smrt ko­ju ni mo­ji pre­ci nijesu ima­li. Pla­šim se od ova­kve smr­ti, pa mi po­ne­kad do­đe da se opa­šem i uz po­moć No­be­la se za­šti­tim iste – ka­zao je Kat­nić........

video

Loading...

lunedì 20 febbraio 2017

Glav­ni spe­ci­jal­ni tu­ži­lac Mi­li­vo­je Kat­nić sa­op­štio je da se pla­ši gro­zne smr­ti i da mu po­ne­kad do­đe da se zbog to­ga opa­še „no­be­lom” (prim. aut. di­na­mi­tom). On je u emi­si­ji „Ži­va isti­na”, go­vo­re­ći o svo­joj bez­bjed­no­sti ka­zao da je na­kon po­sled­njih pri­jet­nji ko­je je do­bio od No­vi­ce Kne­že­vi­ća upla­šen za svoj ži­vot. – Va­ma je ja­sno da mi je smr­ću pri­je­će­no i to od gra­đa­ni­na ko­ji se zo­ve No­le Kne­že­vić, ko­ji je lič­ni pri­ja­telj di­je­la ru­ko­vod­stva i član vr­hov­ne ko­man­de De­mo­krat­skog fron­ta. Da­nas po­sto­ji ozbilj­na opa­snost da ja za­vr­šim po, ne obe­ća­nju, već pri­jet­nji, što je ve­ći ste­pen, kao što je za­vr­šio Stam­bo­lić, a to zna­či živ ili po­lu­živ u ži­vi kreč što ­je smrt ko­ju ni mo­ji pre­ci nijesu ima­li. Pla­šim se od ova­kve smr­ti, pa mi po­ne­kad do­đe da se opa­šem i uz po­moć No­be­la se za­šti­tim iste – ka­zao je Kat­nić........

Glav­ni spe­ci­jal­ni tu­ži­lac Mi­li­vo­je Kat­nić sa­op­štio je da se pla­ši gro­zne smr­ti i da mu po­ne­kad do­đe da se zbog to­ga opa­še „no­be­lom” (prim. aut. di­na­mi­tom). On je u emi­si­ji „Ži­va isti­na”, go­vo­re­ći o svo­joj bez­bjed­no­sti ka­zao da je na­kon po­sled­njih pri­jet­nji ko­je je do­bio od No­vi­ce Kne­že­vi­ća upla­šen za svoj ži­vot. 
– Va­ma je ja­sno da mi je smr­ću pri­je­će­no i to od gra­đa­ni­na ko­ji se zo­ve No­le Kne­že­vić, ko­ji je lič­ni pri­ja­telj di­je­la ru­ko­vod­stva i član vr­hov­ne ko­man­de De­mo­krat­skog fron­ta. Da­nas po­sto­ji ozbilj­na opa­snost da ja za­vr­šim po, ne obe­ća­nju, već pri­jet­nji, što je ve­ći ste­pen, kao što je za­vr­šio Stam­bo­lić, a to zna­či živ ili po­lu­živ u ži­vi kreč što ­je smrt ko­ju ni mo­ji pre­ci nijesu ima­li. Pla­šim se od ova­kve smr­ti, pa mi po­ne­kad do­đe da se opa­šem i uz po­moć No­be­la se za­šti­tim iste – ka­zao je Kat­nić.
Kao or­ga­ni­za­to­re na­vod­nog dr­žav­nog uda­ra na Cr­nu Go­ru on je op­tu­žio od­re­đe­ne dr­žav­ne or­ga­ne Ru­si­je. Tu­ži­lac je na­veo i da je tu­ži­la­štvo do­šlo do pra­vog iden­ti­te­ta Ru­sa Edu­ar­da Ši­ro­ko­va, ko­ji je na če­lu hi­je­ra­hi­je pla­ni­ra­nog na­pa­da.
– Ta oso­ba ni­je Edu­ard Ši­ro­kov već Edu­ard Ši­šma­kov. On je 2014. bio za­mje­nik ru­skog voj­nog ata­šea u Polj­skoj i zbog špi­ju­na­že je pro­tje­ran i vra­ćen u Ru­si­ju. Ovaj pa­soš mu je dat od od­re­đe­nih dr­žav­nih or­ga­na Ru­si­je pod dru­gim ime­nom, od­no­sno pre­zi­me­nom. On je pri­pad­nik voj­nih ru­skih struk­tu­ra. Do­sad smo zna­li da iza sve­ga sto­je na­ci­o­na­li­stič­ke struk­tu­re Ru­si­je, a sa­da zna­mo i da su, na od­re­đe­nom ni­vou, uklju­če­ni ne­ki dr­žav­ni or­ga­ni Ru­si­je. Ja­sno je da pa­soš ni­je mo­gao do­bi­ti na no­vo ime, kao i sve ovo po­sla­ti u Sr­bi­ju, da po­je­di­ni dr­žav­ni or­ga­ni ni­je­su uklju­če­ni u sve to. Na ru­skim dr­žav­nim or­ga­ni­ma je da is­pi­ta­ju o ko­ji­ma se to or­ga­ni­ma ra­di i da po­kre­nu is­tra­gu. Vje­ru­jem da će to ura­di­ti – na­gla­sio je Kat­nić.
Glav­ni spe­ci­jal­ni tu­ži­lac ka­zao je i da po­tez vr­hov­nog dr­žav­nog tu­ži­o­ca Ivi­ce Stankovića, ko­ji je „po­ni­štio” nje­go­vu od­lu­ku o hap­še­nju po­sla­ni­ka DF-a An­dri­je Man­di­ća i Mi­la­na Kne­že­vi­ća, ni­je do­ži­vio lič­no, te da to ni­je bio čin pro­tiv ovog po­stup­ka ili SDT-a. Ob­ja­snio je da je Stan­ko­vić bio upo­znat sa svim rad­nja­ma ko­je je u ovom slu­ča­ju pred­u­zi­ma­lo tu­ži­la­štvo, pa i sa iz­da­va­njem za­htje­va da se Man­di­ću i Kne­že­vi­ću ski­ne imu­ni­tet ka­ko bi bi­li pri­ve­de­ni i pri­tvo­re­ni. Kat­nić je re­kao da vr­hov­ni tu­ži­lac oba­ve­zu­ju­će uput­stvo, ko­jim je na­re­dio da se oni ne pri­tva­ra­ju, iz­dao „zbog iz­mi­je­nje­nih okol­no­sti”.
– Ra­zu­mi­jem da je Stan­ko­vić pod iz­mi­je­nje­nim okol­no­sti­ma ta­ko po­stu­pio. Jed­na ve­o­ma va­žna gra­na vla­sti, a to je De­mo­krat­ski front, ne pri­zna­je Skup­šti­nu, pred­sjed­ni­ka dr­ža­ve, tu­ži­la­štvo i sud­stvo. Re­to­ri­ka DF-a je već du­že vri­je­me na ne­pri­hva­tlji­vom ni­vou. Ali, ovo je bi­la iz­mi­je­nje­na si­tu­a­ci­ja jer je psi­ho­lo­ško sta­nje ci­je­log dru­štva na pot­pu­no ne­vje­ro­vat­nom ni­vou, pri­je­ti­lo se gra­đan­skim ra­tom – ob­ja­snio je Kat­nić, po­ja­šnja­va­ju­ći da ga je Stan­ko­vić o svo­joj od­lu­ci oba­vi­je­stio „ka­da je ru­ko­vod­stvo DF-a na­ja­vlji­va­lo kr­vo­pro­li­će i bra­to­u­bi­lač­ki rat”.
Kat­nić je ka­zao i da je tu­ži­la­štvo o mo­guć­no­sti te­ro­ri­stič­kog na­pa­da u Cr­noj Go­ri, i ko je u nje­ga uklju­čen, pr­vi put sa­zna­lo od Mir­ka Ve­li­mi­ro­vi­ća i to če­ti­ri-pet da­na pri­je iz­bo­ra. Pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, u po­čet­ku su vje­ro­va­li da se ra­di o or­ga­ni­za­ci­ji pro­tiv vla­de Sr­bi­je i ta­mo­šnjeg pre­mi­je­ra Alek­san­dra Vu­či­ća. 
Ve­li­mi­ro­vić je, ka­ko je po­no­vio Kat­nić, tre­ba­lo da ima jed­nu od bit­ni­jih ulo­ga u ovom pla­nu, zbog če­ga je uspio da ot­kri­je tu­ži­la­štvu vi­še de­ta­lja o „te­ro­ri­stič­kom pla­nu”. Nje­gov is­kaz, tvr­di Kat­nić, po­tvr­đen je do­ka­zi­ma i pro­vje­ren na po­li­gra­fu.
Glav­ni spe­ci­jal­ni tu­ži­lac po­no­vio je ka­kav je bio plan „na­sil­nog svr­ga­va­nja vla­sti” od 16. ok­to­bra. Is­ta­kao je da je naj­ve­ći za­da­tak, na­kon Ru­sa, imao Alek­san­dar Sin­đe­lić, sa­da­šnji svje­dok sa­rad­nik. Mo­tiv dr­žav­nog uda­ra, tvr­di Kat­nić, bio je spre­ča­va­nje ula­ska Cr­ne Go­re u NA­TO.
Pre­ma ri­je­či­ma glav­nog spe­ci­jal­nog tu­ži­o­ca, iako su zna­li za „stra­vič­ni plan” - da se li­kvi­di­ra­ju Đu­ka­no­vić i pri­pad­ni­ci po­li­ci­je, tu­ži­la­štvo je, ka­ko do to­ga ne bi do­šlo, članove naj­o­pa­sni­je gru­pe sa oruž­jem pu­sti­lo da iza­đu iz Cr­ne Go­re.
– Mi smo ova li­ca ot­kri­li to­kom no­ći i uhap­si­li ih. Ne­ki su na­pu­sti­li Cr­nu Go­ru. Ta li­ca ko­ja su tre­ba­la da upo­tre­be oruž­je su ve­o­ma do­bro ob­u­če­na i bio im je cilj da iza­zo­vu ne­re­de. U to­me ni­je­su uspje­li, a na­ma je od­go­va­ra­lo da na­pu­ste Cr­nu Go­ru – ka­zao je Kat­nić.  
Ka­zao je i da je bio svje­stan da po­sto­ji opa­snost da bi se oni vra­ti­li u Cr­nu Go­ru, ali da je on pla­ni­rao da na to „pri­pre­mi gra­đa­ne i dr­ža­vu”.M.V.P.


Plan B – li­kvi­da­ci­ja vo­đa 

Kat­nić je re­kao da bi tu­ži­la­štvo, da na vri­je­me ni­je­su osu­je­ti­li plan na­vod­nog te­ro­ri­stič­kog na­pa­da, „li­kvi­di­ra­lo” one ko­ji su pla­ni­ra­li kr­vo­pro­li­će. Na­i­me, ka­zao je da je do­šlo do iz­mje­na u po­stu­pa­nju tu­ži­la­štva ka­da su ot­kri­li da su glav­ni osum­nji­če­ni po­sum­nja­li da je nji­hov plan ot­kri­ven. Zbog to­ga su ubr­za­na hap­še­nja. On tvr­di da su u pi­ta­nju bi­li ob­u­če­ni lju­di, te bi ih da ni­je­su iza­šli iz dr­ža­ve sa­mo­volj­no i da su kre­nu­li u ostva­re­nje pla­na „tu­ži­la­štvo li­kvi­di­ra­lo”.


Op­tu­žni­ca do 15. apri­la

Kat­nić je is­ta­kao da će op­tu­žni­ca u pred­me­tu „dr­žav­ni udar” bi­ti po­dig­nu­ta do 15. apri­la. Is­ta­kao je da je Spe­ci­jal­no dr­žav­no tužilaštvo do­ni­je­lo na­red­bu da se is­tra­ga vo­di pro­tiv 23 li­ca.
– Kao što zna­te, na­kon što je ski­nut po­sla­nič­ki imu­ni­tet za još dva li­ca, sa­da se po­stu­pak vo­di pro­tiv 25 li­ca – pre­ci­zi­rao je Kat­nić, na­vo­de­ći da ni­je is­klju­če­na mo­guć­nost da se spi­sak osum­nji­če­nih pro­ši­ri.
On je ka­zao i da su po­sto­ja­li svi uslo­vi za za­dr­ža­va­nje vo­za­ča Man­di­ća, Mi­ha­i­la Ča­đe­no­vi­ća.
U op­tu­žba­ma pro­tiv čel­ni­ka DF-a, ka­ko je ka­zao Kat­nić, ključ­no je da se utvr­di da li su zna­li za plan da se u no­ći iz­bo­ra 16. ok­to­bra pro­šle go­di­ne li­kvi­di­ra­ju ta­da­šnji pre­mi­jer Mi­lo Đu­ka­no­vić i pri­pad­ni­ci po­li­ci­je.


da "dan.co.me"

Nessun commento: