yYAXssKCQaUWZcXZ79RJTBLvo-c;SfREtjZ9NYeQnnVMC-CsZ9qN6L0 Finance, Economics, Globus, Brokers, Banks, Collateral-Oriano Mattei: ANA DJUKANOVIC......... Fir­ma Ju­me­dia mont, iz­da­vač dnev­nog li­sta „Dan”, du­žna je da na ime na­kna­de za du­šev­ne bo­lo­ve pla­ti 5.000 eura Ani Đu­ka­no­vić, se­stri biv­šeg pre­mi­je­ra Mi­la Đu­ka­no­vi­ća. Pr­vo­ste­pe­nu pre­su­du ko­jom je usvo­jen njen tu­žbe­ni za­htjev do­nio je su­di­ja Osnov­nog su­da u Pod­go­ri­ci Si­mo Ra­šo­vić. Đu­ka­no­vi­će­va je tu­ži­la „Dan” zbog tek­sta „Po­ku­ša­la da sa­kri­je po­sao sa Te­le­ko­mom”, ko­ji je naš list pre­nio sa ma­ke­don­skog por­ta­la „Re­pu­bli­ka”.......

video

Loading...

sabato 22 aprile 2017

ANA DJUKANOVIC......... Fir­ma Ju­me­dia mont, iz­da­vač dnev­nog li­sta „Dan”, du­žna je da na ime na­kna­de za du­šev­ne bo­lo­ve pla­ti 5.000 eura Ani Đu­ka­no­vić, se­stri biv­šeg pre­mi­je­ra Mi­la Đu­ka­no­vi­ća. Pr­vo­ste­pe­nu pre­su­du ko­jom je usvo­jen njen tu­žbe­ni za­htjev do­nio je su­di­ja Osnov­nog su­da u Pod­go­ri­ci Si­mo Ra­šo­vić. Đu­ka­no­vi­će­va je tu­ži­la „Dan” zbog tek­sta „Po­ku­ša­la da sa­kri­je po­sao sa Te­le­ko­mom”, ko­ji je naš list pre­nio sa ma­ke­don­skog por­ta­la „Re­pu­bli­ka”.......

Fir­ma Ju­me­dia mont, iz­da­vač dnev­nog li­sta „Dan”, du­žna je da na ime na­kna­de za du­šev­ne bo­lo­ve pla­ti 5.000 eura Ani Đu­ka­no­vić, se­stri biv­šeg pre­mi­je­ra Mi­la Đu­ka­no­vi­ća. Pr­vo­ste­pe­nu pre­su­du ko­jom je usvo­jen njen tu­žbe­ni za­htjev do­nio je su­di­ja Osnov­nog su­da u Pod­go­ri­ci Si­mo Ra­šo­vić.
Đu­ka­no­vi­će­va je tu­ži­la „Dan” zbog tek­sta „Po­ku­ša­la da sa­kri­je po­sao sa Te­le­ko­mom”, ko­ji je naš list pre­nio sa ma­ke­don­skog por­ta­la „Re­pu­bli­ka”.
U obra­zlo­že­nju od­lu­ke sud je po­tvr­dio da je „Dan” pre­nio čla­nak sa ma­ke­don­skog por­ta­la. Utvr­đe­no je da je afe­ra „Te­le­kom” pi­ta­nje od jav­nog in­te­re­sa jer se ra­di o pri­va­ti­za­ci­ji jed­ne od naj­va­žni­jih dr­žav­nih kom­pa­ni­ja i da je op­šti in­te­res gra­đa­na da o njoj bu­du in­for­mi­sa­ni. „Dan” je u spor­nom tek­stu ob­ja­vio in­for­ma­ci­je ko­je se ti­ču pro­da­je Te­le­ko­ma Cr­na Go­ra, a ko­je se od­no­se na spor pro­tiv tri biv­ša di­rek­to­ra Ma­đar te­le­ko­ma ko­ji ame­rič­ka Ko­mi­si­ja za har­ti­je od vri­jed­no­sti vo­di pred Okru­žnim su­dom u Nju­jor­ku, kao i da će u tom sud­skom pro­ce­su svje­do­či­ti šest oso­ba iz Cr­ne Go­re, me­đu ko­ji­ma je i se­stra biv­šeg pre­mi­je­ra.
– Sud ci­je­ni da se sa­dr­žaj ovog no­vin­skog član­ka od­no­si na kri­mi­nal­ne rad­nje mi­ta i ko­rup­ci­je, pa je za ovaj sud oči­to da je tu­že­ni oma­lo­va­ža­vao i uvri­je­dio lič­nost tu­ži­telj­ke iz­no­še­njem ne­i­sti­ni­tih i pri­tom ne­pro­vje­re­nih in­for­ma­ci­ja, te da bi sva­ki advo­kat to do­ži­vio kao po­vre­du ljud­skog do­sto­jan­stva, ali i lič­nog pra­va – na­ve­de­no je u pre­su­di.
Prav­ni za­stup­nik fir­me „Ju­me­dia mont” Ne­boj­ša Asa­no­vić na­ja­vio je da će na ovu pre­su­du pod­ni­je­ti žal­bu Vi­šem su­du u Pod­go­ri­ci. On je is­ta­kao da je „Dan” po­ku­šao da pro­vje­ri in­for­ma­ci­je, ali da Đu­ka­no­vi­će­va ni­je že­lje­la da ko­mu­ni­ci­ra sa za­po­sle­nima u re­dak­ci­ji tog li­sta.
– Do­kaz da od­bi­ja ko­mu­ni­ka­ci­ju sa „Da­nom” je i to što se ni­je oda­zva­la na po­ziv su­da ka­ko bi da­la is­kaz u ovom spo­ru – ka­zao je Asa­no­vić.
On je po­no­vio da nad­le­žni dr­žav­ni or­ga­ni već go­di­na­ma ne re­ša­va­ju afe­ru „Te­le­kom”, o ko­joj se iz­vje­šta­va i iz­van gra­ni­ca Cr­ne Go­re.
– Dr­žav­ni or­ga­ni do da­nas ni­je­su ura­di­li ni­šta da ra­svi­je­tle afe­ru „Te­le­kom”. U pre­su­di je na­ve­de­no da je „Dan” tre­ba­lo da pro­vje­ri in­fo­rma­ci­ju. Osim to­ga što tu­ži­telj­ka ne ko­mu­ni­ci­ra sa „Da­nom”, nad­le­žni se u ovoj afe­ri ko­ri­ste sta­rom po­šta­pa­li­com „is­tra­ga je u to­ku”, pa ni­je mo­gu­će ni do­ći do po­da­ta­ka o pred­me­tu – uka­zao je Asa­no­vić.
On je pod­sje­tio da je sud to­kom po­stup­ka od­bio nje­go­ve pred­lo­ge da se sa­slu­ša­ju tro­ji­ca biv­ših di­rek­to­ra Te­le­ko­ma, da se od ame­rič­kog dr­žav­nog tu­ži­o­ca za­tra­ži do­ku­men­ta­ci­ja ko­ja se od­no­si na pri­va­ti­za­ci­ju Cr­no­gor­skog te­le­ko­ma i da se pri­ba­ve spi­si o toj afe­ri ko­ji se na­la­ze u cr­no­gor­skom Spe­ci­jal­nom dr­žav­nom tu­ži­la­štvu. Spro­vo­đe­njem ovih do­ka­za, sma­tra Asa­no­vić, do­ve­lo bi do isti­ne o afe­ri „Te­le­kom”.
– Nad­le­žni ni po ko­ju ci­je­nu ne do­zo­vo­lja­va­ju da se ot­kri­je isti­na, ta­ko da je „Dan” po­stao žr­tva ne­ra­da dr­žav­nih or­ga­na – za­klju­čio je Asa­no­vić.
Sud je za­klju­čio da je spor­ni tekst ob­ja­vljen na ova­kav na­čin iza­zvao ne­ga­ti­van stav jav­no­sti o ra­du i lič­no­sti Đu­ka­no­vi­će­ve jer advo­ka­ti mo­ra­ju uži­va­ti jav­no po­vje­re­nje i ugled u dru­štve­noj za­jed­ni­ci i „mo­ra­ju bi­ti sa­ču­va­ni od de­struk­tiv­nih na­pa­da ko­ji ne­ma­ju po­kri­će u či­nje­ni­ca­ma”.
– Na­čin na ko­ji je ob­ja­vlje­na in­for­ma­ci­ja o tu­ži­telj­ki kroz na­slov pro­pra­ćen fo­to­gra­fi­jom i sa­mom sa­dr­ži­nom član­ka do­šlo je do po­vre­de na­če­la pro­por­ci­o­nal­no­sti na šte­tu tu­ži­telj­ke, a iz­me­đu ogra­ni­če­nja pra­va tu­že­nog na slo­bo­du iz­ra­ža­va­nja, sa jed­ne stra­ne, i za­šti­te pri­vat­no­sti, od­no­sno ugle­da tu­ži­telj­ke, sa dru­ge stra­ne –na­vo­di se u od­lu­ci su­da.M.V.P.


Naknada kao satisfakcija

Iz­nos od 5.000 eura, ko­li­ko je „Dan” du­žan da pla­ti Đu­ka­no­vi­će­voj, ka­ko pi­še u pre­su­di, ni­je kom­pen­za­ci­ja za du­šev­ne bo­lo­ve, već sa­tis­fak­ci­ja.
– Do­su­đe­ni nov­ča­ni iz­nos tre­ba da po­mog­ne tu­ži­telj­ki da us­po­sta­vi psi­hič­ku rav­no­te­žu ko­ja je na­ru­še­na tr­plje­njem du­šev­nog bo­la, da pri­ba­vi se­bi od­re­đe­no za­do­volj­stvo – pi­še u pre­su­di.
Prav­ni za­stup­nik fir­me „Ju­me­dia mont” uka­zao je u od­go­vo­ru na tu­žbu i to­kom po­stup­ka da je in­for­ma­ci­ja ko­ju je „Dan” ob­ja­vio pre­ne­se­na sa ma­ke­don­skog por­ta­la, a da Đu­ka­no­vi­će­va ni­je re­a­go­va­la na tu či­nje­ni­cu. Ona nije tužila taj portal, kao ni ostale medije koji su prenijeli sporni članak, što, kako kaže Asanović, navodi na zaključak da je bole samo tekstovi koji su objavljeni u listu „Dan”.
– Oči­to je po sa­mim na­zi­vi­ma no­vi­nar­skih tek­sto­va da su isti ob­ra­đi­va­li raz­li­či­te te­me iz dru­štve­nog i po­li­tič­kog ži­vo­ta Cr­ne Go­re, u ko­ji­ma je tu­že­ni sa­mo pre­no­sio i oba­vje­šta­vao svo­je či­ta­o­ce o do­ga­đa­ji­ma u cr­no­gor­skom dru­štvu, a po­seb­no o jed­nom bro­ju ne­za­ko­ni­to­sti ko­je se ti­ču li­ca ko­ja su di­rekt­no ili in­di­rekt­no po­ve­za­na sa vla­šću ili sa po­je­din­ci­ma iz vr­ha vla­sti, a sve na šte­tu gra­đa­na Cr­ne Go­re – pre­do­čio je advo­kat Asa­no­vić u od­go­vo­ru na tu­žbu.


da "dan.co.me"

Nessun commento: