yYAXssKCQaUWZcXZ79RJTBLvo-c;SfREtjZ9NYeQnnVMC-CsZ9qN6L0 Finance, Economics, Globus, Brokers, Banks, Collateral-Oriano Mattei: MONTENEGRO.... ORAMAI NON SE NE PUO' PIU' DI LEGGERE ARTICOLI DOVE LA FAMIGLIA DJUKANOVIC HA INTASCATO SOLDI IN MANIERA DELINQUENZIALE. E CRISTO SBATTETELI IN GALERA E BUTTATE LA CHIAVE E VEDRETE CHE I PROBLEMI IN MONTENEGRO SI RISOLVERANNO......

video

Loading...

lunedì 12 giugno 2017

MONTENEGRO.... ORAMAI NON SE NE PUO' PIU' DI LEGGERE ARTICOLI DOVE LA FAMIGLIA DJUKANOVIC HA INTASCATO SOLDI IN MANIERA DELINQUENZIALE. E CRISTO SBATTETELI IN GALERA E BUTTATE LA CHIAVE E VEDRETE CHE I PROBLEMI IN MONTENEGRO SI RISOLVERANNO......


Pod­go­rič­ka kom­pa­ni­ja „Dulv D-trejd” ko­ju kon­tro­li­še kon­tro­verz­ni srp­ski bi­zni­smen
Stan­ko Ca­ne Su­bo­tić, za­lo­ži­la je kod Pr­ve ban­ke Cr­ne Go­re imo­vi­nu u vri­jed­no­sti 2.325.506 eura, po­ka­za­la je do­ku­men­ta­ci­ja dr­žav­nih or­ga­na. Po­je­di­nač­no naj­ve­ći ak­ci­o­nar Pr­ve ban­ke je Aco Đu­ka­no­vić, brat li­de­ra DPS-a Mi­la Đu­ka­no­vi­ća. 
Su­bo­ti­će­va fir­ma, ko­ja je pri­ja­vi­la mi­li­on­ske pri­ho­de, za­lo­ži­la je imo­vi­o­nu kod Pr­ve ban­ke ra­di do­bi­ja­nja kre­di­ta. Po­dat­ke o to­me mo­gu­će je na­ći u Re­gi­stru za­lo­ga Cr­ne Go­re, gdje su evi­den­ti­ra­ne ve­ze iz­me­đu ban­ke i Su­bo­ti­će­ve kom­pa­ni­je.  
Ka­ko se na­vo­di, u pr­vom slu­ča­ju pred­met za­lo­ge su po­kret­ne stva­ri, ko­je su svo­ji­na za­lo­go­dav­ca, na­ve­de­ne u la­ger li­sta­ma broj 08-4/2015,08-3/2015, 08-2/2015 i 08-1/2015 od 2. ju­na 2015. go­di­ne, a či­ja ukup­na vri­jed­nost iz­no­si 791.826,72 eura.  
U dru­gom na­vra­tu, na­vo­di se da je „Dulv D-trejd” ta­ko­đe evi­den­ti­ra­la za­log, a pred­met su po­kret­ne stva­ri, ko­je su svo­ji­na za­lo­go­dav­ca, na­ve­de­ne u la­ger li­sta­ma broj 09-1/2016, 09-2/2016, 09-3/2016, od da­na 16. ma­ja pro­šle go­di­ne, či­ja ukup­na vri­jed­nost iz­no­si 908.450,49 eura.  
Po­sto­ji i evi­den­ci­ja o tre­ćem za­lo­gu, gdje se na­vo­di da su pred­met po­kret­ne stva­ri pre­ci­zi­ra­ne u la­ger li­sti br.14-1/2013 od 21. av­gu­sta 2013. go­di­ne, sa­či­nje­noj od vla­sni­ka „Dulv D-trejd” Pod­go­ri­ca, gdje je na­ve­de­no da ukup­na vri­jed­nost za­lo­že­nih stva­ri iz­no­si 625.230,03 eura. 
Da Su­bo­tić i po­ro­di­ca biv­šeg pre­mi­je­ra Mi­la Đu­ka­no­vi­ća učvr­šću­ju po­slov­ne ve­ze go­vo­ri i to da je Pr­va ban­ka Cr­ne Go­re iz­da­la ban­kar­sku ga­ran­ci­ju fir­mi „Dulv D-trejd” da raz­vi­ja po­slo­ve u Cr­noj Go­ri. Kao jed­na od glav­nih dje­lat­no­sti je di­stri­bu­ci­ja vi­na, u če­mu je ima­la i po­dr­šku Mi­ni­star­stva po­ljo­pri­vre­de Cr­ne Go­re. 
Pre­ma po­da­ci­ma iz re­gi­stra Pri­vred­nog su­da, fir­mu „Dulv D-trejd” osno­va­la je „Emer­ging Mar­kets In­vest­ments APS” iz Dan­ske, ili skra­će­no EMI. Nju, pre­ma po­da­ci­ma iz dan­skog re­gi­stra, kon­tro­li­še Stan­ko Su­bo­tić, na­sta­njen u Že­ne­vi.
Su­bo­tić je pre­ko svo­je fir­me „Emer­ging Mar­kets In­vest­ments APS” iz Ko­pen­ha­ge­na pre­nio oko osam mi­li­o­na eura u svo­je ćer­ke kom­pa­ni­je u Sr­bi­ji, o če­mu su pi­sa­li me­di­ji u Be­o­gra­du. 
Ina­če, EMI je osno­van 2003. go­di­ne i do ta­da fir­me u Sr­bi­ji, po­put „D-Trejd” i „Dulv D-trejd” iz Cr­ne Go­re, dje­lo­va­le su u sklo­pu „Bo­na­reks Ltd” sa Ki­pra.
Pre­ma po­slov­nom re­gi­stru Ki­pra na če­lu „Bo­na­reks Ltd” bio je Ni­ko­la Mi­lo­še­vić, ko­ji je če­sto po­mi­njan kao Su­bo­ti­ćev sa­rad­nik. Po­me­nu­ta mre­ža kom­pa­ni­ja ka­sni­je je po­ve­za­na sa Dan­skom. Kao prav­ni pred­stav­nik dan­ske kom­pa­ni­je EMI po­ja­vlji­vao se advo­kat To­mas Nig, ta­ko­đe ra­ni­je po­ve­zi­van sa Su­bo­ti­ćem.
Dok mu se u Sr­bi­ji i Ita­li­ji su­di­lo zbog šver­ca du­va­na i pra­nja nov­ca, Su­bo­tić je ži­vio i ra­dio u Švaj­car­skoj, či­je za­ko­no­dav­stvo ni ne pri­zna­je kri­vič­no dje­lo zlo­u­po­tre­be slu­žbe­nog po­lo­ža­ja, za ko­je je Su­bo­tić op­tu­žen po srpskom za­ko­nu. U Sr­bi­ji je, me­đu­tim, ka­sni­je oslo­bo­đen, a ita­li­jan­ski sud ni­ka­da ni­je tra­žio nje­go­vo iz­ru­če­nje, već je na jed­nom od ro­či­šta pri­je ne­ko­li­ko go­di­na tu­ži­la­štvo sa­op­šti­lo da od­u­sta­je od svih op­tu­žbi, či­me je po­stu­pak ob­u­sta­vljen.
Su­bo­tić je tr­go­vi­nu ci­ga­re­ta­ma po­čeo pri­je vi­še od dvi­je de­ce­ni­je, a iz­mje­stio je 1997. go­di­ne u Cr­nu Go­ru. To se po­klo­pi­lo sa su­ko­bom iz­me­đu Đu­ka­no­vi­ća i re­ži­ma SPS-a u Sr­bi­ji, a ta­da je kon­tro­verz­ni srp­ski bi­zni­smen na­šao si­gur­no sklo­ni­šte u Cr­noj Go­ri. M.V.


Po­slo­ve kon­tro­li­še pre­ko dan­ske fir­me

Pre­ma po­da­ci­ma iz Cen­tral­nog re­gi­stra pri­vred­nih su­bje­ka­ta Cr­ne Go­re, kom­pa­ni­ja „Dulv D-trejd” re­gi­stro­va­na je za ne­spe­ci­ja­li­zo­va­nu tr­go­vi­nu na ve­li­ko. Iz­vr­šni di­rek­tor je Zdrav­ko Raj­ko­vić iz Pod­go­ri­ce, ko­ji je i ovla­šće­ni za­stup­nik. Fir­ma „Emer­ging Mar­kets In­vest­ments APS” je osni­vač, ali je kao osni­vač na­ve­de­na i Gor­da­na Mi­lo­še­vić. 


da "dan.co.me"

Nessun commento: