yYAXssKCQaUWZcXZ79RJTBLvo-c;SfREtjZ9NYeQnnVMC-CsZ9qN6L0 Finance, Economics, Globus, Brokers, Banks, Collateral-Oriano Mattei: MONTENEGRO.... Vr­hov­ni dr­žav­ni tu­ži­lac Ivi­ca Stan­ko­vić iz­dao je oba­ve­zu­ju­će uput­stvo glav­nom spe­ci­jal­nom tu­ži­o­cu Mi­li­vo­ju Kat­ni­ću da ne tra­ži od­re­đi­va­nje pri­tvo­ra po­sla­ni­ci­ma DF-a An­dri­ji Man­di­ću i Mi­la­nu Kne­že­vi­ću. To se de­si­lo na­kon pro­test­nog sku­pa i ula­ska po­sla­ni­ka DF-a u par­la­ment, su­ko­ba sa po­sla­ni­ci­ma vla­da­ju­će ve­ći­ne i pre­la­ska u po­sla­nič­ke pro­sto­ri­je, gdje su če­ka­li tu­ži­lač­ke od­lu­ke. Po­sla­ni­ci Fron­ta, uz ko­je su na pro­te­stu is­pred par­la­men­ta bi­li i funk­ci­o­ne­ri De­mo­kra­ta, De­mo­sa i Gra­đan­skog po­kre­ta URA, ka­za­li su da kr­nji par­la­ment na ne­le­gal­noj sjed­ni­ci uki­da imu­ni­tet Man­di­ću i Kne­že­vi­ću...

video

Loading...

giovedì 16 febbraio 2017

MONTENEGRO.... Vr­hov­ni dr­žav­ni tu­ži­lac Ivi­ca Stan­ko­vić iz­dao je oba­ve­zu­ju­će uput­stvo glav­nom spe­ci­jal­nom tu­ži­o­cu Mi­li­vo­ju Kat­ni­ću da ne tra­ži od­re­đi­va­nje pri­tvo­ra po­sla­ni­ci­ma DF-a An­dri­ji Man­di­ću i Mi­la­nu Kne­že­vi­ću. To se de­si­lo na­kon pro­test­nog sku­pa i ula­ska po­sla­ni­ka DF-a u par­la­ment, su­ko­ba sa po­sla­ni­ci­ma vla­da­ju­će ve­ći­ne i pre­la­ska u po­sla­nič­ke pro­sto­ri­je, gdje su če­ka­li tu­ži­lač­ke od­lu­ke. Po­sla­ni­ci Fron­ta, uz ko­je su na pro­te­stu is­pred par­la­men­ta bi­li i funk­ci­o­ne­ri De­mo­kra­ta, De­mo­sa i Gra­đan­skog po­kre­ta URA, ka­za­li su da kr­nji par­la­ment na ne­le­gal­noj sjed­ni­ci uki­da imu­ni­tet Man­di­ću i Kne­že­vi­ću...

Vr­hov­ni dr­žav­ni tu­ži­lac Ivi­ca Stan­ko­vić iz­dao je oba­ve­zu­ju­će uput­stvo glav­nom spe­ci­jal­nom tu­ži­o­cu Mi­li­vo­ju Kat­ni­ću da ne tra­ži od­re­đi­va­nje pri­tvo­ra po­sla­ni­ci­ma DF-a An­dri­ji Man­di­ću i Mi­la­nu Kne­že­vi­ću. To se de­si­lo na­kon pro­test­nog sku­pa i ula­ska po­sla­ni­ka DF-a u par­la­ment, su­ko­ba sa po­sla­ni­ci­ma vla­da­ju­će ve­ći­ne i pre­la­ska u po­sla­nič­ke pro­sto­ri­je, gdje su če­ka­li tu­ži­lač­ke od­lu­ke.
Po­sla­ni­ci Fron­ta, uz ko­je su na pro­te­stu is­pred par­la­men­ta bi­li i funk­ci­o­ne­ri De­mo­kra­ta, De­mo­sa i Gra­đan­skog po­kre­ta URA, ka­za­li su da kr­nji par­la­ment na ne­le­gal­noj sjed­ni­ci uki­da imu­ni­tet Man­di­ću i Kne­že­vi­ću.
Na­kon pro­te­sta i de­ša­va­nja u par­la­men­tu, zva­nič­nim sa­op­šte­njem ogla­sio se VDT Ivi­ca Stan­ko­vić, na­vo­de­ći da ne tre­ba pred­la­ga­ti od­re­đi­va­nje pri­tvo­ra pro­tiv po­sla­ni­ka Man­di­ća i Kne­že­vi­ća. Kat­nić je 10. fe­bru­a­ra u za­htje­vu par­la­men­tu za ski­da­nje imu­ni­te­ta na­veo i mje­ru od­re­đi­va­nja pri­tvo­ra.
– Ima­ju­ći u vi­du pret­po­stav­ku ne­vi­no­sti i pret­po­stav­ku u ko­rist slo­bo­de, u kon­kret­nom slu­ča­ju ne tre­ba pred­la­ga­ti od­re­đi­va­nje pri­tvo­ra pro­tiv na­ve­de­nih li­ca, kao iz­u­zet­nu mje­ru za obez­bje­đe­nje nji­ho­vog pri­su­stva, ka­ko bi se bez po­sto­ja­nja raz­lo­ga za od­re­đi­va­nje pri­tvo­ra iz­bje­gla neo­d­go­va­ra­ju­ća pri­mje­na mje­ra pri­tvo­ra – ka­zao je Stan­ko­vić.
Na­veo je da se shod­no Usta­vu Cr­ne Go­re, Za­ko­ni­ku o kri­vič­nom po­stup­ku i me­đu­na­rod­nim stan­dar­di­ma pri­tvor pri­mje­nju­je sa­mo ka­da je stro­go neo­p­ho­dan i ka­da pred­sta­vlja kraj­nju mje­ru.
Pred­sjed­nik No­ve srp­ske de­mo­kra­ti­je An­dri­ja Man­dić po­zdra­vio je od­lu­ku vr­hov­nog dr­žav­nog tu­ži­o­ca Ivi­ce Stan­ko­vi­ća.
– Du­go smo po­zi­va­li Stan­ko­vi­ća da se uklju­či u ovaj slu­čaj, i to je ura­dio u po­sled­njem mo­men­tu. Mi­sli­mo da je to po­seb­no bit­no ne sa­mo za DF i opo­zi­ci­ju, već i sve gra­đa­ne, i po­zdra­vlja­mo od­lu­ku Stan­ko­vi­ća – ka­zao je Man­dić no­vi­na­ri­ma u par­la­men­tu.
Za­hva­lio se ko­le­ga­ma iz opo­zi­ci­je i gra­đa­ni­ma ko­ji su ih po­dr­ža­li.
– Da ni­je bi­lo njih ko­ji su svje­do­či­li di­jag­no­zi Cr­ne Go­re – da je na ivi­ci su­ko­ba, ne bi ni do­šlo do ova­kve od­lu­ke Stan­ko­vi­ća. Po­zi­vam ko­le­ge iz opo­zi­ci­je da na­sta­vi­mo da ra­di­mo za­jed­no. Jer sa­mo ta­ko mo­že­mo do­ći do pro­mje­ne vla­sti – na­veo je Man­dić.
Pod­sje­tio je da da­nas u Cr­noj Go­ri još ima po­li­tič­kih za­tvo­re­ni­ka i po­zvao da se na slo­bo­du što pri­je pu­ste Mi­ha­i­lo Ča­đe­no­vić i Ni­ko­la Baj­če­tić.
Funk­ci­o­ner DF-a Mi­lan Kne­že­vić za­hva­lio se gra­đa­ni­ma ko­ji su se oku­pi­li is­pred par­la­men­ta.
– Po­ka­za­li su da su sprem­ni da se bo­re za slo­bod­nu Cr­nu Go­ru. Za­hva­lju­jem i ko­le­ga­ma iz opo­zi­ci­je. De­mo­krat­ski front ni­je pri­jet­nja po ustav­ni po­re­dak i Cr­nu Go­ru. Ne sti­di­mo se ni zbog če­ga što smo ra­di­li da bi­smo uka­za­li da je ze­mlja u ozbilj­nom pro­ble­mu i na ivi­ci su­ko­ba – sa­op­štio je Man­dić.
Sa pro­te­sta is­pred par­la­men­ta, ko­ji je ju­če po­čeo oko 10 ča­so­va, po­ru­če­no je da šef re­ži­ma Mi­lo Đu­ka­no­vić DF-u ne mo­že ni­šta i ne mo­že da ih za­pla­ši.
Is­pred Skup­šti­ne Cr­ne Go­re oku­pio se ve­li­ki broj gra­đa­na i pred­stav­ni­ci De­mo­krat­skog fron­ta da bi pra­ti­li, ka­ko su ka­za­li, ne­le­gal­nu sjed­ni­cu na ko­joj je tre­ba­lo da se ras­pra­vlja o uki­da­nju imu­ni­te­ta An­dri­ji Man­di­ću i Mi­la­nu Kne­že­vi­ću.
Pro­te­stu su pri­su­stvo­va­li i pred­stav­ni­ci De­mo­kra­ta, De­mo­sa i Gra­đan­skog po­kre­ta URA, Alek­sa Be­čić, Go­ran Da­ni­lo­vić, Dri­tan Aba­zo­vić i Ne­đelj­ko Ru­do­vić, sa sa­rad­ni­cia. Po­zdra­vlje­ni su apla­u­zom. Ta­ko­đe, na sku­pu su bi­li i funk­ci­o­ne­ri SNP-a, uklju­ču­ju­ći i Da­ni­je­lu Pa­vi­će­vić. Pri­su­stvo­vao je i Alek­san­dar Da­mja­no­vić iz SNP-a. Ni­je­su pri­mi­je­će­ni pred­stav­ni­ci SDP-a, a iz te stran­ke ju­če je po­ru­če­no da pro­test tre­ba da se od­vi­ja mir­no.
Oku­plje­ni gra­đa­ni skan­di­ra­li su „Mi­lo, lo­po­ve”, „Ne hap­si­te slo­bod­ne lju­de”, te „Ua, lo­po­vi” i „Ua, bi­tan­ge”, kao i „Kat­ni­ću, uhap­si se”. Po­sla­ni­ci vla­da­ju­će ve­ći­ne ko­ji su ula­zi­li u zgra­du par­la­men­ta is­pra­će­ni su zvi­ždu­ci­ma.
Na­kon go­vo­ra, po­sla­ni­ci DF-a oti­šli su na ulaz u par­la­ment, pra­će­ni gra­đa­ni­ma, ko­ji­ma ni­je do­zvo­lje­no da pre­đu za­štit­nu ogra­du. Po­sla­ni­ci DF-a po­sli­je kra­ćeg za­dr­ža­va­nja na ula­zu ušli su u zgra­du Skup­šti­ne.
Na­kon de­ša­va­nja u par­la­men­tu, funk­ci­o­ner De­mo­krat­skog fron­ta Mi­lu­tin Đu­ka­no­vić po­zvao je pri­sta­li­ce da se ra­zi­đu sa pro­sto­ra is­pred zgra­de Skup­šti­ne. On je po­ru­čio gra­đa­ni­ma da pra­te da­lja uput­stva iz DF-a.
To­kom pro­te­sta, pri­je ula­ska u par­la­ment, Mi­lu­tin Đu­ka­no­vić je re­kao da se op­tu­žni­ca te­me­lji na be­smi­sli­ci­ma, ko­je je kon­stru­i­sao Kat­nić.
– Na­še je sa­mo da iz­dr­ži­mo, da se ne pre­da­mo. A na­ša bra­ća, An­dri­ja i Mi­lan, si­gur­no će­mo to iz­dr­ža­ti, i sla­vi­će­mo po­bje­du – re­kao je funk­ci­o­ner Fron­ta.
Je­dan od čel­ni­ka DF-a An­dri­ja Man­dić ka­zao je is­pred par­la­men­ta da „se su­prot­sta­vlja­mo po­mah­ni­ta­loj ma­ši­ni ko­ju pred­vo­di Đu­ka­no­vić”. Man­dić je is­ta­kao da Đu­ka­no­vić ni­je imao hra­bro­sti da ura­di stva­ri u ve­zi ski­da­nja imu­ni­te­ta i hap­še­nja, već je po­slu­šni­ci­ma na­re­dio iz Du­ba­i­ja šta tre­ba da ra­de.
– On na­ma ne mo­že ni­šta i on nas ne mo­že da za­pla­ši i po­ni­zi. Mi za­stu­pa­mo i bra­ni­mo slo­bo­du, a on bra­ni po­kra­de­ne mi­li­jar­de. Đu­ka­no­vić ho­će pre­ko nas da upla­ši po­la Cr­ne Go­re. Tre­ba da na­pra­vi­mo no­vi po­če­tak u opo­zi­ci­ji i da se uzme­mo ru­ku pod ru­ku. Da na­pra­vi­mo za­jed­no be­dem ko­ji ne mo­že da sru­ši ovaj ma­fi­jaš i nje­gov re­žim. Ob­je­di­nja­va­nje opo­zi­ci­o­nih sna­ga će ubr­za­ti pad re­ži­ma – sa­op­štio je Man­dić.
On je na­gla­sio i da je „na­pad na DF imao po­zi­tiv­nu stvar, jer je opo­zi­ci­ja pro­na­šla za­jed­nič­ki je­zik i na­čin da ima no­vi no­vi po­če­tak.
– Naj­ve­ća sna­ga le­ži u je­din­stvu opo­zi­ci­je i za nju će još sna­žni­je da se za­la­že DF – ka­zao je Man­dić.
On je po­zvao gra­đa­ne da ne pra­ve in­ci­den­te, jer opo­zi­ci­ji to ne tre­ba.
Obra­ća­ju­ći se uče­sni­ci­ma pro­te­sta is­pred par­la­men­ta, Mi­lan Kne­že­vić je is­ta­kao da DF ne­će od­u­sta­ti od bor­be za slo­bod­nu i de­mo­krat­sku Cr­nu Go­ru.
–– Ne­će­mo se za­u­sta­vi­ti dok ne oslo­bo­di­mo Cr­nu Go­ru de­mo­krat­skim sred­stvi­ma. Ta od­sud­na bor­ba je pri­ve­de­na kra­ju, jer re­žim je od­lu­čio da uda­ri na na­rod – re­kao je Kne­že­vić.
Ka­ko je is­ta­kao, ne­ma te si­le, ne­ma tog Kat­ni­ća, uki­da­nja imu­ni­te­ta ni pri­tvo­ra „ko­ji nas mo­že za­u­sta­vi­ti u bor­bi ko­ju smo ot­po­če­li u sep­tem­bru pret­pro­šle go­di­ne”.
– Ne­će­mo se za­u­sta­vi­ti dok ne oslo­bo­di­mo Cr­nu Go­ru – sa­op­štio je Kne­že­vić.
Član pred­sjed­ni­štva DF-a Pre­drag Bu­la­to­vić ka­zao je da iza za­htje­va za ski­da­nje imu­ni­te­ta sto­ji Mi­lo Đu­ka­no­vić i da De­mo­krat­ski front i opo­zi­ci­ja ula­ze u po­sled­nju fa­zu bor­be sa, ka­ko je re­ka­ko, „tom ban­dom ko­ju će­mo po­bi­je­di­ti”.
– Na­sta­vi­će se hap­še­nje lo­po­va iz DPS-a, a Man­dić i Kne­že­vić bi­će na slo­bo­di i vi­dje­ti po­bje­du pro­tiv Đu­ka­no­vić – re­kao je Bu­la­to­vić.
On je Đu­ka­no­vi­ću po­ru­čio da ka­že svo­jim po­slu­šni­ci­ma da ne hap­se Man­di­ća i Kne­že­vi­ća, jer su oni li­de­ri slo­bod­ne Cr­ne Go­re.
– Po­zi­va­mo sve li­de­re opo­zi­ci­je da se do­go­vo­ri­mo, da da­nas ot­poč­ne na­še jed­ni­stvo, naš sna­žan od­go­vor i pad re­ži­ma. Gdje god bi­li Man­dić i Kne­že­vić, oni su pred­vod­ni­ci slo­bod­ne Cr­ne Go­re – re­kao je Bu­la­to­vić.
Pot­pred­sjed­nik No­ve srp­ske de­mo­kra­ti­je i funk­ci­o­ner DF-a Stra­hi­nja Bu­la­jić re­kao je da je Fr­ont na­do­mak ostva­re­nja svog ci­lja. On je na­gla­sio da su se oku­pi­li is­pred par­la­men­ta zbog ne­vi­đe­ne uj­dur­me ko­ja se vo­di pro­tiv DF-a.
Pred­sjed­nik Rad­nič­ke par­ti­je i funk­ci­o­ner DF-a Jan­ko Vu­či­nić ka­zao je da kri­mi­nal­ni re­žim ho­će da hap­si An­dri­ju i Mi­la­na zbog to­ga što njih dvo­ji­ca že­le de­mo­kra­ti­ju i slo­bo­du u Cr­noj Go­ri.
– Đu­ka­no­vi­ću, ako po­ku­šaš da hap­siš na­rod, pro­ći ćeš kao Ča­u­še­sku, to ti obe­ća­va­mo. Mi smo sprem­ni na bor­bu. Bor­ba je na­ša sud­bi­na. Osvo­ji­će­mo na­šu slo­bo­du. Ne­će­mo od­u­sta­ti. Ne da­mo An­dri­ju i Mi­la­na. Ži­vio na­rod, ži­vje­la Cr­na Go­ra – ka­zao je Vu­či­nić.
Pot­pred­sjed­nik PzP-a i funk­ci­o­ner DF-a Bran­ko Ra­du­lo­vić po­ru­čio je da ne­ma pre­da­je. On je ka­zao da sa­mo boj­kot par­la­men­ta i iz­bo­ra, i kon­ti­nu­i­ra­ni, ma­sov­ni, de­mo­krat­ski pro­te­sti ski­da­ju re­žim.
– Zna to do­bro šef re­ži­ma. Za­to je nje­go­vo lu­di­lo me­ta­sta­zi­ra­lo. Za­tva­ra slo­bo­du i no­si­o­ce slo­bo­de. Znaj­te, ko­ji je je­di­ni gri­jeh An­dri­je i Mi­la­na – što bes­kraj­no vo­le slo­bod­nu Cr­nu Go­ru, što su bor­ci za slo­bod­nu Cr­nu Go­ru, što pre­zi­ru fu­ka­ru, Đu­ka­no­vi­će, Ma­ro­vi­će, i ovog Bra­jo­vi­ća, ne znam mu ni ime vi­še, Kat­ni­ća, ne znam ni ka­ko se on zo­ve. Svi za­jed­no, u je­dan stroj, svi opo­zi­ci­o­na­ri, svi gra­đa­ni, pro­fe­so­ri, lje­ka­ri, za­po­sle­ni, ne­za­po­sle­ni, svi na pro­te­ste, svi za slo­bo­du – ka­zao je Ra­du­lo­vić.
Pot­pred­sjed­nik No­ve srp­ske de­mo­kra­ti­je i funk­ci­o­ner Fron­ta Sla­ven Ra­du­no­vić po­ru­čio je da je za­htjev sa ski­da­nje po­sla­nič­kog imu­ni­te­ta Man­di­ću i Kne­že­vi­ću sram­ni čin ko­ji je spre­mio re­žim Mi­la Đu­ka­no­vi­ća. On se za­hva­lio ko­le­ga­ma iz opo­zi­ci­je ko­ji su iz­ra­zi­li so­li­dar­nost da DF-om.V.RA­DE­NO­VIĆ
M.VE­ŠO­VIĆ


Uhap­šen zbog pri­jet­nji specijalnom tužiocu

No­vi­ca Kne­že­vić iz Šav­ni­ka uhap­šen je zbog pri­jet­nji glav­nom spe­ci­jal­nom tu­ži­o­cu Mi­li­vo­ju Kat­ni­ću.
Kne­že­vić je uhap­šen u Bu­dvi zbog sum­nje da je po­či­nio kri­vič­no dje­lo na­pad na slu­žbe­no li­ce u vr­še­nju slu­žbe­ne rad­nje.
Po­li­ci­ja ga sum­nji­či da je na Fej­sbu­ku na­pi­sao po­ru­ku Kat­ni­ću „upu­tiv­ši mu pri­jet­nje po ži­vot i ti­je­lo, a u ve­zi sa nje­go­vim oba­vlja­njem slu­žbe­ne du­žno­sti”.
Kne­že­vić je uz kri­vič­nu pri­ja­vu pri­ve­den dr­žav­nom tu­ži­o­cu u Osnov­nom dr­žav­nom tu­ži­la­štvu u Ko­to­ru. Iz Upra­ve po­li­ci­je su ka­za­li da je tu­ži­lac, na­kon sa­slu­ša­nja, do­nio rje­še­nje o za­dr­ža­va­nju Kne­že­vi­ća u po­li­cij­skim pro­sto­ri­ja­ma do pri­vo­đe­nja su­di­ji za is­tra­gu Osnov­nog su­da u Ko­to­ru. Zbog za­htje­va za pro­ce­su­i­ra­nje po­sla­ni­ka Man­di­ća i Kne­že­vi­ća, Kne­že­vić je Kat­ni­ću za­pri­je­tio da će „za­vr­ši­ti kao Zo­ran Đin­đić, a mo­žda i kao Ivan Stam­bo­lić”.


Skup­šti­na ni­je sud­ni­ca

Pred­sjed­nik par­la­men­ta Ivan Bra­jo­vić ka­zao je na po­čet­ku ple­nar­ne ras­pra­ve da je sa­zvao sjed­ni­cu na za­htjev 20 po­sla­ni­ka i po­že­lio da po­sla­ni­ci DF-a što pri­je do­ka­žu ne­vi­nost.
Pred­sjed­nik Ad­mi­ni­stra­tiv­nog od­bo­ra Lju­iđ Škre­lja sa­op­štio je da je to rad­no ti­je­lo raz­mo­tri­lo za­htjev Spe­ci­jal­nog tu­ži­la­štva i pre­po­ru­či­lo ski­da­nje imu­ni­te­ta.
– Skup­šti­na ne su­di ni­ti kva­li­fi­ku­je kri­vič­na dje­la, sa­mo omo­gu­ća­va­mo ko­le­ga­ma da prav­du tra­že pred pra­vo­sud­nim or­ga­ni­ma i do­ka­žu ne­vi­nost – na­gla­sio je on.
Po ri­je­či­ma Bra­ni­mi­ra Gvo­zde­no­vi­ća (DPS) te­ži­na kri­vič­nih dje­la je ve­o­ma ozbilj­na i da bi ne­pri­hva­ta­nje za­htje­va zna­či­lo spre­ča­va­nje tu­ži­la­štva da do­ka­že svo­je sum­nje.
– Po­sla­ni­ci su za­šti­će­ni imu­ni­te­tom, ali ako se ra­di o sum­nja­ma za ova­ko te­ška kri­vič­na dje­la, na­ša oba­ve­za je da tu­ži­la­štvu obez­bi­je­di­mo uslo­ve da spro­ve­du sve mje­re. Za­pa­lji­ve iz­ja­ve pred­stav­ni­ka DF-a ne­će nas po­ko­le­ba­ti u to­me da sa­zna­mo sve de­ta­lje o de­ša­va­nji­ma ko­ja su pla­ni­ra­na u iz­bor­noj no­ći. Po­zi­vam ih da se uz­dr­že od te­ških ri­je­či, jer će dr­ža­va, bez ob­zi­ra na nji­ho­ve pri­jet­nje, po­bi­je­di­ti. Cr­na Go­ra je ja­ča od bi­lo ka­kvih pri­jet­nji, DPS ima pu­no po­vje­re­nje u in­sti­tu­ci­je si­ste­ma – is­ta­kao je on.
Po­sla­nik BS-a Ne­džad Dre­še­vić re­kao je da će ta par­ti­ja gla­sa­ti za ski­da­nje imu­ni­te­ta po­sla­ni­ci­ma DF-a.
– Ski­da­nje imu­ni­te­ta je sa­mo po­moć u vo­đe­nju po­stup­ka i ne pre­ju­di­ci­ra od­lu­ku. Bo­šnjač­ka stran­ka oče­ku­je da će ovaj slu­čaj bi­ti ra­svi­je­tljen i že­li­mo da na­še ko­le­ge po­sla­ni­ci do­ka­žu ne­vi­nost u po­stup­ci­ma ko­ji sli­je­de – po­ru­čio je on.
Po­sla­nik SD-a Vu­ji­ca La­zo­vić ka­zao je da je u kon­ti­nu­i­te­tu na sce­ni još od re­fe­ren­du­ma pu­za­ju­ći po­ku­šaj de­sta­bi­li­za­ci­je Cr­ne Go­re, te da se dr­ža­va že­li po­li­tič­ki de­sta­bi­li­zo­va­ti ka­ko bi se za­u­sta­vi­le evrop­ske i NA­TO in­te­gra­ci­je i da će SD po­dr­ža­ti ski­da­nje imu­ni­te­ta i da u re­dov­noj pro­ces­du­ri po­ku­ša­ju da do­ka­žu ne­vi­nost – sa­op­štio je on.
Na­ja­vlju­ju­ći da će gla­sa­ti za ski­da­nje imu­ni­te­ta, po­sla­nik LP-a An­dri­ja Po­po­vić je po­ru­čio da „po­je­di­nim po­sla­ni­ci­ma bi tre­ba­lo go­to­vo sva­ko­dnev­no uki­da­ti imu­ni­tet, ali dr­ža­va ne re­a­gu­je”.


Sa­slu­ša­ti Bra­jo­vi­ća i Škre­lju zbog fal­si­fi­ka­ta

Funk­ci­o­ner De­mo­krat­skog fron­ta Pre­drag Bu­la­to­vić po­zvao je vr­hov­nog dr­žav­nog tu­ži­o­ca Ivi­cu Stan­ko­vi­ća da sa­slu­ša pred­sjed­ni­ka Skup­šti­ne Iva­na Bra­jo­vi­ća i pred­sjed­ni­ka Ad­mi­ni­stra­tiv­nog od­bo­ra Lju­i­đa Škre­lju zbog fal­si­fi­ko­va­nja do­ku­me­na­ta.
– Glav­ni spe­ci­jal­ni tu­ži­lac Mi­li­vo­je Kat­nić Skup­šti­ni je upu­tio ne­do­sta­tan prav­nič­ki stav za ski­da­nje imu­ni­te­ta po­sla­ni­ci­ma DF-a An­dri­ji Man­di­ću i Mi­la­nu Kne­že­vi­ću. Ad­mi­ni­stra­tiv­ni od­bor se ni­je iz­ja­snio o za­htje­vu Kat­ni­ća, ne­go je pre­nio pre­am­bu­lu tog ak­ta, i sta­vio im na te­ret sva kri­vič­na dje­la, i za Ši­ro­ko­va, i za Po­po­va, i za 21 li­ce. Ta­ko da je od­bor do­nio ne­va­lja­nu od­lu­ku, a Bra­jo­vić za­ka­zao ne­va­lja­nu sjed­ni­cu sa ne­va­lja­nim ak­tom –upo­zo­rio je on.


Pro­test po­dr­ške u Be­o­gra­du

Aso­ci­ja­ci­ja srp­skih in­ter­net me­di­ja po­zva­la je, ka­ko su sa­op­šti­li, sve slo­bo­do­lju­bi­ve gra­đa­ne Sr­bi­je i osta­lih srp­skih ze­ma­lja da pro­te­stom u su­bo­tu po­dig­nu glas i sta­nu u od­bra­nu srp­skog na­ro­da u Cr­noj Go­ri. Pro­test će bi­ti odr­žan is­pred Am­ba­sa­de Cr­ne Go­re u Be­o­gra­du, u su­bo­tu 18. fe­bru­a­ra.
– Mi­lo Đu­ka­no­vić je otvo­rio Pan­do­ri­nu ku­ti­ju hap­še­nja opo­zi­ci­o­nih ak­ti­vi­sta, a po­tvr­đe­no je da je u za­vr­šnim pri­pre­ma­ma i hap­še­nje li­de­ra De­mo­krat­skog fron­ta An­dri­je Man­di­ća i Mi­la­na Kne­že­vi­ća. Ta­ko­đe se pri­je­ti i hap­še­njem ured­ni­ka i vla­sni­ka pre­o­sta­lih slo­bod­nih me­di­ja. Na­ja­vlju­je se i za­vr­šni ob­ra­čun sa Srp­skom pra­vo­slav­nom cr­kvom u Cr­noj Go­ri – na­vo­di se u sa­op­šte­nju.M.Nj.


Jo­čić saslušana zbog šamaranja Šćepanović

Po­sla­ni­ci DF-a su na­kon iz­gla­sa­va­nja od­lu­ke o ski­da­nju imu­ni­te­ta An­dri­ji Man­di­ću i Mi­la­nu Kne­že­vi­ću ušli u skup­štin­ski hol, gdje je do­šlo do ver­bal­nog ob­ra­ču­na i ko­ška­nja sa pred­stav­ni­ci­ma DPS-a. Fi­zič­ki ob­ra­čun spri­je­či­lo je skup­štin­sko obez­bje­đe­nje.
Ula­ze­ći u hol, po­sla­ni­ci DF-a su se pred­stav­ni­ci­ma vla­da­ju­će par­ti­je obra­ti­li ri­je­či­ma „olo­ši”, „ud­ba­ši jed­ni”, „lo­po­vi, sram vas bi­lo”. Mi­lan Kne­že­vić je kre­nuo ka Lju­i­đu Škre­lji i po­ru­čio da će mu „pre­bi­ti i dru­gu no­gu”. Na­kon to­ga je Bran­ko Ra­du­lo­vić s le­đa do­hva­tio za vrat Mi­o­dra­ga Ra­du­no­vi­ća iz DPS-a. Za­tim je Mi­lan Kne­že­vić kre­nuo ka Mi­o­dra­gu Vu­ko­vi­ću i, uno­se­ći mu se u li­ce, uda­rio ga bla­go če­lom o če­lo.
Za­tim je usli­je­di­lo ko­ška­nje oko ula­znih vra­ta u ple­nar­nu sa­lu, u ko­ju su po­sla­ni­ci Fron­ta na krat­ko ušli. Obez­bje­đe­nje je po­ku­ša­va­lo da za­bra­ni ulaz, ali je Bran­ko Ra­du­lo­vić bur­no pro­te­sto­vao vi­ču­ći „pu­sti­te po­sla­ni­ke, bre”.
Kad je iz­gle­da­lo da su se stra­sti smi­ri­le, Ma­ri­na Jo­čić (DF) je pri­šla Mar­ti Šće­pa­no­vić i oša­ma­ri­la je. Zbog to­ga je Šće­pa­no­vi­će­va pod­ni­je­la po­li­ci­ji pri­ja­vu pro­tiv Jo­či­će­ve.
Ma­ri­na Jo­čić si­noć je pri­ve­de­na u Sud za pre­kr­ša­je, gdje je ro­či­šte od­lo­že­no za po­ne­dje­ljak.
– Na pre­va­ru sam do­ve­de­na u CB Pod­go­ri­ca da dam iz­ja­vu u svoj­stvu gra­đa­ni­na, da bi mi ta­mo re­kli da sam uhap­še­na. Ni­je­sam htje­la do­bro­volj­no da uđem u ma­ri­cu, mo­ra­li su da me uno­se i iz­no­se. Ne pri­sta­jem da me­ne pri­vo­de u ma­ri­ci, a da se Ša­ri­ći, Ka­li­ći i Ma­ro­vi­ći slo­bod­no še­ta­ju – ka­za­la je Jo­či­će­va.
Ve­ći­na po­sla­ni­ka DPS-a i osta­lih vla­da­ju­ćih par­ti­ja je uz prat­nju obez­bje­đe­nja iz­ve­de­na iz skup­štin­ske zgra­de na spo­red­ni ulaz ka­ko bi iz­bje­gli su­sret sa pri­sta­li­ca­ma DF-a oku­plje­nim is­pred par­la­men­ta.
Pred vra­ti­ma ple­nar­ne sa­le do­šlo je i do ko­ška­nja obez­bje­đe­nja sa fo­to­re­por­te­rom „Vi­je­sti” Bo­ri­som Pe­jo­vi­ćem. Sin­di­kat me­di­ja osu­dio je po­na­ša­nje skup­štin­skog obez­bje­đe­nja, ocje­nju­ju­ći da ni­je pr­vi put da pred­stav­ni­ci me­di­ja „iz­vu­ku de­blji kraj”.


Bra­jo­vić: Ne­pri­mje­re­no po­na­ša­nje opo­zi­ci­je

Pred­sjed­nik par­la­men­ta Ivan Bra­jo­vić po­ru­čio je da je taj dom uspio da od­go­vo­ri svim iza­zo­vi­ma.
– Ima­li smo pri­sta­li­ce opo­zi­ci­je pred par­la­men­tom, ne­pri­mje­re­no po­na­ša­nje po­sla­ni­ka opo­zi­ci­je. Sa­mo za­hva­lju­ju­ći po­sla­ni­ci­ma ko­ji su uče­stvo­va­li u ra­du Skup­šti­ne ni­je do­šlo do ve­ćeg in­ci­den­ta. Bi­lo je fi­zič­kih na­sr­ta­ja na jed­nu par­la­men­tar­ku DPS-a i to­ga se gnu­šam – re­kao je Bra­jo­vić.
Re­to­ri­ku DF-a na­zvao je za­pa­lji­vom i ne­po­treb­nom i re­kao da se ni­ka­ko ne smi­je po­no­vi­ti.
– Skup­šti­na je, po­red sve­ga, od­ra­di­la svoj po­sao, ka­ko je tu­ži­la­štvo tra­ži­lo – re­kao je Bra­jo­vić.
Ni­je htio da ko­men­ta­ri­še od­lu­ku VDT-a Ivi­ce Stan­ko­vi­ća da ne­ma po­tre­be za hap­še­njem po­sla­ni­ka Man­di­ća i Kne­že­vi­ća. Ka­ko je do­dao, to što je ski­nut imu­ni­tet ne zna­či da hap­še­nje sli­je­di istog ča­sa. Bra­jo­vić je po­ru­čio da su Ad­mi­ni­stra­tiv­ni od­bor i par­la­ment sve ra­di­li po pro­ce­du­ri.


da "dan.co.me"

Nessun commento: