yYAXssKCQaUWZcXZ79RJTBLvo-c;SfREtjZ9NYeQnnVMC-CsZ9qN6L0 Finance, Economics, Globus, Brokers, Banks, Collateral-Oriano Mattei: MONTENEGRO..... Na­kon pi­sa­nja „Da­na”, Po­re­ska upra­va Cr­ne Go­re po­kre­nu­la je in­spek­cij­ski nad­zor u fir­mi „Mat kom­pa­ni”, či­ji je vla­snik bio plje­valj­ski nar­ko-bos Dar­ko Ša­rić, a do­ni­je­to je i rje­še­nje o za­bra­ni ras­po­la­ga­nja nov­ča­nim sred­stvi­ma. Re­dak­ci­ja „Da­na” po­zdra­vlja od­lu­ku Po­re­ske upra­ve da re­a­gu­je na naš is­tra­ži­vač­ki tekst i po­kre­ne za­kon­ski po­stu­pak pro­tiv „Mat kom­pa­ni”, či­me je za­šti­ti­la jav­ni in­te­res. ....

video

Loading...

giovedì 13 luglio 2017

MONTENEGRO..... Na­kon pi­sa­nja „Da­na”, Po­re­ska upra­va Cr­ne Go­re po­kre­nu­la je in­spek­cij­ski nad­zor u fir­mi „Mat kom­pa­ni”, či­ji je vla­snik bio plje­valj­ski nar­ko-bos Dar­ko Ša­rić, a do­ni­je­to je i rje­še­nje o za­bra­ni ras­po­la­ga­nja nov­ča­nim sred­stvi­ma. Re­dak­ci­ja „Da­na” po­zdra­vlja od­lu­ku Po­re­ske upra­ve da re­a­gu­je na naš is­tra­ži­vač­ki tekst i po­kre­ne za­kon­ski po­stu­pak pro­tiv „Mat kom­pa­ni”, či­me je za­šti­ti­la jav­ni in­te­res. ....

Na­kon pi­sa­nja „Da­na”, Po­re­ska upra­va Cr­ne Go­re po­kre­nu­la je in­spek­cij­ski nad­zor u fir­mi „Mat kom­pa­ni”, či­ji je vla­snik bio plje­valj­ski nar­ko-bos Dar­ko Ša­rić, a do­ni­je­to je i rje­še­nje o za­bra­ni ras­po­la­ga­nja nov­ča­nim sred­stvi­ma. 
Re­dak­ci­ja „Da­na” po­zdra­vlja od­lu­ku Po­re­ske upra­ve da re­a­gu­je na naš is­tra­ži­vač­ki tekst i po­kre­ne za­kon­ski po­stu­pak pro­tiv „Mat kom­pa­ni”, či­me je za­šti­ti­la jav­ni in­te­res. 
Pred­u­ze­će „Mat kom­pa­ni” iz Plje­va­lja pre­da­lo je pot­pu­no pra­zan fi­nan­sij­ski iz­vje­štaj Po­re­skoj upra­vi za 2016. go­di­nu. Pret­hod­no je ova fir­ma u po­sled­njem iz­vje­šta­ju, ko­ji je pre­da­la za 2014. go­di­nu, evi­den­ti­ra­la ukup­nu imo­vi­nu 24.954.800 eura. Iz do­ku­me­na­ta pre­da­tih Po­re­skoj upra­vi ne mo­že se za­klju­či­ti ka­ko je is­pa­ri­lo 24 mi­li­o­na eura iz Ša­ri­će­ve fir­me, po­seb­no što se njen sta­tus ni­je zna­čaj­ni­je mi­je­njao iz­me­đu dva fi­nan­sij­ska iz­vje­šta­ja. 
Po­re­ska upra­va je in­for­ma­ci­ju o po­kre­ta­nju po­stup­ka sa­op­šti­la u re­a­go­va­nju na naš tekst či­ji je nad­na­slov „Skan­da­lo­zno: Na saj­tu Po­re­ske upra­ve sto­ji pra­zan fi­nan­sij­ski iz­vje­štaj Mat kom­pa­ni za pro­šlu go­di­nu”, a na­slov „Iz Ša­ri­će­ve firme`isparila 24 mi­li­o­na”. Tekst je ob­ja­vljen u ju­če­ra­šnjem iz­da­nju „Da­na”. 
– Po­re­ska upra­va s pa­žnjom pra­ti po­slo­va­nje svih po­je­di­nač­nih po­re­skih ob­ve­zni­ka, te pre­ma ste­pe­nu ri­zi­ka utvr­đe­nom na osno­vu ana­li­ze broj­nih kri­te­ri­ju­ma po­put – pret­hod­nog po­re­skog po­na­ša­nja po­re­skog ob­ve­zni­ka, dje­lat­no­sti u ko­joj isti po­slu­je, ope­ra­tiv­nih in­for­ma­ci­ja i fi­nan­sij­skih is­ka­za i pod­ni­je­tih pri­ja­va, vr­ši in­spek­cij­ski nad­zor u ci­lju utvr­đi­va­nja is­prav­no­sti u pri­ja­vlji­va­nju i pla­ća­nju po­re­za i sank­ci­o­ni­sa­nja ne­re­gu­lar­nog po­slo­va­nja – na­vo­di se u re­a­go­va­nju ko­je je do­sta­vlje­no „Da­nu”. 
Oni su na­gla­si­li da je u to­ku i po­stu­pak in­spek­cij­skog nad­zo­ra u ko­jem će se utvr­di­ti sve či­nje­ni­ce re­le­vat­ne za opo­re­zi­va­nje i ko­rekt­nost po­da­ta­ka. 
- S tim u ve­zi, Po­re­ska upra­va je do­ni­je­la rje­še­nje o za­bra­ni ras­po­la­ga­nja nov­ča­nim sred­stvi­ma zbog ne­pod­no­še­nja IOPPD obra­za­ca i pri­ja­ve po­re­za na do­bit za 2016. go­di­nu (ko­ja je u me­đu­vre­me­nu pre­da­ta), kao i za­klju­čak o obez­bje­đe­nju po­re­skog po­tra­ži­va­nja –hi­po­te­kom, u iz­no­su od 60.102,14 eura po osno­vu oba­ve­za PDV-a, kod kom­pa­ni­je „Mat kom­pa­ni” d.o.o. Plje­vlja, a kod istog je u to­ku i po­stu­pak in­spek­cij­skog nad­zo­ra u ko­jem će se utvr­di­ti sve či­nje­ni­ce re­le­vat­ne za opo­re­zi­va­nje i ko­rekt­nost po­da­ta­ka pri­ja­vlje­nih Po­re­skoj upra­vi, iz­me­đu osta­log i kroz pred­met­ni fi­nan­sij­ski is­kaz o ko­jem je bi­lo ri­je­či u no­vin­skom tek­stu – na­ve­de­no je u re­a­go­va­nju Po­re­ske upra­ve Cr­ne Go­re, na či­jem je če­lu Mi­o­mir M. Mu­go­ša. 
Iz­vod iz Re­gi­stra pri­vred­nih su­bje­ka­ta Cr­ne Go­re po­ka­zu­je da je imo­vi­nu „Mat kom­pa­ni” za­pli­je­ni­la dr­ža­va 2011. go­di­ne. Od­lu­ka­ma Upra­ve za imo­vi­nu, imo­vi­na fir­me „Mat kom­pa­ni” se da­je u za­kup. Za­kup­ci su bi­li fir­me ko­je su pred­sta­vlja­li advo­kat Ra­do­van Štr­bac i upra­vo Mu­ha­med Da­la­gi­ja, što zna­či da iako dr­ža­va od­u­zi­ma imo­vi­nu Ša­ri­će­ve fir­me, nje­go­vi pri­ja­te­lji na­sta­vlja­ju da je ko­ri­ste. 
Broj­ni me­di­ji u re­gi­o­nu su i ra­ni­je is­ti­ca­li da je Ša­rić pre­ko pri­ja­te­lja i sa­rad­ni­ka, kao za­ku­pa­ca, uspi­je­vao da vra­ti ve­li­ki dio imo­vi­ne ko­ja mu je od­u­ze­ta.  
Na saj­tu re­gi­stra pri­vred­nih su­bje­ka­ta, ve­za­no za „Mat kom­pa­ni”, na­vo­di se da je za to dru­štvo sa ogra­ni­če­nom od­go­vor­no­šću rje­še­njem Ks.br. 3/11 od 27. ju­la 2011. go­di­ne iz­re­če­na za­bra­na ras­po­la­ga­nja, op­te­re­će­nja i otu­đe­nja imo­vi­ne. M.V.


Mi­je­nja­li spi­sak ovla­šće­nih li­ca

Plje­valj­ska fir­ma „Mat kom­pa­ni“ pr­vo­bit­no je bi­la re­gi­stro­va­na na na­čin da je kao njen osni­vač na­ve­den Dar­ko Ša­rić. Ipak, ne­ko­li­ko pu­ta mi­je­nja­la je for­mal­nog vla­sni­ka i ovla­šće­nog za­stup­ni­ka, pa su se po­ja­vlji­va­li i nje­gov brat Du­ško Ša­rić i sa­rad­nik Jo­vi­ca Lon­čar. 
Pri­je ne­ko­li­ko da­na je pred­sjed­nik vi­je­ća su­di­ja Ape­la­ci­o­nog su­da Zo­ran Smo­lo­vić sa­op­štio na po­čet­ku glav­nog pre­tre­sa na su­đe­nju Du­šku Ša­ri­ću i Jo­vi­ci Lon­ča­ru da se ro­či­šte od­la­že za 18. jul jer se oče­ku­je da iz Ati­ne pri­stig­ne do­ku­men­ta­ci­ja neo­p­hod­na za ovaj sud­ski pro­ces. Ša­ri­ću i Lon­ča­ru se su­di jer su op­tu­že­ni za pra­nje 19,2 mi­li­o­na aura.


da "dan.co.me"

Nessun commento: