yYAXssKCQaUWZcXZ79RJTBLvo-c;SfREtjZ9NYeQnnVMC-CsZ9qN6L0 Finance, Economics, Globus, Brokers, Banks, Collateral-Oriano Mattei: MILO DJUKANOVIC...... Vla­da je na ju­če­ra­šnjoj sjed­ni­ci da­la sa­gla­snost Mi­ni­star­stvu fi­nan­si­ja, na či­jem je če­lu Dar­ko Ra­du­no­vić, da sklo­pi kre­dit­ni aran­žman od 15 mi­li­o­na eura sa Pr­vom ban­kom, u vla­sni­štu Aca Đu­ka­no­vi­ća, bra­ta biv­šeg pre­mi­je­ra Mi­la Đu­ka­no­vi­ća. To je na­ve­de­no u in­for­ma­ci­ji o du­go­roč­nom za­du­ži­va­nju u ci­lju obez­bje­đi­va­nja di­je­la ne­do­sta­ju­ćih sred­sta­va za fi­nan­si­ra­nje bu­dže­ta za ovu go­di­nu, sa pred­lo­gom ugo­vo­ra o kre­di­tu, ko­ju je na ju­če­ra­šnjoj sjed­ni­ci usvo­ji­la Vla­da.

video

Loading...

venerdì 17 marzo 2017

MILO DJUKANOVIC...... Vla­da je na ju­če­ra­šnjoj sjed­ni­ci da­la sa­gla­snost Mi­ni­star­stvu fi­nan­si­ja, na či­jem je če­lu Dar­ko Ra­du­no­vić, da sklo­pi kre­dit­ni aran­žman od 15 mi­li­o­na eura sa Pr­vom ban­kom, u vla­sni­štu Aca Đu­ka­no­vi­ća, bra­ta biv­šeg pre­mi­je­ra Mi­la Đu­ka­no­vi­ća. To je na­ve­de­no u in­for­ma­ci­ji o du­go­roč­nom za­du­ži­va­nju u ci­lju obez­bje­đi­va­nja di­je­la ne­do­sta­ju­ćih sred­sta­va za fi­nan­si­ra­nje bu­dže­ta za ovu go­di­nu, sa pred­lo­gom ugo­vo­ra o kre­di­tu, ko­ju je na ju­če­ra­šnjoj sjed­ni­ci usvo­ji­la Vla­da.

Vla­da je na ju­če­ra­šnjoj sjed­ni­ci da­la sa­gla­snost Mi­ni­star­stvu fi­nan­si­ja, na či­jem je če­lu Dar­ko Ra­du­no­vić, da sklo­pi kre­dit­ni aran­žman od 15 mi­li­o­na eura sa Pr­vom ban­kom, u vla­sni­štu Aca Đu­ka­no­vi­ća, bra­ta biv­šeg pre­mi­je­ra Mi­la Đu­ka­no­vi­ća. To je na­ve­de­no u in­for­ma­ci­ji o du­go­roč­nom za­du­ži­va­nju u ci­lju obez­bje­đi­va­nja di­je­la ne­do­sta­ju­ćih sred­sta­va za fi­nan­si­ra­nje bu­dže­ta za ovu go­di­nu, sa pred­lo­gom ugo­vo­ra o kre­di­tu, ko­ju je na ju­če­ra­šnjoj sjed­ni­ci usvo­ji­la Vla­da.
Za pot­pi­si­va­nje ugo­vo­ra o kre­di­tu sa Pr­vom ban­kom Vla­da je ovla­sti­la mi­ni­stra fi­nan­si­ja Ra­du­no­vi­ća, ko­ji je na tu funk­ci­ju do­šao sa po­zi­ci­je glav­nog iz­vr­šnog di­rek­to­ra Pr­ve ban­ke. Ra­du­no­vić je od mar­ta 2014. go­di­ne, do ime­no­va­nja na mje­sto mi­ni­stra, 28. no­vem­bra pro­šle go­di­ne, bio di­rek­tor Pr­ve ban­ke. 
– Mi­ni­star­stvo fi­nan­si­ja je po­kre­nu­lo pre­go­vo­re ka­ko sa ino­stra­nim, ta­ko i sa do­ma­ćim fi­nan­sij­skim in­sti­tu­ci­ja­ma, u ci­lju obez­bje­đe­nja ne­do­sta­ju­ćih sred­sta­va. Na­kon za­klju­če­nja aran­žma­na sa So­si­je­te Že­ne­ral ban­kom Mon­te­ne­gro, usa­gla­še­nim uslo­vi­ma sa Ko­mer­ci­jal­nom ban­kom a.d. Bu­dva i NLB ban­kom, na sa­stan­ci­ma sa Pr­vom ban­kom Cr­ne Go­re po­stig­nut je do­go­vor da u ci­lju fi­nan­si­ra­nja bu­dže­ta za 2017. go­di­nu ban­ka odo­bri du­go­roč­ni kre­dit od 15 mi­li­o­na eura – na­ve­de­no je u in­for­ma­ci­ji ko­ju je ju­če usvo­ji­la Vla­da.
Kre­dit će se ot­pla­ći­va­ti po ka­mat­noj sto­pi od 3,9 od­sto go­di­šnje, plus še­sto­mje­seč­ni EURI­BOR plus 3,9 od­sto go­di­šnje na 60 mje­se­ci, od­no­sno pet go­di­na, u jed­na­kim kvar­tal­nim ra­ta­ma, uz mje­seč­ni ob­ra­čun i pla­ća­nje ka­ma­te.
– Mi­ni­star­stvo fi­nan­si­ja sma­tra da su uslo­vi za za­du­že­nje kod Pr­ve ban­ke Cr­ne Go­re a.d. Pod­go­ri­ca – osno­va­na 1901. go­di­ne pri­hva­tlji­vi, te smo sa ban­kom usa­gla­si­li i na­crt ugo­vo­ra o kre­di­tu – na­ve­de­no je u in­for­ma­ci­ji.
Za­ko­nom o bu­dže­tu za ovu go­di­nu, Vla­da je pla­ni­ra­la da se za po­tre­be obez­bje­đi­va­nja ne­do­sta­ju­ćih sred­sta­va za fi­nan­si­ra­nje bu­dže­ta, mo­že za­du­ži­ti za iz­nos do 455 mi­li­o­na eura, od če­ga za ot­pla­tu du­ga i oba­ve­za iz pret­hod­nog pe­ri­o­da, u iz­no­su do 221 mi­li­on, za po­tre­be fi­nan­si­ra­nja ka­pi­tal­nog bu­dže­ta i iz­grad­nje pri­o­ri­tet­ne di­o­ni­ce auto­pu­ta, do 200 mi­li­o­na, kao i još 34 mi­li­o­na za po­tre­be stva­ra­nja fi­skal­ne re­zer­ve. Plan je da se ne­do­sta­ju­ća sred­stva obez­bi­je­de kroz aran­žma­ne sa Ki­ne­skom Eks­im ban­kom, sa Me­đu­na­rod­nim fi­nan­sij­skim in­sti­tu­ci­ja­ma, emi­si­jom ob­ve­zni­ca na ino­stra­nom tr­ži­štu; iz­da­va­njem do­ma­ćih ob­ve­zni­ca i/ili dr­žav­nih za­pi­sa ili kre­dit­nim aran­žma­ni­ma sa do­ma­ćim i ino­stra­nim fi­nan­sij­skim in­sti­tu­ci­ja­ma.J.V.


Po­di­gli 50 mi­li­o­na

Od po­čet­ka go­di­ne Vla­da se kod ko­mer­ci­jal­nih ba­na­ka za­du­ži­la za ukup­no 35 mi­li­o­na eura, a ra­ču­na­ju­ći i kre­dit kod Pr­ve ban­ke za­du­že­nje kod po­slov­nih ba­na­ka, za dva i po mje­se­ca iz­no­si ukup­no 50 mi­li­o­na.
Ra­di se o tri kre­di­ta, od ko­jih su dva po 15 mi­li­o­na eura kod So­si­je­te že­ne­ral ban­ke Mon­te­ne­gro i NLB ban­ke, kao i još pet mi­li­o­na eura kod Ko­mer­ci­jal­ne ban­ke AD Bu­dva. Kre­dit­ni aran­žma­ni ot­pla­ći­va­će se na pe­ri­od od pet go­di­na po ka­mat­noj sto­pi od 3,9 od­sto, plus še­sto­mje­seč­ni EURI­BOR.


da "da.co.me"

Nessun commento: