yYAXssKCQaUWZcXZ79RJTBLvo-c;SfREtjZ9NYeQnnVMC-CsZ9qN6L0 Finance, Economics, Globus, Brokers, Banks, Collateral-Oriano Mattei: MILO DJUKANOVIC...... Tu­ži­la­štvo pu­nih šest go­di­na iz­vi­đa u pred­me­tu po­kre­nu­tom po kri­vič­noj pri­ja­vi pro­tiv do­sko­ra­šnjeg pre­mi­je­ra, li­de­ra De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta (DPS) Mi­la Đu­ka­no­vi­ća i dru­gih, uklju­če­nih u pri­va­ti­za­ci­ju i iz­da­va­nje ga­ran­ci­ja Kom­bi­na­tu alu­mi­ni­ju­ma Pod­go­ri­ca (KAP). To pi­še u od­go­vo­ru vr­hov­nog dr­žav­nog tu­ži­o­ca Ivi­ce Stan­ko­vi­ća, ko­ji je do­sta­vljen čla­nu Pred­sjed­ni­štva So­ci­jal­de­mo­krat­ske par­ti­je (SDP) Bo­ja­nu Ze­ko­vi­ću. U od­go­vo­ri­ma Stan­ko­vi­ća vi­di se da je još u ma­ju 2011. go­di­ne Po­kret za pro­mje­ne (PzP) pod­nio kri­vič­nu pri­ja­vu pro­tiv Mi­la Đu­ka­no­vi­ća, Bra­ni­mi­ra Gvo­zde­no­vi­ća, Vu­ji­ce La­zo­vi­ća, ru­skog oli­gar­ha Ole­ga De­ri­pa­ske i dru­gih li­ca, zbog sum­nji u zlo­u­po­tre­bu slu­žbe­nog po­lo­ža­ja i dru­gih kri­vič­nih dje­la pri­li­kom po­slo­va­nja i pri­va­ti­za­ci­je KAP-a, kao i iz­da­va­nja dr­žav­nih ga­ran­ci­ja od 126 mi­li­o­na eura. ....

video

Loading...

lunedì 29 maggio 2017

MILO DJUKANOVIC...... Tu­ži­la­štvo pu­nih šest go­di­na iz­vi­đa u pred­me­tu po­kre­nu­tom po kri­vič­noj pri­ja­vi pro­tiv do­sko­ra­šnjeg pre­mi­je­ra, li­de­ra De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta (DPS) Mi­la Đu­ka­no­vi­ća i dru­gih, uklju­če­nih u pri­va­ti­za­ci­ju i iz­da­va­nje ga­ran­ci­ja Kom­bi­na­tu alu­mi­ni­ju­ma Pod­go­ri­ca (KAP). To pi­še u od­go­vo­ru vr­hov­nog dr­žav­nog tu­ži­o­ca Ivi­ce Stan­ko­vi­ća, ko­ji je do­sta­vljen čla­nu Pred­sjed­ni­štva So­ci­jal­de­mo­krat­ske par­ti­je (SDP) Bo­ja­nu Ze­ko­vi­ću. U od­go­vo­ri­ma Stan­ko­vi­ća vi­di se da je još u ma­ju 2011. go­di­ne Po­kret za pro­mje­ne (PzP) pod­nio kri­vič­nu pri­ja­vu pro­tiv Mi­la Đu­ka­no­vi­ća, Bra­ni­mi­ra Gvo­zde­no­vi­ća, Vu­ji­ce La­zo­vi­ća, ru­skog oli­gar­ha Ole­ga De­ri­pa­ske i dru­gih li­ca, zbog sum­nji u zlo­u­po­tre­bu slu­žbe­nog po­lo­ža­ja i dru­gih kri­vič­nih dje­la pri­li­kom po­slo­va­nja i pri­va­ti­za­ci­je KAP-a, kao i iz­da­va­nja dr­žav­nih ga­ran­ci­ja od 126 mi­li­o­na eura. ....

Tu­ži­la­štvo pu­nih šest go­di­na iz­vi­đa u pred­me­tu po­kre­nu­tom po kri­vič­noj pri­ja­vi pro­tiv do­sko­ra­šnjeg pre­mi­je­ra, li­de­ra De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta (DPS) Mi­la Đu­ka­no­vi­ća i dru­gih, uklju­če­nih u pri­va­ti­za­ci­ju i iz­da­va­nje ga­ran­ci­ja Kom­bi­na­tu alu­mi­ni­ju­ma Pod­go­ri­ca (KAP).
To pi­še u od­go­vo­ru vr­hov­nog dr­žav­nog tu­ži­o­ca Ivi­ce Stan­ko­vi­ća, ko­ji je do­sta­vljen čla­nu Pred­sjed­ni­štva So­ci­jal­de­mo­krat­ske par­ti­je (SDP) Bo­ja­nu Ze­ko­vi­ću.
U od­go­vo­ri­ma Stan­ko­vi­ća vi­di se da je još u ma­ju 2011. go­di­ne Po­kret za pro­mje­ne (PzP) pod­nio kri­vič­nu pri­ja­vu pro­tiv Mi­la Đu­ka­no­vi­ća, Bra­ni­mi­ra Gvo­zde­no­vi­ća, Vu­ji­ce La­zo­vi­ća, ru­skog oli­gar­ha Ole­ga De­ri­pa­ske i dru­gih li­ca, zbog sum­nji u zlo­u­po­tre­bu slu­žbe­nog po­lo­ža­ja i dru­gih kri­vič­nih dje­la pri­li­kom po­slo­va­nja i pri­va­ti­za­ci­je KAP-a, kao i iz­da­va­nja dr­žav­nih ga­ran­ci­ja od 126 mi­li­o­na eura. 
– Po­stu­pa­ju­ći po na­ve­de­noj pri­ja­vi tu­ži­la­štvo je na­kon pri­ku­plja­nja po­treb­nih po­da­ta­ka i do­ku­men­ta­ci­je an­ga­žo­va­lo struč­na li­ca. tj. sud­ske vje­šta­ke eko­nom­sko- fi­nan­sij­ske stru­ke, ra­di da­va­nja po­treb­nih oba­vje­šte­nja – na­la­za i mi­šlje­nja u ve­zi sa iz­da­va­njem dr­žav­nih ga­ran­ci­ja KAP-u. Na­kon da­va­nja na­la­za i mi­šlje­nja od stra­ne vje­šta­ka eko­nom­sko-fi­nan­sij­ske stru­ke, do­ni­jet je za­htjev za do­pun­sko vje­šta­če­nje ko­je je u to­ku. Pred­met se na­la­zi u fa­zi iz­vi­đa­ja – pi­še u od­go­vo­ru Stan­ko­vi­ća. 
Ovo ni­je je­di­ni pred­met, zbog ko­jeg se pro­zi­va tu­ži­la­štvo za na­vod­no ne­za­ko­ni­to po­stu­pa­nje. 
– Vr­hov­ni dr­žav­ni tu­ži­lac na se­be je pre­u­zeo od­go­vor­nost ako ne sank­ci­o­ni­še tu­ži­o­ce za ne­po­stu­pa­nje u pred­me­ti­ma ko­ji su okon­ča­ni za­sta­rom. Stan­ko­vić ta­kvim po­stu­pa­njem šti­ti ne­rad tu­ži­la­ca, ko­ji je za epi­log imao da ni­ko ni­je kriv za vi­še­mi­li­on­ske šte­te dr­ža­vi u pred­me­ti­ma po­put „So­la­ne” i „Li­men­ke” – ka­zao je za „Dan” Ze­ko­vić, na­kon što je od Stan­ko­vi­ća do­bio od­go­vor na pi­ta­nja o ne­ko­li­ko tu­ži­lač­kih pred­me­ta.
Ze­ko­vić je još po­čet­kom mar­ta tra­žio od Stan­ko­vi­ća da is­pi­ta efi­ka­snost i za­ko­ni­tost ra­da tu­ži­la­ca, kao i šta su ura­di­li u pred­me­ti­ma „Te­le­kom”, „So­la­na”, „Li­men­ka”, „Kamp Zla­ti­ca”, KAP... Dva pred­me­ta – „So­la­na” i „Li­men­ka” okon­ča­ni su za­sta­rom kri­vič­nog go­nje­nja.
Od­go­vor Stan­ko­vi­ća je sti­gao Ze­ko­vi­ću kra­jem apri­la ove go­di­ne, me­đu­tim, u nje­mu se VDT ni­jed­nom ri­ječ­ju ni­je do­ta­kao od­go­vor­no­sti tu­ži­la­ca.
– Od­go­vo­ri ko­je ste mi do­sta­vi­li, u ko­ji­ma na­vo­di­te du­go­go­di­šnje ne­po­stu­pa­nje zbog ko­ga je na­stu­pi­la za­sta­ra kri­vič­nog go­nje­nja u slu­ča­je­vi­ma vi­še­mi­li­on­ske šte­te po dr­žav­ni bu­džet, tra­že vaš kri­tič­ki osvrt i utvr­đi­va­nje od­go­vor­no­sti bez mog pi­ta­nja. Upr­kos to­me, od­go­vo­ra na pi­ta­nja o efi­ka­sno­sti i za­ko­ni­to­sti ra­da (ne)po­stu­pa­ju­ćih tu­ži­la­ca ne­ma – is­ta­kao je Ze­ko­vić u pi­smu ko­je je pri­je tri da­na pro­sli­je­dio VDT-u. Do­da­je da Stan­ko­vić svo­jim po­stup­ci­ma prak­tič­no pre­u­zi­ma od­go­vor­nost.
– Uko­li­ko u slu­ča­je­vi­ma vi­še­mi­li­on­ske šte­te po dr­ža­vu na­stu­pi za­sta­ra zbog ne­po­stu­pa­nja tu­ži­la­ca, a da pri tom ni­ko od njih ni di­sci­plin­ski ne od­go­va­ra, oni ko­ji su od­go­vor­ni za rad dr­žav­nog tu­ži­la­štva i ko­ji tre­ba da utvr­de od­go­vor­nost i sank­ci­je – da­kle vr­hov­ni dr­žav­ni tu­ži­lac, na taj na­čin objek­tiv­no šti­ti nji­hov ne­rad i pre­u­zi­ma od­go­vor­nost – oci­je­nio je Ze­ko­vić.
Ze­ko­vić je is­ta­kao da se od tu­ži­la­štva sa pra­vom oče­ku­je da bu­de do­stoj­no oče­ki­va­nja jav­no­sti i da od­go­vo­ri po­tre­bi cr­no­gor­skog dru­štva za bor­bu pro­tiv kri­mi­na­la i sve iz­ra­že­ni­je ne­prav­de.
– Po­ru­ka da za utvr­đe­nu i pla­će­nu šte­tu od pre­ko 10 mi­li­o­na eura ni­ko ni­je od­go­vo­ran je za­stra­šu­ju­ća. Go­di­na­ma ni­ko ne od­go­va­ra za 126 mi­li­o­na ga­ran­ci­ja za KAP, za ko­je je DRI utvr­di­la da su iz­da­te ne ­po­štu­ju­ći za­kon­sku pro­ce­du­ru i sa iz­vje­sno­šću da ne­će bi­ti pla­će­ne, zbog če­ga su gra­đa­ni pla­ti­li čak de­set od­sto dr­žav­nog bu­dže­ta DPS-ovom stra­te­škom part­ne­ru – ru­skom mi­li­jar­de­ru. Za­mi­sli­te da, re­ci­mo, Ame­ri­ka pla­ti dva svo­ja voj­na bu­dže­ta stra­nom dr­ža­vlja­ni­nu za kre­dit ko­ji ni­je vra­tio, a da nji­ho­vo tu­ži­la­štvo go­di­na­ma ni­ko­ga ne pro­ce­su­i­ra za šte­tu ta­kvih raz­mje­ra po dr­žav­ni bu­džet. Sa­gla­si­će­te se, te­ško je i za­mi­sli­ti – ka­že Ze­ko­vić. 
Osvr­nuo se i na štur od­go­vor VDT-a u ve­zi afe­re „Te­le­kom”, gdje tu­ži­la­štvo ni ri­ječ­ju ne po­mi­nje ugo­vor fir­me Sig­ma i Te­le­ko­ma, ko­ji go­di­na­ma va­ži kao klju­čan za ot­kri­va­nje na­vod­ne umi­je­ša­no­sti se­stre do­sko­ra­šnjeg pre­mi­je­ra, advo­ka­ta Ane Đu­ka­no­vić.
– Ista si­tu­a­ci­ja je i sa afe­rom Te­le­kom, gdje iz am­ba­sa­de USA go­vo­re o do­ka­za­noj ko­rup­ci­ji, nu­de do­ka­ze i po­zi­va­ju na­še pra­vo­sud­ne or­ga­ne da ra­svi­je­tle slu­čaj, a na­ši or­ga­ni go­di­na­ma ću­te. Tu­ži­la­štvo jed­na­ko go­di­na­ma ću­ti i za pred­me­te „Zla­ti­ca”, „So­la­na”, „Ko­la­šin”... – re­kao je Ze­ko­vić.
Na­gla­sio je da uko­li­ko tu­ži­la­štvo na ključ­nim slu­ča­je­vi­ma ne po­ka­že da mo­že i smi­je za­kon jed­na­ko pri­mi­je­ni­ti pre­ma svi­ma, jav­nost će vi­še sti­ca­ti uti­sak da se di­na­mi­ka ra­da i se­lek­ci­ja slu­ča­je­va tu­ži­la­štva od­re­đu­je iz­van in­sti­tu­ci­je.
– Ta „se­lek­tiv­na prav­da” gdje tu­ži­la­štvo de­mon­stri­ra efi­ka­snost nad ne­volj­ni­ci­ma ko­ji su bes­prav­no po­sje­kli dr­va za ogrev, dok po­či­ni­o­ci de­se­ti­na ili sto­ti­na mi­li­o­na eura utvr­đe­ne i pla­će­ne šte­te po dr­žav­ni bu­džet osta­ju ne­ka­žnje­ni je „naj­go­ra vr­sta ne­prav­de” – za­klju­ču­je Ze­ko­vić.
Vl. O.


I za „Kamp Zla­ti­cu” če­ka­ju na­laz vje­šta­ka

U Spe­ci­jal­nom dr­žav­nom tu­ži­la­štvu (SDT) još tra­je iz­vi­đaj u pred­me­tu „Kamp Zla­ti­ca”, iako je još 6. de­cem­bra 2014. go­di­ne za taj pred­met Mre­ža za afir­ma­ci­ju ne­vla­di­nog sek­to­ra (MANS) pod­ni­je­la kri­vič­nu pri­ja­vu.
Stan­ko­vić na­vo­di da se sa­da če­ka na­laz vje­šta­ka ka­ko bi SDT pred­u­ze­lo da­lje ko­ra­ke. 
Pred­met „Kamp Zla­ti­ca” od­no­si se na Vla­di­nu pro­da­ju pa­ke­ta ak­ci­ja UTIP Cr­ne Go­re u okvi­ru ko­jeg su bi­li kamp i ho­tel „Zla­ti­ca”, „Lju­bo­vić” i „Cr­na Go­ra” 2006. go­di­ne za 4.760.000 eura fir­mi „Nor­mal kom­pa­ni”, da bi 2011. Upra­va po­li­ci­je za po­tre­be spe­ci­jal­nih je­di­ni­ca ku­pi­la sa­mo kamp Zla­ti­ca za sko­ro 8.400.000 eura. 


Pre­vo­de do­ku­men­ta­ci­ju iz Ma­đar­ske

VDT Ivi­ca Stan­ko­vić od­go­vo­rio je Ze­ko­vi­ću da je pred Spe­ci­jal­nim dr­žav­nim tu­ži­la­štvom (SDT) u to­ku pred­met pro­tiv M.I. (Mi­lo­ra­da Iva­no­vi­ća) i O.O. (Ole­ga Ob­ra­do­vi­ća), zbog kri­vič­nih dje­la zlo­u­po­tre­ba po­lo­ža­ja u pri­vred­nom po­slo­va­nju. Po­ja­snio je da je u pi­ta­nju spor­no za­klju­če­nje ugo­vo­ra iz­me­đu fir­mi Mo­net i „Raw­le­igh Tra­ding SA” iz Lon­do­na. Stan­ko­vić u od­go­vo­ru ni­je po­me­nuo ugo­vor fir­me Sig­ma i Te­le­ko­ma, ko­ji je če­sto po­mi­njan u me­di­ji­ma. Na­veo je da je tu­ži­la­štvo pu­tem za­mol­ni­ca tra­ži­lo sa­slu­ša­nje ukup­no se­dam oso­ba i do­ku­men­ta­ci­ju u ve­zi spor­nog ugo­vo­ra pre­ko VDT-a Ma­đar­ske. Na­vo­di i da su se za­mol­ni­com obra­ća­li i or­ga­ni­ma Švaj­car­ske. Obim­na do­ku­men­ta­ci­ja je, tvr­di Stan­ko­vić, u me­đu­vre­me­nu sti­gla iz Ma­đar­ske 1. fe­bru­a­ra ove go­di­ne i tre­nut­no se pre­vo­di. U od­go­vo­ru Stan­ko­vi­ća ni­je na­ve­de­no šta se de­si­lo sa do­ku­men­ta­ci­jom iz Ame­ri­ke u ve­zi Te­le­ko­ma i po­nu­di Am­ba­sa­de SAD u Cr­noj Go­ri da po­mog­nu u ra­svje­tlja­va­nju slu­ča­ja.


da "dan.co.me"

Nessun commento: