yYAXssKCQaUWZcXZ79RJTBLvo-c;SfREtjZ9NYeQnnVMC-CsZ9qN6L0 Finance, Economics, Globus, Brokers, Banks, Collateral-Oriano Mattei: MONTENEGRO....... Vr­hov­ni dr­žav­ni tu­ži­lac Ivi­ca Stan­ko­vić ju­če je od­lu­čio da ne pri­hva­ti za­htjev advo­ka­ta od­bra­ne op­tu­že­nih u pred­me­tu „Dr­žav­ni udar” za iz­u­ze­će glav­nog spe­ci­jal­nog tu­ži­o­ca Mi­li­vo­ja Kat­ni­ća i nje­go­vog za­mje­ni­ka Sa­še Ča­đe­no­vi­ća. Na­kon ta­kve od­lu­ku vr­hov­nog tu­ži­o­ca, da­nas se oče­ku­je na­sta­vak su­đe­nja. Ju­če­ra­šnji pre­tres od­lo­žen je na ini­ci­ja­ti­vu advo­ka­ta od­bra­ne ko­ji su za­tra­ži­li iz­u­ze­će Kat­ni­ća, Ča­đe­no­vi­ća i svih tu­ži­la­ca Spe­ci­jal­nog tu­ži­la­štva. Ne­po­sred­no pred po­če­tak su­đe­nja, taj za­htjev je upu­ćen vr­hov­nom dr­žav­nom tu­ži­o­cu Ivi­ci Stan­ko­vi­ću, ko­ji je istog da­na do­nio od­lu­ku......

video

Loading...

giovedì 20 luglio 2017

MONTENEGRO....... Vr­hov­ni dr­žav­ni tu­ži­lac Ivi­ca Stan­ko­vić ju­če je od­lu­čio da ne pri­hva­ti za­htjev advo­ka­ta od­bra­ne op­tu­že­nih u pred­me­tu „Dr­žav­ni udar” za iz­u­ze­će glav­nog spe­ci­jal­nog tu­ži­o­ca Mi­li­vo­ja Kat­ni­ća i nje­go­vog za­mje­ni­ka Sa­še Ča­đe­no­vi­ća. Na­kon ta­kve od­lu­ku vr­hov­nog tu­ži­o­ca, da­nas se oče­ku­je na­sta­vak su­đe­nja. Ju­če­ra­šnji pre­tres od­lo­žen je na ini­ci­ja­ti­vu advo­ka­ta od­bra­ne ko­ji su za­tra­ži­li iz­u­ze­će Kat­ni­ća, Ča­đe­no­vi­ća i svih tu­ži­la­ca Spe­ci­jal­nog tu­ži­la­štva. Ne­po­sred­no pred po­če­tak su­đe­nja, taj za­htjev je upu­ćen vr­hov­nom dr­žav­nom tu­ži­o­cu Ivi­ci Stan­ko­vi­ću, ko­ji je istog da­na do­nio od­lu­ku......

Vr­hov­ni dr­žav­ni tu­ži­lac Ivi­ca Stan­ko­vić ju­če je od­lu­čio da ne pri­hva­ti za­htjev advo­ka­ta od­bra­ne op­tu­že­nih u pred­me­tu „Dr­žav­ni udar” za iz­u­ze­će glav­nog spe­ci­jal­nog tu­ži­o­ca Mi­li­vo­ja Kat­ni­ća i nje­go­vog za­mje­ni­ka Sa­še Ča­đe­no­vi­ća. Na­kon ta­kve od­lu­ku vr­hov­nog tu­ži­o­ca, da­nas se oče­ku­je na­sta­vak su­đe­nja.
Ju­če­ra­šnji pre­tres od­lo­žen je na ini­ci­ja­ti­vu advo­ka­ta od­bra­ne ko­ji su za­tra­ži­li iz­u­ze­će Kat­ni­ća, Ča­đe­no­vi­ća i svih tu­ži­la­ca Spe­ci­jal­nog tu­ži­la­štva. Ne­po­sred­no pred po­če­tak su­đe­nja, taj za­htjev je upu­ćen vr­hov­nom dr­žav­nom tu­ži­o­cu Ivi­ci Stan­ko­vi­ću, ko­ji je istog da­na do­nio od­lu­ku.
Za su­đe­nje vi­je­ka, ka­ko su me­di­ji na­zva­li ovaj pro­ces, bio je obez­bi­je­đen TV sig­nal, a pro­ces su di­rekt­no pre­no­si­le TVCG, TV Vi­je­sti i Pr­va TV. Su­đe­nju je pri­su­stvo­vao i am­ba­sa­dor Nje­mač­ke u Cr­noj Go­ri Hans Gin­ter Ma­tern. 
Glav­ni pre­tres će i u na­red­nom pe­ri­o­du bi­ti jav­no pre­no­šen jer su se svi uče­sni­ci u po­stup­ku sa­gla­si­li da su­đe­nje tre­ba da bu­de jav­no.
Advo­kat Mi­ro­je Jo­va­no­vić pod­sje­tio je da je spe­ci­jal­ni dr­žav­ni tu­ži­lac 6.7.2017. pod­nio Vi­šem su­du pred­log za od­re­đi­va­nje mje­re nad­zo­ra-pri­vre­me­nog od­u­zi­ma­nja put­nih is­pra­va An­dri­ji Man­di­ću i Mi­la­nu Kne­že­vi­ću, ko­jeg je bra­nio advo­kat Go­ran Ro­dić. SDT se u toj do­pu­ni pred­lo­ga po­zvao na ko­mu­ni­ka­ci­ju pod­no­si­o­ca Kne­že­vić Mi­la­na i nje­go­vog ta­da­šnjeg advo­ka­ta Go­ra­na Ro­di­ća, do ko­je je do­šao po­stu­pa­ju­ći u dru­gom pred­me­tu
Jo­va­no­vić je pod­sje­tio da je po­li­ci­ja 27. ju­na po na­red­bi Spe­ci­jal­nog dr­žav­nog tu­ži­la­štva pre­tre­sla kan­ce­la­ri­ju nje­go­vog ko­le­ge Ro­di­ća i tom pri­li­kom od­ni­je­la ra­ču­nar­sku opre­mu i mo­bil­ni te­le­fon. On je na­po­me­nuo da je pre­tres Ro­di­će­ve kan­ce­la­ri­je iz­vr­šen zbog dru­gog pred­me­ta, a ne zbog pred­me­ta u jav­no­sti po­zna­tog pod na­zi­vom „Dr­žav­ni udar“. Jo­va­no­vić je is­ta­kao da je to ne­za­bi­lje­že­no po­stu­pa­nje u isto­ri­ji pra­vo­su­đa i da je di­rekt­no u su­prot­no­sti sa pre­po­ru­ka­ma Sa­vje­ta Evro­pe, kao i do­ma­ćeg za­ko­no­dav­stva. 
Po­tom su, ka­ko se da­lje na­vo­di u za­htje­vu za iz­u­ze­će, 17.7.2017. go­di­ne na saj­tu Spe­ci­jal­nog dr­žav­nog tu­ži­la­štva ob­ja­vlje­ni tran­skrip­ti raz­go­vo­ra advo­ka­ta Go­ra­na Ro­di­ća i dru­gih advo­ka­ta iz pred­me­ta „Dr­žav­ni udar“, do­bi­je­ni na­kon vje­šta­če­nja mo­bil­nog te­le­fo­na ko­ji mu je od­u­zet. 
– Ra­di se o tran­skrip­ti­ma ko­mu­ni­ka­ci­je iz­me­đu advo­ka­ta Ro­di­ća i nje­go­vog kli­jen­ta, iz­me­đu advo­ka­ta Ro­di­ća i dru­gih bra­ni­la­ca iz pred­me­ta, ko­ju je SDT op­šir­no ko­men­ta­ri­sa­lo i pro­sli­je­di­lo me­di­ji­ma.
Na­gla­ša­va­mo da u pred­met­noj ko­mu­ni­ka­ci­ji ne­ma ni­šta spor­no i ne­u­o­bi­ča­je­no, ali na­čin na ko­ji je tu­ži­la­štvo do nje do­šlo i sa­ma či­nje­ni­ca da je ko­mu­ni­ka­ci­ja pre­zen­to­va­na jav­no­sti pred­sta­vljaju dra­stič­no kr­še­nje pra­va bra­ni­la­ca i kli­je­na­ta i sa­mim tim po­sta­je ja­sno da je cje­lo­kup­no SDT u cje­lo­sti pri­stra­sno i to ne­ga­tiv­no pri­stra­sno pre­ma bra­ni­o­ci­ma i op­tu­že­nim u kon­kret­nom pred­me­tu – pi­še u za­htje­vu od­bra­ne.
Ka­ko su is­ta­kli, po­sto­je in­di­ci­je da će pra­va po­je­di­nih advo­ka­ta ko­ji se po­mi­nju u tran­skrip­ti­ma u to­ku na­red­nih da­na bi­ti ugro­že­na na­stav­kom po­stu­pa­nja SDT zbog kon­struk­ci­je ko­ju je SDT ko­men­ta­ri­sao i na­pra­vio u svom sa­op­šte­nju.
– Ja­sno Vam je da za ta­kav even­tu­al­ni po­stu­pak pre­ma bra­ni­o­ci­ma ne­ma ni­ka­kvog osno­va – na­gla­si­li su advo­ka­ti u za­htje­vu ko­ji su upu­ti­li Stan­ko­vi­i­ću. 
Oni su pod­sje­ti­li na Pre­po­ru­ku R (2000) 21 Ko­mi­te­ta mi­ni­sta­ra Sa­vje­ta Evro­pe dr­ža­va­ma čla­ni­ca­ma o slo­bo­di oba­vlja­nja pro­fe­si­je advo­ka­ta, ko­ja je usvo­je­na 25. ok­to­bra 2000. go­di­ne.
– Ja­sno je da je taj či­tav or­gan u cje­lo­sti pri­stra­san u ne­ga­tiv­nom smi­slu na šte­tu bra­ni­la­ca i op­tu­že­nih, a ta­ko­đe je evi­dent­no da po­sto­je ne­spor­ne okol­no­sti ko­je iza­zi­va­ju sum­nju u ne­pri­stra­snost svih dr­žav­nih tu­ži­la­ca u SDT-u, uklju­ču­ju­ći i spe­ci­jal­nog tu­ži­o­ca – oci­je­ni­li su bra­ni­o­ci op­tu­že­nih u pred­me­tu „Dr­žav­ni udar”.
Oni su uka­za­li da ob­ja­vlji­va­nje za­ko­nom za­šti­će­ne ko­mu­ni­ka­ci­je bra­ni­la­ca i op­tu­že­nih i me­đu­sob­ne ko­mu­ni­ka­ci­je bra­ni­la­ca u ve­zi sa pred­me­tom pred­sta­vlja naj­gru­blji ob­lik kr­še­nja i zlo­u­po­tre­be pro­ce­snih pra­va uče­sni­ka u po­stup­ku.
– Ta­ko­đe, bu­du­ći da su sa­op­šte­nje i tran­skript ob­ja­vlje­ni na zva­nič­noj in­ter­net stra­ni­ci SDT-a, ja­sno je da je taj ci­je­li or­gan, na če­lu sa glav­nim SDT, pri­stra­san, pa se ne mo­že oče­ki­va­ti od bi­lo kog dr­žav­nog tu­ži­o­ca ko­ji ra­di u SDT-u ne­pri­stra­san od­nos pre­ma od­bra­ni i op­tu­že­ni­ma. 
Po­stu­pak je po­stu­pa­njem SDT-a u cje­lo­sti „kon­ta­mi­ni­ran“ pri­stra­snim iz­ja­va­ma, či­ta­njem ko­mu­ni­ka­ci­je bra­ni­la­ca, pa se ne mo­že ra­ci­o­nal­no oče­ki­va­ti da SDT na pro­fe­si­o­na­lan i ne­pri­stra­san na­čin za­stu­pa jav­nu op­tu­žbu u ovom pred­me­tu. Zbog sve­ga na­ve­de­nog, bra­ni­o­ci pod­no­se vr­hov­nom dr­žav­nom tu­ži­o­cu za­htjev za iz­u­ze­će glav­nog spe­ci­jal­nog dr­žav­nog tu­ži­o­ca Mi­li­vo­ja Kat­ni­ća, te svih dr­žav­nih tu­ži­la­ca iz Spe­ci­jal­nog dr­žav­nog tu­ži­la­štva – Ča­đe­no­vić Sa­še, ko­ji po­vre­me­no i po­stu­pa umje­sto GSDT, te Bo­ško­vić Na­ta­še, Vuk­če­vić Li­di­je, Jo­vi­će­vić Sa­nje, Mi­tro­vić Li­di­je, Ras­po­po­vić Ma­ri­je, Ru­to­vić Velj­ka, Sa­mar­džić Mi­re, Sa­vo­vić Živ­ka i Ži­žić Ta­tja­ne, te da na­kon to­ga VDT po­vje­ri Vr­hov­nom dr­žav­nom tu­ži­la­štvu na da­lji rad i za­stu­pa­nje op­tu­žni­ce. Ta­ko­đe, zah­ti­je­va­mo i po­kre­ta­nje svih dru­gih po­stu­pa­ka pro­tiv glav­nog SDT u ve­zi sa opi­sa­nim, za­ko­nom ka­žnji­vim rad­nja­ma. Na­po­mi­nje­mo da će od sta­va VDT-a za­vi­si­ti za­klju­čak da li VDT po­dr­ža­va ova­kvo po­stu­pa­nje SDT ili ne – pi­še u za­htje­vu od­bra­ne.
Po iz­la­sku iz sud­ni­ce, advo­kat Mi­ro­je Jo­va­no­vić sa­op­štio je da na­mje­ra­va­ju da na­sta­ve sa ras­krin­ka­va­njem „ove već iona­ko ras­pa­le afe­re”. On je is­ta­kao da tu­ži­la­štvo u kon­kret­nom slu­ča­ju ne­ma svje­do­ke.
– Mi ima­mo do­ka­ze da je afe­ra mon­ti­ra­na. Od­bra­na ima do­ku­men­te iz In­ter­po­la iz Za­gre­ba, Vis­ba­de­na i Be­o­gra­da, te do­ku­men­ta iz spu­škog za­tvo­ra. Ja­sno je o ka­kvoj je afe­ri ri­ječ ka­da su i za­pad­ni me­di­ji u ju­če­ra­šnjim tek­sto­vi­ma sta­li na stra­nu pro­srp­skih po­li­ti­ča­ra u Cr­noj Go­ri. Ja­sno je da ni za­pad­na jav­nost ne­ma di­le­mu da se ra­di o mon­ti­ra­nom pro­ce­su, na­rav­no za­hva­lju­ju­ći i to­me što smo se obra­ti­li mno­gim me­đu­na­rod­nim adre­sa­ma zah­ti­je­va­ju­ći da se i ov­dje pri­mje­nju­je ono što se pri­me­nju­je na Za­pa­du – ka­zao je Jo­va­no­vić.
On je do­dao da ga ču­di što Stan­ko­vić ni­je pod­nio za­htjev da Kat­nić bu­de raz­ri­je­šen.
Ado­kat Du­šan Ra­do­sa­vlje­vić, ko­ji je tek ju­če an­ga­žo­van kao bra­ni­lac Mi­la­na Kne­že­vi­ća, sma­tra da je skan­da­lo­zno što je SDT pla­si­ra­lo u jav­nost pre­pi­sku advo­ka­ta. On je oci­je­nio da je op­tu­žni­ca mon­ti­ra­na i ne­u­te­me­lje­na.
Advo­kat Mi­lan Pe­tro­vić, bra­ni­lac okri­vlje­nog Bra­ti­sla­va Di­ki­ća, sma­tra da je po­lo­žaj od­bra­ne ne­rav­no­pra­van, na­ro­či­to ako se uzme u ob­zir ob­ja­vlji­va­nje tran­skrip­ta raz­go­vo­ra advo­ka­ta Go­ra­na Ro­di­ća sa funk­ci­o­ne­ri­ma Fron­ta. On je is­ta­kao da ta­kvo tu­ži­la­štvo ne mo­že da po­stu­pa u ovom pred­me­tu.
Če­tr­na­est oso­ba op­tu­že­no je da su na dan par­la­men­tar­nih iz­bo­ra 16.ok­to­bra pro­šle go­di­ne pla­ni­ra­le te­ro­ri­stič­ki na­pad sa ci­ljem na­sil­ne smje­ne vla­sti, a me­đu nji­ma su i li­de­ri De­mo­krat­skog fron­ta (DF) Mi­lan Kne­že­vić i An­dri­ja Man­dić.
Po­red njih dvo­ji­ce, op­tu­žni­com su ob­u­hva­će­ni ru­ski dr­ža­vlja­ni Edvard Ši­šma­kov i Vla­di­mir Po­pov, srp­ski dr­ža­vlja­ni Mi­loš Jo­va­no­vić, Ne­ma­nja Ri­stić, Pre­drag Bo­gi­će­vić, Bra­ti­slav Di­kić, Kri­sti­na Hri­stić, Bran­ka Mi­lić, Mi­lan Du­šić, Dra­gan Mak­sić, Sr­bo­ljub Đor­đe­vić i Man­di­ćev vo­zač Mi­ha­i­lo Ča­đe­no­vić. 
Po­stu­pak pro­tiv pre­vo­di­o­ca DF-a Ana­ni­ja Ni­na Ni­ki­ća vo­di se po­seb­no.VJ.D.


Uslov­ne osu­de, svje­do­ci sa­rad­ni­ci i pri­zna­nja

Mir­ko Ve­li­mi­ro­vić uslov­no je osu­đen, dok je Alek­san­dru Sin­đe­li­ću do­di­je­ljen sta­tus svje­do­ka sa­rad­ni­ka u pred­me­tu „Dr­žav­ni udar”. Spo­ra­zu­me sa tu­ži­la­štvom pot­pi­sa­li su Ni­ko­la Đu­rić, Si­ni­ša Ćet­ko­vić, Alek­san­dar Ču­ro­vić, De­jan Sta­no­je­vić i Ivi­ca Ma­tić. Oni su pri­sta­li da pro­ve­du po pet mje­se­ci u za­tvo­ru. Srp­ski dr­ža­vlja­ni Alek­san­dar Alek­sić, Mi­loš Aći­mo­vić i Pe­ri­ca An­drić su 17. fe­bru­a­ra u sud­ni­ci Vi­šeg su­da pri­zna­li da su bi­li dio kri­mi­nal­ne or­ga­ni­za­ci­je. Pre­ma nji­ho­vim is­ka­zi­ma, plan je bio da na­sil­no uđu u zgra­du Skup­šti­ne i če­ka­ju da­lja na­re­đe­nja uko­li­ko De­mo­krat­ski front iz­gu­bi na par­la­men­tar­nim iz­bo­ri­ma. Oni su osu­đe­ni na po pet mje­se­ci za­tvo­ra zbog kri­vič­nog dje­la stva­ra­nje kri­mi­nal­ne or­ga­ni­za­ci­je. 


Man­dić i Kne­že­vić oče­ku­ju oslo­ba­đa­ju­ću pre­su­du

Li­de­ri DF-a An­dri­ja Man­dić i Mi­lan Kne­že­vić po­no­vi­li su da se ra­di o po­li­tič­ki mon­ti­ra­nom pro­ce­su, zbog če­ga se na­da­ju oslo­ba­đa­ju­ćoj pre­su­di.
– Mi smo već da­nas po­bjed­ni­ci. Uvje­re­ni smo da će slo­bo­da za­ku­ca­ti na vra­ta i pri­je ne­go što pad­ne ova pre­su­da – ka­zao je Kne­že­vić.
Man­dić je ka­zao da se isto­ri­ja u Cr­noj Go­ri če­sto po­na­vlja. 
– Ovaj da­na­šnji pro­ces naj­vi­še li­či na onaj „bom­ba­ški” iz 1907. I ov­dje, kao i ta­da, ra­di se o mon­ti­ra­nom po­li­tič­kom pro­ce­su, a u za­tvo­ru se na­la­ze ne­vi­ni lju­di – is­ta­kao je Man­dić i do­dao da se na­da da će na­red­nih da­na us­pje­ti da u pot­pu­no­sti raz­bi­ju la­žne kon­struk­ci­je Mi­li­vo­ja Kat­ni­ća i za­u­sta­ve dr­žav­ni te­ror.


da "dan.co.me"

Nessun commento: